Water op orde

Water op orde is een begrip dat Gebiedscommissie Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen gebruiken als kapstok voor verschillende vraagstukken en activiteiten die opgepakt worden om het watersysteem op orde te krijgen. Het gaat over schoon en levendig water, klimaatbestendige landbouw en sturen op (grond)water. De agrariër kan hierbij een centrale rol spelen. Denk daarbij aan het programma Aanpak Veenweiden, stimuleren van onderwaterdrainage in Zegveld en Peilvak 9, pilots met blauwe diensten, studiegroepen kringlooplandbouw en adviseren over POP3 openstellingen en aanvragers adviseren en verbinden. Maar ook het ondersteunen van waterschappen, sectoren en collectieven bij het uitvoeren van het Deltaplan Agrarisch Water (DAW) zijn belangrijke onderdelen. Veel activiteiten hangen samen met het thema kringlooplandbouw of spelen een rol in de fruitteelt.

Binnenkort wordt deze webpagina verder gevuld.