Wijzer op veen

Het doel van het project ‘Wijzer op veen’ is om met melkveehouders én erfbetreders in het westelijke veenweidengebied kennis te delen en een vertaalslag te maken tussen (wetenschappelijk) onderzoek en de boerenpraktijk. Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe stel je je ideale kuil samen? Of: Wat betekent het verloop van de grondwaterstanden in je percelen? 

In vier groepen van tien melkveehouders krijgen de boeren actief informatie en hulp aan de hand van actuele meetgegevens van hun eigen bedrijf. Deze data hebben betrekking op kringlopen, klimaat en biodiversiteit met een integrale aanpak vanuit bodem, water en gewas.  

Nieuwsgierig en bewust maken

Het idee is de boeren nieuwsgierig en bewust te maken van de mogelijkheden om hun bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Het project streeft naar een toekomstbestendige melkveehouderij in de veenweiden en zorgt ervoor dat de nieuwsgierigheid geprikkeld blijft. 

De ideale kuil 

Samen met de veertig boeren is begin 2021 gezocht naar samenstelling van de ideale kuil. Het doel is vooruit te plannen: welk kuilvoer past het best in jouw bedrijf en hoeveel wil je volgend seizoen aan je koeien voeren? Welke stappen zijn daar dan voor nodig? Om tot de gewenste kuil te komen, die voor iedere boer anders is, moeten boeren ook nadenken over het moment en de hoeveelheid van bemesten en wanneer ze willen maaien. Dat zijn keuzes die je al aan het begin van het jaar maakt.  

Peilbuizen

Verder hebben deelnemers aan ‘Wijzer op Veen’ peilbuizen geplaatst om het grondwaterpeil te monitoren. Het jaar 2021 fungeert als nulmeting. Ook biodiversiteit is een van de onderwerpen die aan de orde komt. 

Meer informatie

KTC Zegveld verzorgt dit intensieve coachingstraject en de verspreiding van de opgedane kennis en ervaringen. Partners in dit project zijn PPP-Agro Advies, Jonge Honden en Bedrijfsplanning BV. 

Bekijk deze video’s over het meten van grondwaterstanden en onderzoek naar de temperatuur van graskuilen en broei:

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video vertelt Youri Egas hoe je met peilbuizen het verloop van de grondwaterstanden in het Utrechtse veenweidengebied kunt zien.

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video vertelt Jurjan de Bruin over zijn onderzoek naar de temperatuur van graskuilen in het Utrechtse veenweidengebied.

Meer weten over water en bodem?

Wil je meer weten over water- en bodemkwaliteit en hoe jij als agrariër hier aan kan bijdragen?

Ga naar Water & Bodem