Nieuws

Subsidie voor samenwerken aan innovaties in de landbouw

De provincie Utrecht stelt 600.000 euro beschikbaar aan Utrechtse boeren om samen te komen tot nieuwe ideeën ten behoeve van de verduurzaming en daarmee toekomstbestendigheid van de sector. De subsidieregeling ‘Samenwerking voor Innovaties’ moet ertoe leiden dat marktpartijen gezamenlijk plannen uitwerken voor een meer winstgevende aanpak van natuurinclusieve, klimaatneutrale- en kringlooplandbouw.

Lees meer...

Melkveehouder laat kringlooplandbouw zien met ‘De Boerenposter’

Er zijn verschillende routes naar kringlooplandbouw en deze route is voor iedere boer anders. Ron van Burgsteden van melkveehouderij Laapeers uit Leusden laat zien wat hij doet om kringlooplandbouw binnen zijn bedrijf vorm te geven. Dit doet hij aan de hand van ‘De Boerenposter’.

Lees meer...

Webinar stikstofaanpak: aanpassen management kan meer opleveren dan aanpassen stal

Als je minder stikstof wilt uitstoten, is in sommige gevallen een aanpassing in het management een beter alternatief. Dit blijkt uit een aantal doorrekeningen die op vrijdag 11 juni zijn gepresenteerd tijdens de webinar ‘De integrale stikstofaanpak van de kringloopboer’. Je kunt de webinar terugkijken.

Lees meer...

Jonge melkveehouders investeren in zonnepanelen

Melkveehouders Linda en Wilco Versteeg uit Rhenen hebben maar liefst 800 zonnepanelen op hun koeienstallen laten plaatsen. De ondernemers hebben voor de investering gebruik gemaakt van de provinciale subsidie voor jonge landbouwers (JOLA). “Wij wekken dankzij de zonnepanelen nu zelf duurzaam energie op voor ons bedrijf”, vertelt Linda over hun verduurzaming.

Lees meer...

Demonstratie mechanische onkruidbestrijding in de biologische fruitteelt

Op 15 juni vindt op het biologische fruitteeltbedrijf Merkens in Werkhoven een demonstratie plaats van mechanische onkruidbestrijding. Er worden nieuwe machines gedemonstreerd waarmee je het hele jaar door het onkruid de baas kan blijven. Mechanische onkruidbestrijding is een belangrijk onderdeel van de biologische fruitteelt. Fruitteeltbomen gedijen immers beter als zij geen concurrentie ondervinden van onkruid. Dus als je meer wilt weten, meld je dan voor 11 juni aan voor de demonstratie.

Lees meer...

Plattelandscoach begeleidt veehouder in Woudenberg bij bedrijfsbeëindiging

De heer en mevrouw Folmer uit Woudenberg hebben een kalvermesterij met 460 vleeskalveren. Ze zijn inmiddels op leeftijd en gaan nu hun bedrijf beëindigen. Plattelandscoach Dik Veefkind heeft de familie Folmer begeleid in dit proces.

Lees meer...

Webinar op 11 juni over de integrale stikstofaanpak van de kringloopboer

Hoe kun je als kringloopboer een belangrijke rol spelen in de stikstofaanpak? Zijn er alternatieven voor het aanpassen van stallen om de stikstofdepositie te kunnen verminderen? Een integrale stikstofaanpak lijkt veel potentie te hebben. In het webinar op 11 juni van Boerenverstand illustreren ze dit en wordt er gediscussieerd over het huidige stikstofbeleid.

Lees meer...

Vraag subsidie aan voor agrarisch bedrijfsadvies of educatie

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat dit voorjaar opnieuw open. Vanaf 31 mei kun je een voucher aangevragen voor een bedrijfsadvies op maat, een verdiepingscursus stikstof in de landbouw of een cursus bedrijfscoach stikstof.

Lees meer...

Vraag subsidie aan voor jouw bijdrage aan landschap en biodiversiteit

Ben jij beheerder van agarische grond in de provincie Utrecht en wil je een bijdrage leveren aan het landschap en de biodiversiteit? Dan kun je nog dit jaar subsidie aanvragen voor de aanleg en het beheer van zogenaamde kleine landschapselementen, zoals knotwilgen en houtwallen.

Lees meer...

Digitale cursus voor varkenshouders over effectief gebruik luchtwassers

Ben jij varkenshouder en wil je meer rendement halen uit je luchtwasser? Volg dan een gratis digitale cursus waarin je in een uur leert hoe je effectiever de lucht uit je stallen filtert, zodat er minder vervuilde lucht naar buiten komt.

Lees meer...

Luister naar collega boeren in podcast over verdienmodellen

Als agrarisch ondernemer aan de slag met het verduurzamen van je bedrijf én tegelijkertijd een kloppend verdienmodel opbouwen? Een aantal collega boeren vertelt hierover in een podcast over verdienmodellen. De podcast kun je eenvoudig via je telefoon en headset beluisteren.

Lees meer...

Tips en tools voor toekomstbestendig agrarisch veenweidegebied

Hoe maak je agrarisch veenweidegebied toekomstbestendig? Veertig melkveehouders in het Veenweidegebied rondom Kamerik en Kanis hebben hierover meegedacht in het gebiedsproces ‘Veenweiden in Beweging’. Er zijn tools uitgekomen met informatie over onder andere bodemdaling, klimaatneutrale landbouw en economisch rendabele bedrijven.

Lees meer...

Minder krachtvoer nodig door voeren van vers gras

Het weiden en voeren van vers gras heeft veel voordelen. Tijdens de webinar “In je sas met vers gras” op 22 april zijn veel van deze voordelen voorbij gekomen. Een van de conclusies is dat de krachtvoerkraan veel verder dicht kan, waardoor zelfs met een lage ureum een flinke BEX winst geboekt wordt.

Lees meer...

Doe jij mee met pilots bodem- en waterkwaliteit?

Ben jij veehouder in de regio Foodvalley en wil je meedoen met pilots over mestverbetering, vanggewas na maïs en precisielandbouw? Meld je aan via Boer aan het Roer. Er worden nog zes deelnemende veehouders gezocht met een gescheiden mestkelder, vier veehouders met maispercelen en 15 percelen van veehouders met grasland.

Lees meer...

Stel het juiste rantsoen voor jouw bedrijf samen

Hoe maak je het optimale rantsoen voor jouw melkveebedrijf? Elk melkveebedrijf heeft zijn eigen achtergrondsituatie. Dus het optimale rantsoen verschilt dan ook van bedrijf tot bedrijf. Binnen het project Kringlooplandbouw van A naar Beter is een serie van drie filmpjes opgenomen over het samenstellen van rantsoenen op verschillende typen melkveebedrijven.

Lees meer...

Plattelandscoach helpt melkveehouder met verdienmodel eigen zuivelproduct

Melkveehouder Tijmen van Zessen en zijn vrouw Miranda produceren hun eigen duurzame zuivel. Plattelandscoach Franca van Nunen heeft ze geholpen met een nieuw verdienmodel. Binnenkort openen ze hun melkhuisje met ‘Zouwe Zuivel’ voor het publiek.

Lees meer...

Doe mee met webinar “In je sas met vers gras” op 22 april

De krachtvoerkosten zijn momenteel erg hoog. Misschien wordt het zelfs wel structureel. Hoe zorg je dit jaar dat je minder eiwitaankoop nodig hebt, en wat levert het op? De prijs van soja is 500 euro per ton, terwijl gras maar 190 euro per ton kost. Maar hoe zet je het om in melk? Tijdens de webinar "In je sas met vers gras" op 22 april krijg je antwoord op deze en andere vragen.

Lees meer...

Hoe bepaal je beste tijdstip voor voorjaarbemesting?

Hoe stem je in het vroege voorjaar de bemesting af op het moment dat gras nutriënten opneemt? En bij welke uitrij-omstandigheden is het risico op emissies klein? Om hier een goed beeld van te krijgen is met 14 melkveehouders en twee loonwerkers in het westelijke Veenweiden gebied de voorjaarsbemesting geëvalueerd. 

Lees meer...

Betere waterkwaliteit: een hele tour voor waterschap en boer

Een duurzaam melkveebedrijf dat toekomstbestendig is én een betere waterkwaliteit. Dat is een flinke uitdaging voor zowel het waterschap als de boer. In de Proefpolder Kringlooplandbouw werkten waterbeheerders en melkveehouders in Groot Wilinis-Vinkeveen vier jaar samen met onderzoekers en adviseurs aan een schoner watersysteem. Een van de conclusies is dat agrariërs zelf voldoende kennis moeten hebben en regie moeten houden.

Lees meer...

Overweeg je bedrijfsbeëindiging rond N2000-gebied? Vrijwillige opkoop mogelijk!

Heb jij een veehouderijbedrijf in een straal van maximaal tien kilometer rond een Natura 2000-gebied in Utrecht? Dan kun je je vrijwillig aanmelden voor een opkoopregeling bij de provincie Utrecht. De regeling geldt voor bedrijven met een forse uitstoot van stikstof.

Lees meer...

Vraag subsidie aan voor boerderijeducatie

Ben jij eigenaar van een landbouwbedrijf en wil je kinderen alles leren over het boerenbedrijf? Je kunt bij de provincie Utrecht subsidie aanvragen voor deze educatieve onderneming. Uiteraard moet je hiervoor aan een aantal eisen voldoen.

Lees meer...

Boeren en burgers werken samen aan duurzame polder 

In Gerverscop bij Harmelen richtten boeren en burgers gebiedscoöperatie ‘Ons Polderhart’ op. Een van de eerste acties was een subsidieaanvraag voor onderzoek naar zonnepalen op hun daken.

Lees meer...

Lees kringloopcolumns met tips over productie eigen gras en maximaliseren eigen ruwvoer oogst

Het is weer voorjaar en de grasgroei komt op gang. Een goed moment om even stil te staan bij de laatste checks voor een optimale voederwinning. In twee nieuwe kringloopcolumns geeft Wim van de Geest tips voor een succesvolle start. Hij schrijft deze columns vanuit het project 'Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter'. Dit project wil agrariërs in Utrecht-Oost handvatten geven om direct met kringlooplandbouw aan de slag te gaan op hun bedrijf.

Lees meer...

Doe mee met kick-off online Masterclass ‘Ondernemen met je idee’ op 23 maart

Van idee naar businessplan, maar waar moet je beginnen? LTO Noord organiseert in Utrecht een reeks masterclasses voor jonge agrariërs over ondernemen. Tijdens deze masterclasses gaan jullie samen met andere jonge ondernemers aan de slag. Via bijeenkomsten, webinars, trainingen, inspirerende excursies en coaches, willen wij jou een stap verder helpen. Wil je hier meer over weten? Kom naar de online kick-off op 23 maart, een vrijblijvende online bijeenkomst, waarin wij jou meer vertellen over zowel de praktische als inhoudelijke kanten van de Masterclass.

Lees meer...

Meld je aan voor bijeenkomst 13 april over ontwerp en aanleg bomen op boerenbedrijf

Wil je meer weten over het ontwerp en de aanleg van bomen op het boerenbedrijf? Op 13 april organiseert de NMU in samenwerking met boer Ron van Zandbrink en Sjef van Dongen een online bijeenkomst voor boeren en beleidsmakers.  Aan de hand van verschillende voorbeeldprojecten met beeldmateriaal bespreken we hoe bomen ingepast kunnen worden in het boerenbedrijf. Zo kunnen natuur en landbouw samen gaan in een agroforestry project voor natuurinclusieve landbouw.

Lees meer...

Wil je advies over verduurzaming of biodiversiteit op jouw bedrijf?

Wil je met jouw bedrijf aan de slag met duurzaamheid, biodiversiteit, bodembeheer, waterkwaliteit of kringlooplandbouw en weet je niet waar je moet beginnen? Dan ben je bij het project 'Duurzame Bedrijfsplannen' aan het juiste adres. In dit project stellen wij voor (melk)veehouders, akkerbouwers en tuinders uit de provincie Utrecht duurzame bedrijfsplannen op over deze thema’s.

Lees meer...

Schrijf je in voor nieuwe reeks bodemcursussen voor boeren en loonwerkers

Vanaf 16 maart 2021 worden weer online cursussen bodembiologie voor boeren en loonwerkers aangeboden. Afgelopen winter hebben al zo’n 50 enthousiaste deelnemers op verschillende locaties een soortgelijke cursus gevolgd. Veel deelnemers hebben inmiddels in meer of mindere mate de zorg voor hun bodem aangepast. Dus heb je ook interesse? Schrijf je in voor 12 maart.

Lees meer...

Online tool ‘De Boerenposter’ maakt inzichtelijk aan welke duurzaamheidsthema’s de boer bijdraagt

De online tool 'De Boerenposter'is is ontwikkeld is om de agrariër te helpen al zijn of haar duurzame prestaties beter te communiceren naar beleidsmakers, erfbetreders, de maatschappij of andere geïnteresseerden. De poster maakt inzichtelijk hoe de boer aan de verschillende duurzaamheidsthema’s bijdraagt. Tegelijk laat het ook zien hoe complex dit kan zijn en aan hoeveel aspecten van zijn of haar bedrijfsvoering de boer gelijktijdig werkt. Het is een hulpmiddel voor het goede gesprek tussen boer, burger, (erf)betreder en beleidsmakers.

Lees meer...

Subsidie aanvraag mogelijk voor GLB pilots veenweiden en kringlooplandbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt vanaf 1 maart subsidie beschikbaar voor GLB pilots veenweiden (5,3 miljoen euro) en kringlooplandbouw (4 miljoen euro). De Veenweide-pilots richten zich op verhoging van de grondwaterstand in het agrarisch gebied, waardoor de bodemdaling vermindert en er minder CO2-uitstoot is. De pilots voor kringlooplandbouw richten zich onder meer op duurzamer beheer van landbouwbodems en koolstofvastlegging. Naast collectieven kunnen ook een of meer landbouwers in een samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

Lees meer...

Melkveehouders kunnen gebruik maken van subsidie voor onderzoek en ontwikkeling verduurzaming stallen

Melkveehouders kunnen gebruik maken van de tweede subsidieronde voor onderzoek en ontwikkeling van brongerichte verduurzaming van stallen. Om het toegankelijker te maken zijn er wat wijzingen op de eerste regeling gekomen. Alle wijzigingen hebben te maken met innovatie. De beschikbaar gestelde subsidie bedraagt 25 miljoen euro, waarvan 8,8 miljoen ten goede komt aan de melkveehouderij.

Lees meer...

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy