Nieuws

Extra voorlichtingsbijeenkomst POP3-regeling fysieke investeringen

Donderdag 4 juli is er in Groenekan een extra voorlichtingsbijeenkomst over de POP3-regeling fysieke investeringen. Tijdens deze bijeenkomst demonstreren we op interactieve wijze hoe een aanvraag opgesteld en ingediend kan worden. We nemen u mee in alle stappen die u moet doorlopen en we vertellen meer over de documenten die daarbij nodig zijn. Zo weet u precies wat u moet doen om een succesvolle aanvraag te kunnen doen.

Lees meer...

Wie is de beste kringloopboer van de provincie Utrecht?

Vanuit het project POP3 Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter organiseert Boerenverstand de verkiezing van de beste Kringloopboer van de provincie Utrecht. Doe mee en maak kans op leuke prijzen!

Lees meer...

Kleine windmolen heeft de wind mee: grote belangstelling bij agrariërs

Op 4 juni 2019 is vanuit het project ‘Efficiënt op weg’ een excursie georganiseerd voor melkveehouders en ander geïnteresseerde agrariërs over het opwekken van energie door een kleine windmolen in combinatie met zonne-energie en of opslag.

Lees meer...

Een nieuwe koeltechniek voor peren met hulp van POP3-subsidie

Fruitteler Hans van der Wind in Werkhoven financierde met een POP3-subsidie een substantieel deel van zijn innovatieve koelinstallatie. 

Lees meer...

POP3-subsidieregelingen zijn opengesteld

De provincie Utrecht heeft, namens Europa, vanaf 27 mei 2019 drie nieuwe POP3-subsidieregelingen opengesteld: Kennisoverdracht, Samenwerking voor innovaties en Fysieke investeringen. De subsidie is beschikbaar voor Utrechtse agrariërs om te kunnen vernieuwen, verduurzamen en innoveren. Met als doel een leefbaar, kwalitatief en concurrerend platteland.

Lees meer...

Meer weten over koolstofkringlopen dankzij POP3

Paul Blokker is met behulp van POP3-subsidie samen met een aantal melkveehouders een project gestart waarin zij zich verdiepen in koolstofkringlopen. Dat is beter voor de waterkwaliteit, het waterbergend vermogen van de bodem en de opslag van CO2.

Lees meer...

Peilgestuurde drainage dankzij POP3-subsidie

Pluimveehouder Wim Thomassen in Overberg diende bij de aanleg van peilgestuurde drainage op een akkerbouwperceel van 5 hectare met succes een aanvraag in voor een POP3-subsidie bij de provincie Utrecht. Met peilgestuurde drainage zit Thomassen voor de waterhuishouding zelf aan de knoppen.

Lees meer...

Veehouders gezocht voor project ‘Voorkomen is beter dan genezen’

Wilt u meer melkomzet enereren binnen de fosfaatruimte van uw bedrijf door minder jongvee te houden of het jongvee uit te besteden? Dan bent u vast ook tot de conclusie gekomen dat renderend zijn met minder jongvee op het bedrijf om een andere aanpak vraagt. Bijvoorbeeld (nog) meer aandacht besteden aan het voorkomen van gedwongen afvoer van koeien en de oorzaak hiervan.

Lees meer...

Masterclass kringlooplandbouw: hoe de overheid agrariërs vooruit kan helpen

‘Samenwerken voor meer effectiviteit van beleid en voor meer overzicht voor de boer’ was de conclusie van de masterclass kringlooplandbouw voor beleidsmedewerkers in de provincie Utrecht. Op dinsdag 14 mei kwamen vertegenwoordigers van de provincie en vier waterschappen (HDSR, WRL, Waternet, Vallei & Veluwe) bij elkaar voor een praktijksessie over kringlooplandbouw.

Lees meer...

Geslaagde infobijeenkomst Kennisoverdracht en Samenwerking voor innovatie

Dinsdag 7 mei 2019 vond de voorlichtingsbijeenkomst over de POP3-openstellingen ‘Kennisoverdracht’ en ‘Samenwerking voor innovatie’ plaats in De Linielanding te Nieuwegein. 

Lees meer...

Subsidieregelingen voor de landbouw

Er zijn verschillende regelingen waar duurzame landbouwers iets aan kunnen hebben. Bekijk het overzicht hieronder.

Lees meer...

Bertus Verbeek bouwt met POP3-subsidie innovatieve pluimveestal

Pluimveehouder Bertus Verbeek bouwt mede dankzij POP3-subsidie een stal waarin op innovatieve wijze emissie van fijnstof en ammoniak beperkt wordt..

Lees meer...

Provincie Utrecht stelt €2,5 miljoen subsidie open voor agrariërs

De provincie Utrecht stelt, namens Europa, op 27 mei 2019 in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) drie nieuwe subsidieregelingen open: Kennisoverdracht, Samenwerking voor innovaties en Fysieke investeringen. De €2,5 miljoen subsidie is beschikbaar voor Utrechtse agrariërs om te kunnen vernieuwen, verduurzamen en innoveren. Met als doel een leefbaar, kwalitatief en concurrerend platteland.

Lees meer...

Openstelling voor POP3-subsidie

Heeft u plannen voor het innoveren en moderniseren van uw agrarisch bedrijf? Via de provincie Utrecht kunt u hiervoor POP3-subsidies aanvragen. Hieronder vindt u een overzicht van de openstellingen in 2019.

Lees meer...

Belangstelling voor zonnepanelen in De Ronde Venen

Op donderdag 4 april 2019 organiseerde CLM in het kader van het traject Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht, een bijeenkomst over zonnepanelen in de gemeente De Ronde Venen. Tijdens deze avond kwamen de verschillende opties voor zonne-energie aan de orde. Daarmee sloot de organisatie aan bij vragen uit de praktijk: Moet ik het dak verhuren? Zelf panelen leggen? Of een combinatie van beiden door mee te doen met een postcoderoosregeling?

Lees meer...

Veehouders experimenteren met bemesting in Proefpolder

Hoe ver kun je nu teruggaan in je kunstmestgift op de veenweiden? En in hoeverre kun je sturen in de benutting van dierlijke mest? Een aantal veehouders in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen gaat daarom zelf proeven aanleggen en meten onder begeleiding van PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut. Om daarmee hoogtegevoel te krijgen bij het effect van het verlagen van de kunstmestgift, het verdunnen van de drijfmest en het moment van aanbrengen van de mest.

Lees meer...

Subsidieregeling HDSR ‘Regionaal partnerschap Bodem en Water’ open op 1 mei

HDSR stelt op 1 mei 2019 de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap Bodem en Water’ open voor haar eigen beheergebied.

Lees meer...

Cursus duurzaam bodembeheer voor verpachters en eigenaren

Een duurzame landbouw begint met een gezonde en vruchtbare bodem.  Daarom kan duurzaam gezond en veilig voedsel worden geproduceerd. Een gezonde  landbouwbodem is bovendien de randvoorwaarde voor het bergen en leveren van voldoende water, het vastleggen van organische stof, een gezond bodemleven, de beschikbaarheid van voedingsstoffen én voor flora en fauna. Op landbouwpercelen helpt een hoger organische stofgehalte van de bodem om beter vocht vast te houden. UPG organiseert een cursus duurzaam bodembeheer voor verpachters en eigenaren.

Lees meer...

Nieuwe ideeën voor oude stallen en schuren

Een toenemend aantal boeren stopt met hun agrarische activiteiten. Wat gebeurt er vervolgens met de stallen en de schuren  op het boerenerf? Tijdens de bijeenkomst “Van VAB naar FABulous” op 28 maart a.s. kan inspiratie worden opgedaan.  Zowel mensen met vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) die hier een FABuleuze nieuwe bestemming voor zoeken, als mensen die juist een geweldig een idee hebben en hiervoor een locatie zoeken, zijn welkom op deze avond. Ook mensen die kennis hebben van hoe je dat aanpakt, die willen investeren of die gewoon mee willen denken met de ideeën van anderen, zijn van harte welkom.

Lees meer...

Tweede info-avond over kleine windmolens vol

Er is veel belangstelling voor kleine windmolens. Ook de tweede informatieavond die we organiseren over kleine windmolens is al volgeboekt. U kunt zich daar niet meer voor inschrijven. U kunt wel uw gegevens achterlaten. Dan zenden we u na afloop een rapportage waarin alle informatie verwerkt is. Ook zullen wij u op de hoogte stellen van eventuele nieuwe bijeenkomsten/excursie met betrekking tot kleine windmolens.

Lees meer...

POP3-regelingen voor het Utrechtse platteland

Agrariërs die op een duurzame en innovatieve manier hun bedrijf willen runnen, kunnen gebruik maken van POP3-subsidies. Ook maatregelen voor een vitaler platteland komen in aanmerking voor subsidie. In maart, april en mei 2019 worden er POP3-subsidieregelingen opengesteld voor maatregelen en activiteiten op het gebied van niet-productieve investeringen voor natuur en landschap, landbouwstructuurversterking, samenwerking bij innovaties, fysieke investeringen voor modernisering en innovatie van het landbouwbedrijf, kennisoverdracht en ten behoeve van LEADER.

Lees meer...

Cursus Duurzaam Bodembeheer

Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) heeft een nieuwe themajaar aangekondigd. Het staat geheel in het teken staat van toekomstbestendig particulier grondbeheer. Het komende jaar gaan zij zich richten op duurzaam bodembeheer, biodiversiteit, verdienmodellen, natuur-inclusieve landbouw en watermanagement. Binnenkort organiseren zij in dit kader ook een cursus duurzaam bodembeheer voor hun leden én hun pachters.

Lees meer...

Veel animo voor kleine windmolens onder agrariërs

Onder agrariërs is veel interesse voor windenergie. Dat bleek uit de grote opkomst bij de informatiebijeenkomst over kleine windmolens op 21 februari in boerderij Fortzicht in Groenekan, waar voor- en nadelen van kleine windmolens op agrarische bedrijven werden besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Lees meer...

Boeren Kockengen aan de slag met afremmen bodemdaling en CO2-emissie

Tien melkveehouders in de omgeving van Kockengen hebben donderdag 7 februari een intentieovereenkomst ondertekend waarmee ze aangeven dat ze samen aan de slag willen om de bodemdaling van de veengrond verder te beperken. Zij doen dat door de gezamenlijke aanleg van zogenaamde onderwaterdrainage.

Lees meer...

Bodemmeterproef levert vooral tijdswinst en betere mestbenutting op

Het melkveebedrijf van Jan Graveland ligt in de polder Ruige Weide in Oudewater. Op zijn 26,5 hectare grasland staan 60 melkkoeien. Samen met nog zo’n 70 andere agrariërs doet hij nu een jaar mee aan een proef met bodemmeters die de temperatuur van de bodem meten.

Lees meer...

CO₂-besparing bij elektrificatie van erfwerkzaamheden op melkveebedrijf

Erfwerkzaamheden uitvoeren met elektriciteit in plaats van diesel heeft voordelen. Een elektrisch voersysteem, elektrische mestmixer, voeraanschuifrobot of elektrische shovel draagt bij aan een lagere uitstoot van CO₂. Als de gebruikte elektriciteit duurzaam wordt opgewerkt op het eigen bedrijf, is een besparing tot een equivalent van 8 gram CO₂ per kg melk mogelijk.

Lees meer...

Wat vindt u van onze informatievoorziening?

We ondersteunen u zo goed mogelijk om uw ambities op het gebied van landbouw en milieu te realiseren. We informeren u met behulp van onze nieuwsbrieven en aankondigingen per e-mail, de website www.lami.nl en de Aanjager. Vindt u daarin de informatie die u zoekt of die u inspireert? Heeft u tips of suggesties voor ons? Vul de online enquête in en laat het ons weten, dan kunnen wij u en uw collega’s in de toekomst nog beter bedienen!

Lees meer...

Start nieuw project ‘Bestuivingsmix Fruitteelt voor klimaatadaptatie’

De fruitteelt is gebaat bij een goede bestuiving. Om het risico te spreiden is een mix van verschillende soorten bestuivende insecten gewenst. Zeker als onder koude omstandigheden de bijen niet vliegen zijn andere insecten onontbeerlijk. Wilde bijen vliegen al bij 8°C en zijn niet selectief. Door de klimaatverandering is de kans op grillig weer tijdens de bloei van het fruit groter. Met het project: Bestuivingsmix Fruitteelt gaan fruittelers in Utrecht aan de slag met de inzet van wilde bijen en andere bestuivers. Delphy en het Louis Bolk Instituut coördineren en begeleiden de activiteiten op de bedrijven.

Lees meer...

Jeroen van Wijk Nuffield Scholar 2019

Tijdens de Nuffield Nederland najaarsbijeenkomst in november heeft ook Jeroen van Wijk uit Odijk een Nuffield Scholarship 2019 ontvangen. Hij is een van de 7 innovatieve agrariërs die met dit scholarship de kans krijgt om zich persoonlijk, zijn bedrijf en daarmee ook zijn sector te ontwikkelen. Het scholarship gaat namelijk naar innovatieve agrariers die gezien worden als de ‘future leaders of the industry’.

Lees meer...

Nieuw adres? Laat het ons weten

Met behulp van onze nieuwsbrief en aankondigingen houden we u op de hoogte van het laatste nieuws over duurzame landbouw in de provincie Utrecht. Als uw postadres bij ons bekend is, ontvangt u van ons ook twee à drie keer per jaar de Aanjager: een speciale krant met rapportages en inspirerende interviews over projecten in de Utrechtse landbouw. Binnenkort komt weer een nieuwe Aanjager uit. Wilt u zeker weten dat u die ontvangt? Zorg er dan voor dat uw adresgegevens bij ons bekend zijn.

Lees meer...