Proefpolder Kringlooplandbouw

Proefpolder Kringlooplandbouw

In de polder Groot Wilnis-Vinkeveen verkennen 5 melkveehouders in 4 jaar tijd de mogelijkheden van kringlooplandbouw.

Doel is om de nutriëntenvracht naar het oppervlaktewater binnen een polder met 30 tot 50 procent verminderen. En bij te dragen aan het beperken van de bodemdaling en emissies naar de lucht van CO2 en ammoniak. De melkveehouders werken hiervoor nauw samen met onder meer Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, en het Veenweiden Innovatie Centrum.

De ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’ beslaat een deel van de polder Groot Wilnis-Vinkeveen. Er is voor deze proefpolder gekozen, omdat de deelnemers via dezelfde tussenboezem afwateren en beide waterschappen ter plaatse de uitgangssituatie goed in beeld hebben. Het oppervlaktewater in de polder is al redelijk schoon.

Na de start in het voorjaar van 2017 zijn bij de melkveehouders in totaal 10 proefvakken aangelegd. In die vakken varieerde de kunstmestgift in het groeiseizoen van 2017 van 0 tot 250 kilogram stikstof per hectare. Monitoring moet uitwijzen wat dat voor gevolgen heeft voor de kwaliteit en kwantiteit van het gras en voor de bodem- en waterkwaliteit.

De proefpolder bij Wilnis biedt de kans om maatregelen uit te proberen die de bedrijfsgrenzen overstijgen. Waar een instrument als de Kringloopwijzer het bodemoverschot van mineralen op bedrijfsniveau in kaart brengt, worden de effecten in de proefpolder op perceelniveau en polderniveau vastgesteld. De resultaten worden vertaald naar het gehele westelijke en noordelijke veenweidegebied in Nederland (Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland).

Een betere waterkwaliteit in veenweidegebieden is nodig om doelen te halen van de Kaderrichtlijn Water. Mogelijk biedt het project ook input voor de aanpak van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Behalve vanuit het Programma Aanpak Veenweiden van Provincie Utrecht wordt het project ook gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, uit eigen middelen van de 2 waterschappen, via in kind-bijdragen van de deelnemende agrariërs en via een TKI-toeslag vanuit de Topsector Water.

Project Proefpolder Kringlooplandbouw
Uitvoerder KnowH2O
Contactpersoon Hans van der Pal
 

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy