Veldbijeenkomst regionale nutriënten in de fruitteelt

19 juni 2018
Veldbijeenkomst regionale nutriënten in de fruitteelt

In het voorjaar van 2018 is gestart met de systematische inzet van lokaal geproduceerde dierlijke meststoffen in de fruitteelt. Eerst dunne en vaste mestfractie, drijfmest en later mogelijk spuiwater uit luchtwassers, digestaat, etc.

Het project wordt gedragen door een kopgroep van vijf ondernemers uit het gebied. Het netwerk is open, na eerste goede ervaringen kunnen andere agrariërs aanhaken. CLM ondersteunt de groep, met kennisinbreng en procesbegeleiding en Eurofins wordt ingeschakeld voor intersectorale bodem- en mestbemonstering.

Uiteindelijk willen we naar een blijvend gezonde agrarische bodem in de Kromme Rijnstreek, door:

  • Regionale samenwerking tussen fruitteelt en (melk)veehouderij;
  • Onderzoeken van de kansen voor en opzetten van een regionale ‘mineralenmarktplaats’, gestoeld op:
    • Zo veel mogelijk mineralenstromen blijven binnen de regio,
    • De voordelen voor alle deelnemers zijn in balans,
    • Veehouders en fruittelers hebben de regie, intermediairs worden ingeschakeld.

Op dinsdag 19 juni a.s. komen de initiatiefnemers bijeen om de eerste resultaten te bespreken en samen vooruit te kijken. Fruittelers en veehouders uit de Kromme Rijnstreek met interesse om aan te haken kunnen zich melden bij: dkeuper@clm.nl


« Terug naar het overzicht