Nieuws

(Online) workshops notenteelt gaan van start

Notenteelt, zowel walnoten als hazelnoten staat opnieuw in de belangstelling. Door de stijgende consumptie van walnoten en hazelnoten en de nog lage lokale productie, is het voor bedrijven intressant te onderzoeken of notenteelt een alternatieve teelt op hun bedrijf kan zijn, of dat uit bestaande boomgaarden een hoger rendement kan komen. Vanuit het Project Duit (Duurzaam Fruittelen in Utrecht) organiseren we een cursus die voorlopig zoveel mogelijk online zal plaatsvinden.

Lees meer...

Demovelden kruidenrijk grasland ingezaaid

Kruidenrijk grasland is een hot item! Het staat nog in de kinderschoenen en roept veel praktische vragen op bij melkveehouders. Om antwoord te kunnen geven op de vragen zijn binnen het project Natuurlijke veehouderij Utrecht in samenwerking tussen veehouders en loonwerkers demovelden kruidenrijkgrasland aangelegd.

Lees meer...

Kijk naar de metselbij

Begin 2020 is een nieuw POP3 project gestart in Utrecht ‘Bestuivingsmix en biodiversiteit in de boomgaard’. In 2020-2022 zijn er demonstraties, trainingen, workshops en coaching over wilde bijen gepland.

Lees meer...

Ganzen verjagen: hoe doet u dat?

Heeft u dit jaar last (gehad) van ganzen op uw percelen? En heeft u de vogels actief proberen te weren van uw land? Er zijn veel verschillende manieren om dat te doen; de Faunabeheereenheid Utrecht (FBE Utrecht) is benieuwd naar uw aanpak! De FBE wil graag meer inzicht in de toepassing en het effect van deze middelen. Met een korte enquête brengen we in kaart welke maatregelen u in de afgelopen twaalf maanden heeft genomen en wat u van deze maatregelen vindt.

Lees meer...

Subsidie voor kleine landschapselementen

De provincie Utrecht investeert extra geld in de verbetering van het landschap en de biodiversiteit in de provincie. Dat gebeurt door middel van een subsidie voor beheerders van agrarische grond die zogenoemde kleine landschapselementen (KLE), zoals knotwilgen, houtwallen, lanen en poelen willen aanleggen. Kleine landschapselementen zorgen voor een mooier landschap waar het prettig wonen, werken en recreëren is. In Maarssen is bijvoorbeeld recent een houtsingel van 1.200 vierkante meter met streekeigen beplanting aangelegd, dankzij de subsidie.

Lees meer...

Subsidie agrarische initiatieven verbeteren waterkwaliteit of remmen bodemdaling open vanaf 2 april

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ weer open per 2 april 2020. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De afgelopen twee jaar konden boeren ook al een beroep doen op de regeling.

Lees meer...

Energieneutrale melkveehouderij; afgewogen keuzes vormen de kern voor het succes

Het project Energieneutrale Melkveehouderij is afgerond. Dit project is gestart in de provincie Utrecht om te onderzoeken hoe een melkveehouderij energieneutraal kan ondernemen. De combinatie van elektriciteit besparen en duurzame energie opwekken is economisch interessant voor melkveehouders. Maar waar en hoe begin je als agrarisch ondernemer, welke investering levert het meeste op?

Lees meer...

Provincie Utrecht investeert 28 miljoen euro in landelijk gebied

De provincie Utrecht trekt in 2020 ongeveer 28 miljoen euro uit voor het verder verbeteren van het landelijk gebied. Met het geld zet de provincie onder meer in op betere leefbaarheid van dorpen, natuurontwikkeling, nieuwe recreatiemogelijkheden en doorontwikkeling van duurzame landbouw.

Lees meer...

Subsidie voor toekomstbestendige bedrijven jonge boeren

De provincie Utrecht stelt geld beschikbaar aan jonge Utrechtse boeren om hun bedrijf te verduurzamen. In totaal komt er vier ton subsidie beschikbaar voor investeringen in onder meer klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de boerenbedrijven. Met de subsidie geeft de provincie jonge boeren de mogelijkheid hun bedrijf op een toekomstbestendige manier in te richten, met bijvoorbeeld zonnepanelen of door het gebruik van innovatieve bemestingsmethoden.

Lees meer...

Aanmelding open voor Boer aan het Roer

Agrarisch ondernemers en innovatoren kunnen zich aanmelden voor het landbouwprogramma van de Regio Deal Foodvalley. In het programma wordt onder de titel Boer aan het Roer invulling gegeven aan ontwikkelingen en innovaties voor de agrarische sector. Daarvoor wordt een proeftuin ingericht met plaats voor 70 agrarische pilotbedrijven.

Lees meer...

Leergang: Wat speelt er in de markt

Maak jij voedselproducten voor de lokale markt in de provincie Utrecht? En ben je toe aan volgende stappen daarin? Of sta je juist nog aan het begin van het traject om producten te gaan ontwikkelen en ben je benieuwd wat daar allemaal bij komt kijken? Schrijf je dan nu in voor de eerste van onze drie leergangen 'Wat speelt er in de markt?' op dinsdag 28 januari 2020. Team Lokaal Voedsel Utrecht gaat jou helpen om beter te presteren op de lokale voedselmarkt.

Lees meer...

Evert Jan van Roekel is de beste kringloopboer van Utrecht-Oost

Binnen het project ‘Kringlooplandbouw Utrecht-Oost, van A naar Beter’ is de beste kringloopboer van Utrecht-Oost verkozen. De eer is dit jaar voor Evert Jan van Roekel en zijn gezin die in het plaatsje Rhenen een gemengd melkvee- en varkensbedrijf runnen. 

Lees meer...

Presentaties over subsidieregeling jonge landbouwers

Op 3 december 2019 is er een informatieavond geweest met tips en informatie voor jonge boeren die gebruik willen maken van de POP3-subsidieregeling voor jonge landbouwers, de zogenoemde JoLa-regeling. Er zijn die avond 3 presentaties gegeven met handige tips en informatie. 

Lees meer...

Resultaten Doorontwikkeling Kringlooplandbouw

Binnen het project ‘Doorontwikkeling Kringlooplandbouw’ hebben verschillende pilots plaatsgevonden rond bodem, bemesting en veevoeding. De resultaten zijn uitgewerkt in een aantal factsheets en notities met praktische adviezen en aanbevelingen.

Lees meer...

De nieuwe Aanjager is uit!

Deze week is bij boeren door de hele provincie de nieuwe Aanjager op de mat gevallen: een editie van 8 pagina's met daarin bijzondere aandacht voor projecten en pilots die uitgevoerd zijn in het kader van Programma Aanpak Veenweiden. Dat is een programma dat ideeën en innovatieve experimenten aanjaagt die bijdragen aan het afremmen van bodemdaling en het realiseren van een duurzaam watersysteem. 

Lees meer...

Bedrijfsbezoeken Onderzoek Veehouderij & Klimaat

Op 12 december 2019 worden er verschillende bedrijfsbezoeken georganiseerd door Onderzoek Veehouderij & Klimaat. Tijdens de bedrijfsbezoeken maakt u niet alleen kennis met de bedrijven die u bezoekt, er wordt ook meer verteld over het doel van het Onderzoek Veehouderij & Klimaat en u krijgt achtergrondinformatie over het broeikasgas methaan.

Lees meer...

Energie besparen in de stal

Hoe kan je als boer meer energie besparen? Afgelopen woensdag 30 oktober werd op het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam de brochure “energie besparen in de stal” gepresenteerd. De brochure helpt boeren bij de gesprekken met de leveranciers van melkmachines en stallenbouwers om bewustere keuzes te maken en te kiezen voor energiezuinige oplossingen.

Lees meer...

Rapportage kleine windmolens

Bent u geïnteresseerd in de aanschaf en of plaatsing van een kleine windmolen? In het rapport "kleine windmolens" wordt in 8 eenvoudige stappen duidelijk gemaakt wat van belang is bij de aanschaf van een kleine windmolen.

Lees meer...

Successen koolstofkringloopproject

Een gezonde bodem is de basis voor gezond boeren. Binnen het project Koolstofkringloop Utrecht (2017-2019) delen veehouders kennis en ervaringen over genomen en gewenste maatregelen om de koolstof te verhogen en daarmee de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. De deelnemers boeren zowel gangbaar als biologisch, intensief en extensief en op verschillende grondtypen. Welke succesvolle maatregelen zijn uitgevoerd en gaven inspiratie aan andere deelnemers om de organische stof in de bodem te verhogen?

Lees meer...

Aanjager in november

Naar verwachting valt eind november de nieuwe Aanjager bij u op de mat. Naast de gebruikelijke achtergrondartikelen en interviews over duurzame landbouw, bevat deze editie een special over het programma Aanpak Veenweiden: innovatieve pilots en onderzoeken om bodemdaling af te remmen in het veenweidegebied.

Lees meer...

30 oktober: open middag energie besparen en opwekken in uw stal

Woensdagmiddag 30 oktober 2019 organiseert Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij voor de laatste keer een open middag. Wilt u zich nog laten inspireren om ook energie te besparen of op te wekken op uw bedrijf, dan is dit uw kans. Tijdens de open middag wordt ook de brochure ‘Energiebesparing in de stal’ gelanceerd en gratis uitgereikt aan de aanwezigen. Deze brochure bevat praktische tips om te gebruiken bij het overleg met leveranciers over de aanschaf van nieuwe apparatuur.

Lees meer...

Provincie biedt boeren duidelijkheid

De provincie Utrecht heeft maandag 14 oktober 2019 intensief en langdurig gesproken met honderden boeren, waarbij hun zorg over het huidige bedrijf en de toekomst centraal stonden. Tal van vragen over de huidige stikstofproblematiek en de nieuwe regelgeving kwamen aan bod.

Lees meer...

Subsidie voor duurzame energie

Heeft u plannen om duurzame energie te gaan opwekken? Vanaf 29 oktober kunt u weer subsidie aanvragen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Lees meer...

Bent u de beste kringloopboer van de provincie Utrecht?

Vanuit het project POP3 Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter organiseert Boervenverstand de verkiezing van de beste Kringloopboer van de provincie Utrecht. U kunt praktische prijzen winnen om de kringloop op uw bedrijf verder te optimaliseren. Doet u mee? Meldt u zich dan uiterlijk 1 september 2019 aan. 

Lees meer...

Top 10 kringloopmaatregelen

Maatregelen om kringlopen op melkveebedrijven verder te sluiten zijn erg gebiedsspecifiek. Per gebied in Utrecht-oost is daarom in het kader van het project 'Van A naar Beter' een overzicht gemaakt van de 10 meest kansrijke maatregelen. We hebben ze voor u per gebied gerangschikt.

 

 

 

 

Lees meer...

Subsidie vanuit Uitvoeringsverordening biodiversitieit

De provincie Utrecht opent twee subsidieregelingen om bedreigde planten en dieren te beschermen en te behouden. Voor agrariërs is de subsidieregeling vanuit de Uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (USB) het meest relevant. Hier is € 5 ton beschikbaar.

Lees meer...

Emissie beperken bij het mesten

Emissie-arm bemesten: dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch zijn er in de provincie Utrecht twee melkveehouders die goede resultaten behalen met vernieuwende methodes om emissie te beperken bij het mesten. Lees hier de verhalen van Frederik de Wit en Wim van Vliet uit Nieuwer Ter Aa , en de maatschap Vlooswijk-Brouwer uit Montfoort.

Lees meer...

Natte teelten voor het veenweidengebied

Het veenweidengebied in het westen van de provincie Utrecht kampt met bodemdaling en als gevolg daarvan de uitstoot van broeikasgassen. Om deze processen af te remmen heeft provincie Utrecht de gebiedscommissie Utrecht-West gevraagd om het programma Aanpak Veenweiden uit te voeren. Als onderdeel hiervan is een onderzoekstraject gestart waarin is onderzocht of er teelten zijn die geschikt zijn voor natte veengrond. Kennis en ervaring wordt nu gedeeld in een brochure.

Lees meer...

Wie is de beste kringloopboer van de provincie Utrecht?

Vanuit het project POP3 Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter organiseert Boerenverstand de verkiezing van de beste Kringloopboer van de provincie Utrecht. Doe mee en maak kans op leuke prijzen!

Lees meer...

Kleine windmolen heeft de wind mee: grote belangstelling bij agrariërs

Op 4 juni 2019 is vanuit het project ‘Efficiënt op weg’ een excursie georganiseerd voor melkveehouders en ander geïnteresseerde agrariërs over het opwekken van energie door een kleine windmolen in combinatie met zonne-energie en of opslag.

Lees meer...