Doorontwikkeling Kringlooplandbouw Oost

Doorontwikkeling Kringlooplandbouw Oost

In Utrecht-Oost pleiten melkveehouders voor maatwerk om kringlopen te sluiten en bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Met dit project geven zij op bedrijfsniveau verder vorm aan kringlooplandbouw in het gebied.

De kringloopboeren in Utrecht-Oost werken al jaren aan een integrale aanpak om bodem, plant, dier en mest beter op elkaar af te stemmen. Het eigen voer efficiënter benutten en een betere bodemvruchtbaarheid staan bij deze kringloopaanpak centraal. Vooroplopende bedrijven laten zien dat het mogelijk is om kringlopen verder te sluiten en opgaven voor klimaat, natuur en biodiversiteit te realiseren. Met uiteindelijk lagere kosten.

In dit project kijken waterschap en melkveehouders samen naar welke opgaven er nog liggen in welke gebieden - en op welke percelen - volgens de Kaderichtlijn Water. Aan de hand van pilotbedrijven wordt vervolgens bepaald welke maatregelen mogelijk zijn. Dit gebeurt met een zogeheten ‘kansenkaart’. Hierin zijn alle duurzaamheidsopgaven gecombineerd en uitgewerkt tot concrete acties. Deze worden aangegeven op de perceelkaart van elk pilotbedrijf.

Inzetten op innovaties is ook een projectdoel, om nog meer op bedrijfsniveau te kunnen sturen. De melkveehouders willen dit doen via nieuwe mogelijkheden als het Bedrijfsspecifieke Stikstofbodemoverschot (BES) en het Bedrijfsspecifieke Nitraat (BEN). Daarnaast ontwikkelen zij een natuurinclusief bedrijfsplan in het gebied voor meer samenhang tussen bodemkwaliteit, kringlopen, waterkwaliteit, biodiversiteit, en natuur-, landschaps- en weidevogelbeheer.

Project: Doorontwikkeling Kringlooplandbouw Oost
Uitvoerder: BV Boerenverstand i.s.m. collectief Utrecht-Oost, Collectief Ark & Eemland, loonbedrijf De Heus uit Langbroek en melkveehouders Overvest uit Doorn en Van de Wind uit Woudenberg.
Contactpersoon: Frank Verhoeven

Gepubliceerd op