Klimaatbestendige landbouw

Klimaatbestendige landbouw

De landbouw in Utrecht krijgt vaker te maken met droogte en wateroverlast. Dieren, graslanden en gewassen hebben daar last van. Oorzaak is klimaatverandering. Naast bijvoorbeeld schade aan de gewassen kan klimaatverandering de bodemdaling in het veenweidegebied versnellen.

Om de bodemdaling af te remmen en het waterbeheer duurzamer te maken, heeft Gebiedscommissie Utrecht-West op verzoek van Provincie Utrecht het programma Aanpak Veenweiden opgesteld. Dit draagt ook bij aan internationale afspraken over waterkwaliteit en natuurbeheer. Gebiedscoöperatie O-gen wil via projecten en activiteiten vooral de droogte- en natschade op de zand- en kleigronden verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door het organische stofgehalte van de landbouwbodems te verhogen. En te sturen op grondwater. Beide onderwerpen komen ook bij het thema Kringlooplandbouw aan bod.

Projecten afremmen bodemdaling en verbeteren waterbeheer | volgens Aanpak Veenweiden
Stimuleren onderwaterdrainage Zegveld en Wilnis (Peilvak 9)
Sturen op Grondwater Spengen
Nieuwe teelten: Veen, voer en verder
Nieuwe teelten: Veenbessen (cranberries)
Kavelruilloket Utrecht-West

Projecten waterbergend vermogen landbouwbodems
Flexibel waterpeilbeheer Utrecht-Oost
Gezonde Bodem Nederwoudse Beek: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolande Schuurman via 06 2112 4625

Bekijk bij het onderdeel Kringlooplandbouw nog meer projecten die ook bijdragen aan een hoger organische stofgehalte, een duurzamer bodembeheer en een sluitende koolstofkringloop.

Onderzoek voor minder wateroverlast
In de polders langs het Amsterdam Rijnkanaal hebben agrariërs last van wellen in hun percelen. Om bij te dragen aan een oplossing, zijn we samen met LTO Noord in gesprek met Rijkswaterstaat en waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Inzet is onderzoek naar maatregelen om de wateroverlast te beperken.
 

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy