Pilot Maatwerk Waterpakket

Pilot Maatwerk Waterpakket

Bij dit project staat het ontwikkelen van een op kringlooplandbouw geïnspireerd waterpakket centraal, met een flexibel te kiezen combinatie aan maatregelen en activiteiten. Voor een betere waterkwaliteit in het veenweidegebied. Met andere woorden: kringlooplandbouw als blauwe dienst.

Het beoogde waterpakket op maat moet zo min mogelijk emissies van nutriënten uit bodem en mest garanderen. Doel is ook om de nutriënten en organische stof binnen de bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk te benutten.

Een maatwerk waterpakket met een flexibele combinatie aan maatregelen en activiteiten is nieuw voor de collectieven en boeren die meedoen aan het project. Voorstel is om via een pilot te komen tot een maatwerk waterpakket volgens de 4 principes Draagvlak, Uitvoerbaarheid, Controleerbaarheid en Effectiviteit (DUCE). Dit kan door praktische vragen te inventariseren en op te lossen, randvoorwaarden van maatregelen in kaart te brengen, tools te ontwikkelen en te testen die het pakket ondersteunen, en communicatie mogelijk te maken om het pakket breder uit te rollen.

Relevante vragen voor het principe Draagvlak zijn bijvoorbeeld: ‘Is de flexibiliteit met een keuze uit een selectie aan maatregelen aantrekkelijk voor agrariërs en voor het collectief?’ en ‘Welke maatregelen willen agrariërs nemen en waarom (niet)?’. En voor Uitvoerbaarheid: ‘Wat zijn de administratieve lasten voor een collectief en hoe kunnen deze worden beperkt?’ en ‘Welke maatregelen of activiteiten passen in de bedrijfsvoering van de deelnemers?’.

Voor het principe Controleerbaarheid ligt de vraag ‘Hoe kan op een simpele en effectieve de administratieve controle worden vormgegeven?’ voor de hand. En voor Effectiviteit bijvoorbeeld de vraag: ‘Hoe kan een werkbaar (DUCE) pakket worden geïntegreerd in het stelsel Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer, eventueel als regionaal maatwerkpakket?’

De agrarische collectieven Rijn, Vecht en Venen en Water, Land en Dijken doen mee aan de pilot om het maatwerkpakket uit te werken en te toetsen. Voordeel van 2 collectieven in plaats van 1 is dat zo breder is te inventariseren wat werkt en wat niet. Ook worden oplossingen breder gedragen, wat helpt om het pakket in een later stadium landelijk uit te rollen. Bij de 2 collectieven is al veel ervaring met bestaande ANLB-waterpakketten als baggerspuiten, ecologisch slootschonen en het werken met bemestingsvrije bufferzones. Aan het project werken ook het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier mee. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Gebiedscommissie Utrecht-West en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Het maatwerkpakket wordt eerst ontwikkeld voor de melkveehouderij in het veenweidegebied. Afhankelijk van de interesse kan het pakket later breder worden uitgewerkt en ingezet.

Project Pilot Maatwerk Waterpakket
Uitvoerder Agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen
Contactpersoon Wim Honkoop
 

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy