Sorghum als nieuw voedingsgewas

Sorghum als nieuw voedingsgewas
Sorghum als nieuw voedingsgewas

Sorghum is ongeveer 10 jaar geleden geïntroduceerd In Nederland.

Het gewas met een behoorlijk ontwikkelpotentieel in veel opzichten (genetica en teelaspecten) kent globaal drie varianten: rassen voor graanvorming, voor bladvorming en een tussenvorm bedoeld voor veevoeder. Sorghum kan in korte tijd veel voedingsstoffen opnemen, ook op armere en droge gronden, en gaat efficiënt om met voedingsstoffen, vooral stikstof en water (25% minder waterverbruik dan maïs). Het gewas groeit goed op gronden waar ook snijmaïs het goed doet. Recente proefveld onderzoeken op zand- en kleigrond in Nederland tonen ten opzichte van maïs gelijke opbrengsten, hogere gehalten aan ruweiwit en wisselende zetmeelgehalten.

Proefvelden
Om nader te onderzoeken hoe het gewas zich gedraagt op verschillende bodemsoorten, doet Wageningen Livestock Research dit jaar in 3 regio’s (löss, zand en veen) onderzoek. De proef op zand wordt uitgevoerd op het melkveebedrijf van Hendrik Jan van de Vliert uit Woudenberg. Daar werkt WLR aan een vergelijking van de teelt van vijf sorghumrassen (veevoederrassen) en één snijmaïsgewas. De sorghumgewassen kunnen door de dichte en diepere beworteling een belangrijke bijdrage leveren aan reductie van bodemen watererosie, verlaging van broeikasgasemissies - door efficiëntere benutting van stikstof -, het efficiënter omgaan met water en verhoging van de waterkwaliteit - door verlaging nitraatgehalte in bodem - , en verhoging van het waterbergend vermogen. En last but not least levert het een bijdrage aan verhoging van de organische stof in de bodem, waardoor ook volggewassen hiervan kunnen profiteren. Bekend is dat sorghum als tussenteelt van continuteelt snijmaïs een potentiële opbrengstverhoging geeft van 6-9% aan het volggewas snijmaïs.

Onderzoek
In dit project worden opkomstpercentage drogestofopbrengst, voederwaarden, nitraatuitspoeiing en (optioneel) bodemvocht van vijf sorghumrassen en één maïsras bepaald en onderling vergeleken. Hierbij worden de weersomstandigheden en één bemestingsniveau meegenomen. Lees ook de WUR-publicatie in V-focus van april 2019: Test sorghumrassen op vier proeflocaties.

Nieuwsbrief over voortgang project
Er zijn enkele nieuwsbrieven verschenen over dit project. Die vindt u onderaan dit bericht.

  • Project: Pilot en demo Sorghumteelt op zandgrond te Woudenberg
  • Uitvoerder: Wageningen Livestock Research (WLR)
  • Contactpersoon: Gerrit Kasper
Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy