Water op orde

Schoon en voldoende water is essentieel voor de grondgebonden landbouw. Omgekeerd beïnvloedt diezelfde landbouw de kwaliteit van dat water. In Utrecht kan de landbouw ook een belangrijke rol spelen bij het afremmen van de bodemdaling en het tegengaan van wateroverlast en droogte.

Onze rol
Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West werken aan schoon grond- en oppervlaktewater, een gezonde bodem en vitale bedrijven. Dit doen we door kennis te delen, projecten aan te jagen, en innovaties en samenwerking te organiseren. Een gebiedsgerichte aanpak en ondernemerschap staan daarbij centraal.  Op deze manier helpen we de sector ook om de afspraken van het Deltaplan Agrarisch Water na te komen.

Om het waterbeheer te verbeteren en de bodemdaling in het veenweidengebied af te remmen, voert Gebiedscommissie Utrecht-West het programma Aanpak Veenweiden uit. Dit gebeurt in goede samenwerking met het Veenweiden Innovatiecentrum. In de Gelderse Vallei werkt Gebiedscoöperatie O-gen nauw samen met het waterschap Vallei en Veluwe aan het programma Bodem en Water.

Klimaatbestendige landbouw, sloten vol leven en schone boerenerven
Lees meer over projecten en activiteiten voor het thema ‘Water op orde’: