Windenergie

Wind is een schone energiebron die nooit opraakt. Windturbines (windmolens) zetten de energie van de wind om in een draaiende beweging. Een generator gebruikt deze beweging om elektriciteit op te wekken. Bij voldoende wind wekt een windmolen zowel overdag als ‘s nachts stroom op. Zonne-energie is alleen op te wekken als de zon schijnt. Dankzij de groene windstroom is minder elektriciteit nodig uit grote energiecentrales die gas of kolen als energiebron gebruiken. Met elke opgewekte kWh windstroom wordt zo ongeveer 0,5 kg CO2 bespaard.

Kiezen voor windenergie

Hoeveel windenergie?
Een windmolen begint stroom te leveren bij windkracht 2. Hoe groter de windsnelheid is, hoe meer energie er uit de wind is te halen. ‘Zuidwest’ is de overheersende windrichting. Op open locaties komt de wind minder hindernissen tegen en wordt ze zo minder afgeremd. Aan de Nederlandse kust staat er dan ook gemiddeld meer wind dan in de provincie Utrecht. Toch is er ook in Utrecht genoeg wind voorhanden om veel elektriciteit op te wekken. Als je maar de hoogte ingaat. Zo is op 20 meter hoogte de gemiddelde windsnelheid ongeveer 5,85 m/s, op 50 meter hoogte 6,77 m/s en op 80 meter hoogte 7,26 m/s.


Bron: ECN

De productie van een windmolen is gerelateerd aan de windsnelheid tot de derde macht. Bij een gemiddelde windsnelheid van 5,85 is dit een factor 200, bij een windsnelheid van 7,26 een factor van 380. De molen wekt dan bijna twee keer zoveel elektriciteit op. De diameter van de rotor van de windmolen bepaalt ook hoeveel windenergie is op te wekken. Als de rotordiameter bijvoorbeeld 2 keer zo groot is, verviervoudigt de productie van windstroom.

Wind meten op uw locatie
Met een windmeter van enkele tientallen euro’s of via Windviewer is de windsnelheid op uw locatie nauwkeurig na te gaan. Windviewer geeft voor iedere locatie in de provincie Utrecht vanaf 20 tot en met 160 meter de gemiddelde windsnelheid weer. U kunt met deze tool de ashoogte van de beoogde windmolen invullen om een beeld te krijgen.

Wind heeft snel de wind tegen
Heeft u een plan voor een windmolen? Dan is het belangrijk om gemeente en omwonenden hierbij zo goed en uitgebreid mogelijk te betrekken. Wind heeft namelijk snel de wind tegen. Sommige omwonenden zijn bijvoorbeeld bang dat de geplande windmolen het uitzicht zal bederven of teveel geluid zal maken. Uit onderzoek blijkt dat het geluid als minder hinderlijk wordt ervaren als de windmolen niet zichtbaar is. Mensen die een belang bij een molen hebben, ervaren het geluid meestal niet als hinderlijk.

Om rekening mee te houden
Naar aanleiding van twee informatieavonden en een excursie in 2019 zijn de belangrijkste uitkomsten bij  investering in een kleine windmolen (ashoogte tot 20 meter) samengevat:

  • Hoeveel wind waait er in uw streek? Ten eerste de regio: er zijn kaarten waarop staat hoeveel wind er waait in Nederland. De meeste wind waait langs de kunst. Hoe verder landinwaarts, hoe minder wind. Ten tweede het landschap: hoe opener het landschap in de wijde omgeving, hoe meer wind. Denk aan bestaande gebouwen, dijken, hoge bomen etc. In ieder geval het zuidwesten moet volledig vrij zijn om de windstreek met de meeste wind op te vangen.
  • De optimale mix van eigen verbruik / leveren aan het net is een zoektocht van iedere investeerder. Sterk in opkomst is de mix van wind en zon. Als vuistregel geldt 2/3 wind-, 1/3 zon- opwekking is ideaal. Reden: hoe meer u zelf kunt gebruiken, hoe hoger het rendement.
  • Wat levert leveren aan het net op? In de praktijk verschilt de opbrengst per kiloWatt van 4-6 cent.
  • Inzicht in uw eigen stroomverbruik. Heeft u grote pieken en dalen? Voor een melkveehouder: melkt u 2 x daags, dan heeft  2 grote pieken als de zon niet schijnt. Melkrobots hebben een veel gelijkmatiger verbruik. Staan er nog investeringen op stapel die stroom vreten? Dan gaat uw verbruik omhoog. Of gaat u energie besparen of een tak afstoten, waardoor het verbruik zal dalen?
  • Kan het net uw investering aan? Ondernemers die stroom willen leveren, moeten eerst met de netbeheerder  aan de slag: waar staat het stroomverdeelpunt? Wat is uw aansluiting op het net?
  • Staat het bestemmingsplan een kleine windmolen toe, of wordt er gewerkt aan een wijziging van het bestemmingsplan?
  • Verdiep u in de subsidiemogelijkheden van kleine windmolens: SDE, JOLA, EIA  en POP3.
  • Kosten baten wind:zon: 1 kilowattpiek wind is ongeveer twee keer zo duur als stroom opgewekt door de zon. Echter: windenergie wordt  veel gelijkmatiger opgewekt, de aansluiting op het net hoeft niet zo zwaar te zijn en uw percentage zelfvoorzieningsgraad is hoger, zeker als u er een klein aantal zonnepanelen bij legt. Dit is van belang als het salderen stopt en levering van stroom niet altijd mogelijk is (kabel zit vol).

Deze uitkomsten zijn gepubliceerd in het bericht Kleine windmolen heeft de wind mee.

 

Thema's