Organiseren van innovaties

We maken innovaties mogelijk voor:

  • het aantonen van effecten op de kwaliteit van water, lucht en bodem
  • het naleveren van mineralen op veen
  • het verder uitbouwen van de kringloopaanpak met aandacht voor broeikasgassen, waterbergend vermogen en levering van ecosysteemdiensten

Daarvoor adviseren we de provincie om doelgericht POP3-subsidiemiddelen in te zetten en bevorderen we de samenwerking tussen partijen in het gebied. Samen met organisaties zoals de VVB, LTO Noord, de collectieven, en het Veenweiden Innovatiecentrum bekijken we bij welke thema's innovatie nodig is. Onderstaande projecten in Utrecht zijn vooral gericht op nieuwe maatregelen, samenwerkingsvormen en financieringsmogelijkheden.

Projecten
Proefpolder Kringlooplandbouw
Proeftuin Veenweiden
Doorontwikkeling Kringlooplandbouw Oost

Uitbouwen van de kringloopaanpak
Organische stof is de basis voor de kringloop. Het verhogen van het organische stofgehalte en het verbeteren van de kwaliteit van organische stof heeft een gunstig effect op de structuur en vruchtbaarheid van de bodem. We willen de aandacht verleggen naar de gehele koolstofkringloop. Die aandacht is nog vaak sectoraal (ammoniak, fosfaat, nitraat, water en broeikasgassen). De kringloop als geheel moet beter gepositioneerd worden ten opzichte van natuur en klimaat. Het gaat om betere mest voor een gezondere bodem.

We willen de kennis vergroten over de relatie tussen organische stof en gewasopbrengsten, melkproductie en ecosysteemdiensten. Bijvoorbeeld door daarbij de kosten en baten in beeld te brengen. 

We willen ook meer weten over hoe melkveehouders praktisch kunnen sturen op het sluiten van koolstofkringlopen en organische stof via hun huidige stallen. Welke eisen voor nieuwbouw nodig zijn, horen hier ook bij. In 2018 willen we met de sector, zuivelketen en adviseurs hiervoor een project indienen bij de provincie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Geenen.

Broeikasgassen en klimaat
De landbouw zal ook haar steentje moeten bijdragen aan het terugdringen van broeikasgassen. We doen dat onder andere via het traject Energieneutrale Melkveehouderij. En door in het veenweidengebied te werken aan het afremmen van de bodemdaling. Daarnaast zullen we in kringloopprojecten onderzoeken wat de effecten zijn op CO2, lachgas en methaan. In overleg met Provincie Utrecht en de sectoren gaan we na of er nog andere acties gewenst zijn.

In de Gelderse Vallei hebben we laten onderzoeken wat het effect van duurzaam bodembeheer kan zijn op het waterbergend vermogen van de landbouwbodem. Het rapport hiervan vindt u onderaan deze pagina. Het waterschap Vallei en Veluwe en Gebiedscoöperatie O-gen werken dit verder uit in de gebiedsgerichte aanpak Lunterse Beek.

Duurzame landbouw met natuur
Naast agrarisch natuurbeheer en particulier natuurbeheer door boeren is er steeds meer aandacht voor natuur-inclusieve landbouw. Dus: door biodiversiteit te gebruiken als productiefactor. Een voorbeeld is het aanplanten van hagen om de natuurlijke bestrijding van ziekten en plagen in de fruitteelt te bevorderen.

Ook in de kringlooplandbouw is biodiversiteit goed inzetbaar om de ecologische en economische duurzaamheid te vergroten. Onder andere door meer aandacht te hebben voor bodemleven of door kruiden in te zaaien. In 2018 willen we samen met de initiatiefnemers van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur in Utrecht en Provincie Utrecht hiervoor projecten ontwikkelen.
 

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy