Projecten in het thema: Water op orde

Pilot uitbreiden krabbenscheer

In 2016 zijn in sloten in Zegveld en omstreken krabbenscheerplanten uitgezet. Belangrijkste doel is de biodiversiteit in de sloten te bevorderen.

Lees meer...

Meten aan erfafspoeling

Wat is het effect van erfafspoeling op de waterkwaliteit? Projecten LTO Noord gaat dit samen met  geïnteresseerde veehouders onderzoeken.

Lees meer...

Levendige boerensloot

In dit project werken HDSR, ANV Lopikerwaard en ANV De Utrechtse Venen samen aan waterkwaliteit. Het doel van dit project was het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de oever en de sloot door aangepast beheer.

Lees meer...

Flexibel waterpeilbeheer in Utrecht-Oost

In Utrecht-Oost onderzoeken 3 veehouders de mogelijkheden van flexibel waterpeilbeheer voor hun bedrijfsvoering en het waterschap.

Lees meer...

Natte teelten: Veen, voer en verder

Wat zijn de mogelijkheden van natte teelten als riet, lisdodde, miscanthus, wilde rijst en wilg in het veenweidegebied? Veen, voer en verder kijkt naar hun haalbaarheid als veevoer en strooisel voor de veehouderij. Als alternatief voor gras.

Lees meer...

Pilot Maatwerk Waterpakket

Bij dit project staat het ontwikkelen van een op kringlooplandbouw geïnspireerd waterpakket centraal, met een flexibel te kiezen combinatie aan maatregelen en activiteiten. Voor een betere waterkwaliteit in het veenweidegebied. Met andere woorden: kringlooplandbouw als blauwe dienst.

Lees meer...

Precisiewatermanagement

Onderwaterdrains met putbemaling regelen het vochtgehalte in de veenbodem mogelijk beter. In plaats van het slootwaterpeil is dan het grondwaterpeil leidend. Dit project onderzoekt deze vorm van watermanagement.

Lees meer...

Stimuleren onderwaterdrainage Zegveld en Wilnis

Sinds januari 2014 is de subsidieregeling voor onderwaterdrainage open. Onderwaterdrainage remt de bodemdaling en verbetert bijvoorbeeld de berijdbaarheid van de veenweidegrond.

Lees meer...

Nieuwe teelten: cranberry’s

Dit project onderzoekt de haalbaarheid van het telen van cranberry’s op laaggelegen veenweiden.

Lees meer...

Sturen op grondwater Spengen

In de polder Spengen experimenteren 7 agrariërs en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met drukdrainage. Voornaamste doel is de bodemdaling in de polder te beperken.

Lees meer...

Polderkennis op peil

Verdeeld over 10 studiegroepen gaan in Utrecht-West zo’n 100 veehouders aan de slag met watergerelateerde problemen in hun eigen polders.

Lees meer...

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy