Schone boerenerven

Schone boerenerven

Op het verharde boerenerf gaan via erfafspoeling waardevolle grondstoffen voor het bedrijf verloren. Sommige activiteiten op het erf zijn mogelijk ook nadelig voor het milieu. Bijvoorbeeld het lozen van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en andere schadelijke stoffen in het milieu en in het oppervlaktewater. Volgens wetgeving is dit ook niet toegestaan. Los daarvan heeft ieder agrarisch bedrijf schoon en veilig water nodig voor de bedrijfsvoering.

Om hiervoor aandacht te vragen en de bewustwording te vergroten, ondersteunen we sectoren en waterschappen bij bewustwordingsprojecten. Bijvoorbeeld door erfscans aan te bieden. Ook adviseren we de provincie om subsidieregelingen open te stellen voor duurzame maatregelen en bedrijfsinvesteringen.

De milieuregels in het Activiteitenbesluit Milieubeheer voor agrariërs en andere gebruikers kunt u gemakkelijk inzien op activiteitenbesluitagrarisch.nl.

Nieuwe projecten
Meten aan erfafspoeling
Polderkennis op Peil
Middelen uit de Kast (meer info volgt in najaar 2018)
Digitale erfemissiescan

Fysieke investeringen voor verduurzamen ondernemingen jonge landbouwers (POP3)
Deze ‘Regeling Jonge landbouwers’, ook wel bekend als JoLa-regeling, stimuleert landbouwers tot 41 jaar om duurzaam te investeren in hun bedrijf. De investeringen moeten bijdragen aan een beter milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap en ruimtelijke kwaliteit, en biodiversiteit. De regeling werkt volgens het principe van tendering (aanbesteding), voor maatregelen die op de investeringslijst staan. Voorzieningen om de risico’s van verontreiniging door erfafspoeling te beperken, staan ook op de lijst.

Regionaal partnerschap bodem en water
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi en Vecht voeren vanaf 2018 de regeling ‘Regionaal partnerschap bodem en water’ uit. Deze subsidieert bovenwettelijke maatregelen voor de waterkwaliteit, waaronder erfmaatregelen. In overleg met een watermakelaar, die is aangesteld door de agrarische collectieven, kunt u een aanvraag indienen. Meer informatie vindt u op hdsr.nl en agv.nl. Of neem contact op met het collectief in uw regio.

Fysieke investeringen voor innoveren en moderniseren (POP3)
Provincie Utrecht stelt ook in 2018 de POP3 maatregel ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ open. Mogelijk kunnen ook erfmaatregelen subsidiabel zijn. De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen, beproeven en demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen. En voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector. Deze regeling werkt ook volgens het principe van tendering. De beste voorstellen met de meeste punten komen het eerst in aanmerking voor subsidie.
 

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy