Bewust boeren in Gouwe Wiericke

Bewust boeren in Gouwe Wiericke

Op de grens van Utrecht en Zuid-Holland verkenden melkveehouders mogelijkheden en maatregelen voor een beter nutriëntenmanagement. Met als doel schoner water en een betere bodem.

In Gouwe Wiericke, tussen Gouda en Nieuwkoop, verdiepten 3 studiegroepen van lokale melkveehouders hun kennis over bodem, water en nutriëntenmanagement. Experts van LTO Noord, de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland, en het Veenweiden Innovatiecentrum ondersteunden hen daarbij.

De melkveehouders integreerden de Kringloopwijzer in hun bedrijfsvoering en zochten naar mogelijkheden op hun bedrijven om de kwaliteit van de bodem en het oppervlaktewater te verbeteren. Het project, dat startte in 2015 en eind 2016 is afgerond, is de opvolger van het project ‘Kringlooplandbouw Bodegraven-Woerden’. De melkveehouders leerden toen voor het eerst werken met de Kringloopwijzer.

De deelnemende melkveehouders hebben intussen de eerste maatregelen genomen om nutriënten beter te managen. Voorbeelden zijn het toepassen van ecologisch slootschonen en het zo goed mogelijk benutten van slootbagger. De opgedane kennis, ervaringen en praktische tips voor een duurzamer water- en bodembeheer delen zij met elkaar en anderen.

Veehouder Anton de Wit, coördinator bij de Agrarische Natuurvereniging Rijn & Gouwe Wiericke, nam ook deel aan het project. Hij zag tussentijds de bewustwording bij de andere deelnemers toenemen, omdat ze merkten dat bepaalde maatregelen werkten. Zorgen voor een betere kwaliteit van het oppervlaktewater is volgens hem een kwestie van finetunen hoe je op het bedrijf de mineralen nog efficiënter kan inzetten. Zelf gebruikt hij al jaren geen kunstmest meer. Alle sloten op zijn melkveebedrijf in Reeuwijk beheert hij duurzaam. Zo past hij bij het slootschonen een baggerspuit toe en neemt hij langs de slootkanten een mest- en baggervrije zone in acht, wat de weideranden aantrekkelijker maakt voor weidevogels.

Project Bewust boeren in Gouwe Wiericke
Uitvoerder Projecten LTO Noord en PPP Agro Advies
Contactpersoon Marieke van Leeuwen
 

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy