POP3-regelingen voor het Utrechtse platteland

POP3-regelingen voor het Utrechtse platteland

Agrariërs die op een duurzame en innovatieve manier hun bedrijf willen runnen, kunnen gebruik maken van POP3-subsidies. Ook maatregelen voor een vitaler platteland komen in aanmerking voor subsidie. In maart, april en mei 2019 worden er POP3-subsidieregelingen opengesteld voor maatregelen en activiteiten op het gebied van niet-productieve investeringen voor natuur en landschap, landbouwstructuurversterking, samenwerking bij innovaties, fysieke investeringen voor modernisering en innovatie van het landbouwbedrijf, kennisoverdracht en ten behoeve van LEADER.

Via het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het komende half jaar de laatste keer dat de provincie Utrecht middelen beschikbaar kan stellen. Uitzondering hierop vormt de Jonge Landbouwersregeling die zowel eind 2019 als eind 2020 nog een keer wordt opengesteld.

Een overzicht met de openings- en sluitingsdata van de regelingen die worden opengesteld in maart, april en mei vindt u hieronder. Overweegt u om gebruik te maken van een POP3-subsidieregeling ten behoeve van uw duurzame en innovatieve plannen? Bekijk dan van tevoren de voorwaarden op www.provincie-utrecht.nl/pop3. Dan weet u zeker dat u straks de juiste informatie gereed hebt om uw aanvraag in te dienen. Uiterlijk een maand voor iedere openstelling is alle informatie te vinden op www.provincie-utrecht.nl/pop3.

POP3-makelaars

Heeft u vragen of twijfelt u nog? De POP3-makelaars denken graag met u mee.

Regelingen

Niet-productieve investeringen Natura2000 Oostelijke Vechtplassen

Onder deze regeling vallen investeringen die de kwaliteit van het natuurgebied en de natuurwaarden van Natura 2000 gebieden in de provincie versterken en de natuur beter bestand maken tegen de negatieve invloeden van stikstof uit de lucht. Specifiek komen niet-productieve investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor natuur en landschap in aanmerking voor subsidie. Niet-productief betekent dat de investeringen niet leiden tot een hoger rendement van een organisatie. De regeling is direct gericht op het Utrechtse deel van de Oostelijke Vechtplassen; alleen projecten die betrekking hebben op dit gebied komen in aanmerking voor subsidie.

 • Aanvragen indienen vanaf: 4 maart 2019
 • Sluitingsdatum: 29 maart 2019

Landbouwstructuurversterking

Aaneengesloten landbouwpercelen zorgen voor minder landbouwverkeer op de weg en een efficiëntere bedrijfsvoering. Een zo groot mogelijke huiskavel is daarom het uitgangspunt. Uitvoering vindt op vrijwillige basis plaats door middel van kavelruil. Kavelruil wordt ook ingezet om publieke doelen op het gebied van natuur, recreatie en milieu te realiseren. Subsidiabel zijn de kosten voor planvorming en draagvlakontwikkeling en investeringskosten om kavels beter bereikbaar te maken.

 • Aanvragen indienen vanaf: 13 mei 2019
 • Sluitingsdatum: 2 augustus 2019

Samenwerking voor innovaties

Heeft u een idee voor het ontwikkelen en beproeven van innovaties voor de landbouw en heeft u hierbij een aantal partners nodig, dan is de regeling Samenwerking bij innovaties interessant. Projectmatige samenwerkingsverbanden die een innovatie voor de landbouw verder willen brengen met als doel een beproefd en marktrijp prototype opleveren, kunnen subsidie aanvragen voor de voorbereiding en uitvoering van het innovatieproject.

 • Aanvragen indienen: vanaf 27 mei 2019
 • Sluitingsdatum: 26 juli 2019

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van het landbouwbedrijf

Onder deze regeling vallen investeringen in onroerend goed, machines of installaties die bijdragen aan duurzame landbouw of die nodig zijn voor innovatieve productiemethoden. De provincie Utrecht stimuleert investeringen in systemen, installaties en machines die bij koplopers al in gebruik zijn, maar die nog onvoldoende door een grotere groep  worden toegepast. De regeling richt zich op innovatie en modernisering van het agrarisch bedrijf.

 • Aanvragen indienen: vanaf 27 mei 2019
 • Sluitingsdatum: 26 augustus 2019

Kennisoverdracht

Ten behoeve van het versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht is de provincie Utrecht op zoek naar projecten die nieuwe kennis en innovatieve maatregelen onder de aandacht willen brengen van grote groepen landbouwondernemers via trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties. De provincie wil zo bijdragen aan een bredere kennisverspreiding om daarmee de landbouw concurrerender en duurzamer te maken. Belangrijk om geselecteerd te worden als aanvrager (kennisaanbieder) is dat het om een project gaat dat gericht is op het verspreiden van nieuwe kennis, dat het project zeer effectief is in het bereiken van landbouwondernemers en dat het project goed georganiseerd en uitgevoerd wordt.

 • Aanvragen indienen: vanaf 27 mei 2019
 • Sluitingsdatum: 5 juli 2019

LEADER

Het LEADER programma is opgezet door de Europese Unie om plattelandsgebieden een sociaal-economische impuls te geven. Doel is om dit op een bottom-up wijze te realiseren. Lokale ontwikkelingen van sociaal-maatschappelijke organisaties dienen van onderaf tot stand te komen. In de provincie zijn drie LEADER-gebieden aangewezen: Utrecht-Oost, Weidse Veenweiden en het gebied van de gemeente Vijfheerenlanden binnen het LEADER-gebied Polders met waarden. Elk LEADER-gebied kent haar eigen Lokale ontwikkelstrategie, opgesteld door een Lokale Actiegroep, op basis waarvan projecten beoordeeld worden. Kijk voor meer informatie op de specifieke websites.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor de uitvoering van LEADER-uitvoeringsprojecten en voor samenwerkingsactiviteiten van Lokale Actiegroepen.

LEADER-uitvoeringsprojecten

 • Aanvragen indienen: reeds vanaf 1 september 2018 voor Utrecht-Oost en Weidse Veenweiden en vanaf 1 april 2019 voor Vijfheerenlanden/Polders met waarden.
 • Sluitingsdatum: 31 december 2010 (voor alle drie de gebieden).

LEADER samenwerkingsactiviteiten

 • Aanvragen indienen: vanaf 1 april 2019 voor alleen Utrecht-Oost en Weidse Veenweiden.
 • Sluitingsdatum: 31 december 2020

Europees landbouwfonds

Provincie Utrecht vindt het belangrijk dat het platteland leefbaar is en dat agrarische ondernemers op een duurzame en innovatieve manier hun bedrijf kunnen runnen. POP3-subsidies kunnen hier bij helpen. Het POP3-programma maakt onderdeel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), draagt bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en aan een vitaal platteland.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht