Nieuwe teelten: cranberry’s

Nieuwe teelten: cranberry’s

Dit project onderzoekt de haalbaarheid van het telen van cranberry’s op laaggelegen veenweiden.

De cranberry heeft als gewas economische potentie en is mogelijk goed te combineren met de huidige melkveehouderij. De bij consumenten populaire veenbes-soort gedijt onder schrale, natte en zure omstandigheden. Ze is te telen bij hoge grondwaterstanden en kan zelfs in de winter onder water staan. Bemesting is nauwelijks nodig.

Het succesvol telen van cranberry’s kan bijvoorbeeld een oplossing zijn voor percelen van melkveehouders die door onderbemaling en bodemdaling zo laag te liggen, dat ze te nat worden voor gras, beweiding en bewerking. Er is bij melkveehouders ook interesse voor het telen van cranberry’s, maar er is nog te weinig kennis over het managen van dit gewas op de veengronden.

Het Veenweiden Informatiecentrum in Zegveld heeft in 2015 een cranberry-proefveld ingericht om teeltmethoden met elkaar te vergelijken. Met hulp van studenten en vrijwilligers zijn ook meerdere manieren van onkruidbeheer getest, waaronder wieden. De proef is deels gefinancierd door het Programma Aanpak Veenweiden.

Het onderzoek maakt duidelijk dat de teelt op veengrond lastig is vanwege de grote gras- en onkruiddruk. Of de cranberry-teelt op termijn bedrijfsmatig in het veenweidegebied is te introduceren, moet vervolgonderzoek duidelijk maken. In de tussentijd zijn met de eerste resultaten nieuwe proefvelden aangelegd in Zegveld en elders, waarbij de maatregelen om onkruid te beperken vooraf zijn genomen. De meest succesvolle teeltmethoden worden hierop beheerd en gevolgd.

Mocht de teelt van cranberry’s in het Utrechtse veenweidegebied haalbaar zijn, dan kan ze ook bijdragen aan klimaatdoelstellingen. Veen dat onder water staat, stoot immers nauwelijks CO2 uit, terwijl bij drooggelegd veen juist veel van dit broeikasgas vrijkomt. Natte teelten van gewassen als de cranberry helpen ook de veenafbraak en bodemdaling in het gebied te verminderen.

Project Nieuwe teelten: cranberry’s
Uitvoerder Veenweiden Informatiecentrum
Contactpersoon Hans Slootweg
 

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy