Polderkennis op peil

Polderkennis op peil

Verdeeld over 10 studiegroepen gaan in Utrecht-West zo’n 100 veehouders aan de slag met watergerelateerde problemen in hun eigen polders.

De studiegroepen zijn samengesteld op polderniveau, voor een effectieve, gebiedsgerichte aanpak. Er zijn in de werkgebieden van het collectief Rijn, Vecht en Venen en de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard 10 polders en gebieden geselecteerd. Kleine polders die in hetzelfde watersysteem liggen, zijn voor dit project samengevoegd tot één gebied.

De groepen bespreken problemen en kansen die de deelnemers zelf aandragen. Thema’s zijn bijvoorbeeld waterberging, fosfaatuitspoeling, waterkwaliteit, kwel, de inlaat van gebiedsvreemd water en erfafspoeling. Daarbij is ook aandacht voor agrarisch waterbeheer, biodiversiteit, kringlooplandbouw, klimaat en bodemdaling. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht nemen ook deel aan de studiegroepen.

Ondersteund door LTO-Noord en PPP Agro Advies doen de deelnemers praktische inzichten en ideeën op via bijeenkomsten, excursies, demonstraties en veldbezoeken. De studiegroepen komen doorgaans 4 keer per jaar bij elkaar. Gaandeweg stellen alle deelnemers een bedrijfsplan op. Hierin staan concrete, praktische maatregelen om de problemen aan te pakken waar in studiegroepsverband oplossingen voor zijn bedacht.

Het project, dat loopt tot en met 2020, is een initiatief van Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht & Venen. Het past binnen de kaders van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en wordt financieel gesteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP), Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Project Polderkennis op peil
Uitvoerder Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht & Venen, LTO-Noord en PPP Agro Advies
Contactpersoon José van Miltenburg (06-47452979)

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy