Natte teelten: Veen, voer en verder

Natte teelten: Veen, voer en verder

Wat zijn de mogelijkheden van natte teelten als riet, lisdodde, miscanthus, wilde rijst en wilg in het veenweidegebied? Veen, voer en verder kijkt naar hun haalbaarheid als veevoer en strooisel voor de veehouderij. Als alternatief voor gras.

De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: zijn nieuwe gewassen teelbaar en inpasbaar op melkveebedrijven in het veenweidegebied? Zijn ze goed te managen en te oogsten? Is het gewas toepasbaar als veevoer of strooisel, of allebei? Levert dat bedrijfseconomisch ook iets op?

Het onderzoek is nodig, omdat in delen van het veenweidegebied het waterpeil (mogelijk) wordt verhoogd. Dit gebeurt om water te kunnen bergen en zuiveren, natuurwaarden te verhogen, en de CO2-uitstoot te verminderen. Een hoger waterpeil voorkomt bovendien bodemdaling en veenverlies in het kwetsbare veenweidegebied. Vanuit het perspectief van melkveehouders betekent vernatting dat hun huidige bedrijfsvoering onder druk komt te staan. En daarmee de rentabiliteit van het bedrijf: de winst die wordt behaald met het geïnvesteerde vermogen.

Begin 2016 is het project gestart. In de 1e fase zijn zowel in de kas van de Radboud Universiteit als in het veld op de locatie van het Kennis Transfer Centrum Zegveld diverse proeven uitgevoerd met de gewassen. Bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de opbrengsten na 1 jaar, de nutriëntenbalans, en welke waterpeilen nodig zijn.

In de 2e onderzoeksfase krijgen de gewassen de kans om tot volle omvang te komen. Dit om kennis en ervaring op te doen met machinaal oogsten, de voederwaarde, de smakelijkheid voor melkvee, bewaarmethodes, en de rentabiliteit van lisdodde en de andere natte teelten.

Uiteindelijke doel is de economie van het gebied te verbreden en tegelijkertijd de duurzaamheid ervan te vergroten. Het project is gefinancierd door Gebiedscommissie Utrecht-West (in het kader van de Agenda Vitaal Platteland), Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland (in het kader van het Programma Systeeminnovatie in de Veenweiden), en Radboud Universiteit in samenwerking met het Europese Agriculture, Food Security and Climate Change Program.

Project Veen, voer en verder
Uitvoerder Veenweiden Innovatiecentrum, Louis Bolk Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen en Kennis Transfer Centrum Zegveld
Contactpersoon Monique Bestman
 

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy