Nieuws

Bedrijfsbezoeken Onderzoek Veehouderij & Klimaat

Op 12 december 2019 worden er verschillende bedrijfsbezoeken georganiseerd door Onderzoek Veehouderij & Klimaat. Tijdens de bedrijfsbezoeken maakt u niet alleen kennis met de bedrijven die u bezoekt, er wordt ook meer verteld over het doel van het Onderzoek Veehouderij & Klimaat en u krijgt achtergrondinformatie over het broeikasgas methaan.

Lees meer...

Vrijwillige sanering varkenshouderijen

Heeft u een varkenshouderij in de Gelderse Vallei of op de Utrechtse Heuvelrug? En veroorzaakt uw bedrijf geuroverlast? Dan kunt u van 25 november 2019 tot 15 januari 2020 subsidie aanvragen als u stopt met uw bedrijf of een locatie van uw bedrijf.
 

Lees meer...

Energie besparen in de stal

Hoe kan je als boer meer energie besparen? Afgelopen woensdag 30 oktober werd op het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam de brochure “energie besparen in de stal” gepresenteerd. De brochure helpt boeren bij de gesprekken met de leveranciers van melkmachines en stallenbouwers om bewustere keuzes te maken en te kiezen voor energiezuinige oplossingen.

Lees meer...

Rapportage kleine windmolens

Bent u geïnteresseerd in de aanschaf en of plaatsing van een kleine windmolen? In het rapport "kleine windmolens" wordt in 8 eenvoudige stappen duidelijk gemaakt wat van belang is bij de aanschaf van een kleine windmolen.

Lees meer...

Successen koolstofkringloopproject, werken aan een gezondere bodem

Een gezonde bodem is de basis voor gezond boeren. Binnen het project Koolstofkringloop Utrecht (2017-2019) delen veehouders kennis en ervaringen over genomen en gewenste maatregelen om de koolstof te verhogen en daarmee de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. De deelnemers boeren zowel gangbaar als biologisch, intensief en extensief en op verschillende grondtypen. Welke succesvolle maatregelen zijn uitgevoerd en gaven inspiratie aan andere deelnemers om de organische stof in de bodem te verhogen?

Lees meer...

Aanjager in november

Naar verwachting valt eind november de nieuwe Aanjager bij u op de mat. Naast de gebruikelijke achtergrondartikelen en interviews over duurzame landbouw, bevat deze editie een special over het programma Aanpak Veenweiden: innovatieve pilots en onderzoeken om bodemdaling af te remmen in het veenweidegebied.

Lees meer...

30 oktober: open middag energie besparen en opwekken in uw stal

Woensdagmiddag 30 oktober 2019 organiseert Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij voor de laatste keer een open middag. Wilt u zich nog laten inspireren om ook energie te besparen of op te wekken op uw bedrijf, dan is dit uw kans. Tijdens de open middag wordt ook de brochure ‘Energiebesparing in de stal’ gelanceerd en gratis uitgereikt aan de aanwezigen. Deze brochure bevat praktische tips om te gebruiken bij het overleg met leveranciers over de aanschaf van nieuwe apparatuur.

Lees meer...

Provincie biedt boeren duidelijkheid

De provincie Utrecht heeft maandag 14 oktober 2019 intensief en langdurig gesproken met honderden boeren, waarbij hun zorg over het huidige bedrijf en de toekomst centraal stonden. Tal van vragen over de huidige stikstofproblematiek en de nieuwe regelgeving kwamen aan bod.

Lees meer...

Cursus biologische fruitteelt

Delphy organiseert een cursus biologische fruitteelt. Tijdens de cursus wordt 's ochtends ingegaan op de achtergronden van de biologische fruitteelt, ’s middags worden praktijkbedrijven en biologische sorteer/verkoopbedrijven bezocht. 

Lees meer...

Subsidie voor duurzame energie

Heeft u plannen om duurzame energie te gaan opwekken? Vanaf 29 oktober kunt u weer subsidie aanvragen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Lees meer...

Bent u de beste kringloopboer van de provincie Utrecht?

Vanuit het project POP3 Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter organiseert Boervenverstand de verkiezing van de beste Kringloopboer van de provincie Utrecht. U kunt praktische prijzen winnen om de kringloop op uw bedrijf verder te optimaliseren. Doet u mee? Meldt u zich dan uiterlijk 1 september 2019 aan. 

Lees meer...

Top 10 kringloopmaatregelen

Maatregelen om kringlopen op melkveebedrijven verder te sluiten zijn erg gebiedsspecifiek. Per gebied in Utrecht-oost is daarom in het kader van het project 'Van A naar Beter' een overzicht gemaakt van de 10 meest kansrijke maatregelen. We hebben ze voor u per gebied gerangschikt.

 

 

 

 

Lees meer...

Subsidie vanuit Uitvoeringsverordening biodiversitieit

De provincie Utrecht opent twee subsidieregelingen om bedreigde planten en dieren te beschermen en te behouden. Voor agrariërs is de subsidieregeling vanuit de Uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (USB) het meest relevant. Hier is € 5 ton beschikbaar.

Lees meer...

Emissie beperken bij het mesten

Emissie-arm bemesten: dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch zijn er in de provincie Utrecht twee melkveehouders die goede resultaten behalen met vernieuwende methodes om emissie te beperken bij het mesten. Lees hier de verhalen van Frederik de Wit en Wim van Vliet uit Nieuwer Ter Aa , en de maatschap Vlooswijk-Brouwer uit Montfoort.

Lees meer...

Natte teelten voor het veenweidengebied

Het veenweidengebied in het westen van de provincie Utrecht kampt met bodemdaling en als gevolg daarvan de uitstoot van broeikasgassen. Om deze processen af te remmen heeft provincie Utrecht de gebiedscommissie Utrecht-West gevraagd om het programma Aanpak Veenweiden uit te voeren. Als onderdeel hiervan is een onderzoekstraject gestart waarin is onderzocht of er teelten zijn die geschikt zijn voor natte veengrond. Kennis en ervaring wordt nu gedeeld in een brochure.

Lees meer...

Wie is de beste kringloopboer van de provincie Utrecht?

Vanuit het project POP3 Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter organiseert Boerenverstand de verkiezing van de beste Kringloopboer van de provincie Utrecht. Doe mee en maak kans op leuke prijzen!

Lees meer...

Kleine windmolen heeft de wind mee: grote belangstelling bij agrariërs

Op 4 juni 2019 is vanuit het project ‘Efficiënt op weg’ een excursie georganiseerd voor melkveehouders en ander geïnteresseerde agrariërs over het opwekken van energie door een kleine windmolen in combinatie met zonne-energie en of opslag.

Lees meer...

Een nieuwe koeltechniek voor peren met hulp van POP3-subsidie

Fruitteler Hans van der Wind in Werkhoven financierde met een POP3-subsidie een substantieel deel van zijn innovatieve koelinstallatie. 

Lees meer...

POP3-subsidieregelingen zijn opengesteld

De provincie Utrecht heeft, namens Europa, vanaf 27 mei 2019 drie nieuwe POP3-subsidieregelingen opengesteld: Kennisoverdracht, Samenwerking voor innovaties en Fysieke investeringen. De subsidie is beschikbaar voor Utrechtse agrariërs om te kunnen vernieuwen, verduurzamen en innoveren. Met als doel een leefbaar, kwalitatief en concurrerend platteland.

Lees meer...

Meer weten over koolstofkringlopen dankzij POP3

Paul Blokker is met behulp van POP3-subsidie samen met een aantal melkveehouders een project gestart waarin zij zich verdiepen in koolstofkringlopen. Dat is beter voor de waterkwaliteit, het waterbergend vermogen van de bodem en de opslag van CO2.

Lees meer...

Peilgestuurde drainage dankzij POP3-subsidie

Pluimveehouder Wim Thomassen in Overberg diende bij de aanleg van peilgestuurde drainage op een akkerbouwperceel van 5 hectare met succes een aanvraag in voor een POP3-subsidie bij de provincie Utrecht. Met peilgestuurde drainage zit Thomassen voor de waterhuishouding zelf aan de knoppen.

Lees meer...

Masterclass kringlooplandbouw: hoe de overheid agrariërs vooruit kan helpen

‘Samenwerken voor meer effectiviteit van beleid en voor meer overzicht voor de boer’ was de conclusie van de masterclass kringlooplandbouw voor beleidsmedewerkers in de provincie Utrecht. Op dinsdag 14 mei kwamen vertegenwoordigers van de provincie en vier waterschappen (HDSR, WRL, Waternet, Vallei & Veluwe) bij elkaar voor een praktijksessie over kringlooplandbouw.

Lees meer...

Subsidieregelingen voor de landbouw

Er zijn verschillende regelingen waar duurzame landbouwers iets aan kunnen hebben. Bekijk het overzicht hieronder.

Lees meer...

Bertus Verbeek bouwt met POP3-subsidie innovatieve pluimveestal

Pluimveehouder Bertus Verbeek bouwt mede dankzij POP3-subsidie een stal waarin op innovatieve wijze emissie van fijnstof en ammoniak beperkt wordt..

Lees meer...

Openstelling voor POP3-subsidie

Heeft u plannen voor het innoveren en moderniseren van uw agrarisch bedrijf? Via de provincie Utrecht kunt u hiervoor POP3-subsidies aanvragen. Hieronder vindt u een overzicht van de openstellingen in 2019.

Lees meer...

Belangstelling voor zonnepanelen in De Ronde Venen

Op donderdag 4 april 2019 organiseerde CLM in het kader van het traject Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht, een bijeenkomst over zonnepanelen in de gemeente De Ronde Venen. Tijdens deze avond kwamen de verschillende opties voor zonne-energie aan de orde. Daarmee sloot de organisatie aan bij vragen uit de praktijk: Moet ik het dak verhuren? Zelf panelen leggen? Of een combinatie van beiden door mee te doen met een postcoderoosregeling?

Lees meer...

Veehouders experimenteren met bemesting in Proefpolder

Hoe ver kun je nu teruggaan in je kunstmestgift op de veenweiden? En in hoeverre kun je sturen in de benutting van dierlijke mest? Een aantal veehouders in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen gaat daarom zelf proeven aanleggen en meten onder begeleiding van PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut. Om daarmee hoogtegevoel te krijgen bij het effect van het verlagen van de kunstmestgift, het verdunnen van de drijfmest en het moment van aanbrengen van de mest.

Lees meer...

Subsidieregeling HDSR ‘Regionaal partnerschap Bodem en Water’ open op 1 mei

HDSR stelt op 1 mei 2019 de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap Bodem en Water’ open voor haar eigen beheergebied.

Lees meer...

Cursus duurzaam bodembeheer voor verpachters en eigenaren

Een duurzame landbouw begint met een gezonde en vruchtbare bodem.  Daarom kan duurzaam gezond en veilig voedsel worden geproduceerd. Een gezonde  landbouwbodem is bovendien de randvoorwaarde voor het bergen en leveren van voldoende water, het vastleggen van organische stof, een gezond bodemleven, de beschikbaarheid van voedingsstoffen én voor flora en fauna. Op landbouwpercelen helpt een hoger organische stofgehalte van de bodem om beter vocht vast te houden. UPG organiseert een cursus duurzaam bodembeheer voor verpachters en eigenaren.

Lees meer...

Nieuwe ideeën voor oude stallen en schuren

Een toenemend aantal boeren stopt met hun agrarische activiteiten. Wat gebeurt er vervolgens met de stallen en de schuren  op het boerenerf? Tijdens de bijeenkomst “Van VAB naar FABulous” op 28 maart a.s. kan inspiratie worden opgedaan.  Zowel mensen met vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) die hier een FABuleuze nieuwe bestemming voor zoeken, als mensen die juist een geweldig een idee hebben en hiervoor een locatie zoeken, zijn welkom op deze avond. Ook mensen die kennis hebben van hoe je dat aanpakt, die willen investeren of die gewoon mee willen denken met de ideeën van anderen, zijn van harte welkom.

Lees meer...