GESLOTEN: Subsidie voor realiseren en verbeteren natuur en landschap

Ben jij eigenaar of erfpachter van landbouwgrond en wil je die omzetten naar natuur of landschap? Of wil je de kwaliteit van natuur en landschap verhogen, verbeteren en herstellen? Dan kun je subsidie aanvragen vanuit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) van de provincie Utrecht.

Verschillende onderdelen

Binnen deze subsidieregeling kan subsidie worden aangevraagd voor verschillende onderdelen:

  1. Subsidie voor functieverandering voor het omzetten van landbouwgrond naar natuurterrein
  2. Subsidie voor investeringsmaatregelen:
  • die nodig zijn voor de realisatie van een natuurbeheer- of landschapsbeheertype op grond die functieverandering heeft ondergaan;
  • die nodig zijn voor de verhoging van de natuurkwaliteit of de omzetting van een bestaand natuurbeheertype:
  • investeringen die uitvoering geven aan het actief soortenbeleid zoals beschreven in de provinciale Natuurvisie en het daarbij behorende Supplement biodiversiteit;
  • die nodig zijn voor de verhoging van de natuurkwaliteit van een habitattype voor zover de investering gericht is op de uitvoering van de PAS-(herstel)maatregelen, onderdeel van het beheerplan en/of de PAS-gebiedsanalyse van het betreffende Natura 2000 gebied;
  • die gericht zijn op de stikstof gevoelige leefgebieden van soorten en habitats uit het Specifieke Uitkering (SPUK) Programma Natuur .

 

Voorwaarden

Wil je subsidie aanvragen? Bekijk dan eerst de voorwaarden.