Nieuws

Doe mee met webinar “In je sas met vers gras” op 24 april

De krachtvoerkosten zijn momenteel erg hoog. Misschien wordt het zelfs wel structureel. Hoe zorg je dit jaar dat je minder eiwitaankoop nodig hebt, en wat levert het op? De prijs van soja is 500 euro per ton, terwijl gras maar 190 euro per ton kost. Maar hoe zet je het om in melk? Tijdens de webinar "In je sas met vers gras" op 24 april krijg je antwoord op deze en andere vragen.

Lees meer...

Hoe bepaal je beste tijdstip voor voorjaarbemesting?

Hoe stem je in het vroege voorjaar de bemesting af op het moment dat gras nutriënten opneemt? En bij welke uitrij-omstandigheden is het risico op emissies klein? Om hier een goed beeld van te krijgen is met 14 melkveehouders en twee loonwerkers in het westelijke Veenweiden gebied de voorjaarsbemesting geëvalueerd. 

Lees meer...

Betere waterkwaliteit: een hele tour voor waterschap en boer

Een duurzaam melkveebedrijf dat toekomstbestendig is én een betere waterkwaliteit. Dat is een flinke uitdaging voor zowel het waterschap als de boer. In de Proefpolder Kringlooplandbouw werkten waterbeheerders en melkveehouders in Groot Wilinis-Vinkeveen vier jaar samen met onderzoekers en adviseurs aan een schoner watersysteem. Een van de conclusies is dat agrariërs zelf voldoende kennis moeten hebben en regie moeten houden.

Lees meer...

Overweeg je bedrijfsbeëindiging rond N2000-gebied? Vrijwillige opkoop mogelijk!

Heb jij een veehouderijbedrijf in een straal van maximaal tien kilometer rond een Natura 2000-gebied in Utrecht? Dan kun je je vrijwillig aanmelden voor een opkoopregeling bij de provincie Utrecht. De regeling geldt voor bedrijven met een forse uitstoot van stikstof.

Lees meer...

Vraag subsidie aan voor boerderijeducatie

Ben jij eigenaar van een landbouwbedrijf en wil je kinderen alles leren over het boerenbedrijf? Je kunt bij de provincie Utrecht subsidie aanvragen voor deze educatieve onderneming. Uiteraard moet je hiervoor aan een aantal eisen voldoen.

Lees meer...

Boeren en burgers werken samen aan duurzame polder 

In Gerverscop bij Harmelen richtten boeren en burgers gebiedscoöperatie ‘Ons Polderhart’ op. Een van de eerste acties was een subsidieaanvraag voor onderzoek naar zonnepalen op hun daken.

Lees meer...

Lees kringloopcolumns met tips over productie eigen gras en maximaliseren eigen ruwvoer oogst

Het is weer voorjaar en de grasgroei komt op gang. Een goed moment om even stil te staan bij de laatste checks voor een optimale voederwinning. In twee nieuwe kringloopcolumns geeft Wim van de Geest tips voor een succesvolle start. Hij schrijft deze columns vanuit het project 'Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter'. Dit project wil agrariërs in Utrecht-Oost handvatten geven om direct met kringlooplandbouw aan de slag te gaan op hun bedrijf.

Lees meer...

Doe mee met kick-off online Masterclass ‘Ondernemen met je idee’ op 23 maart

Van idee naar businessplan, maar waar moet je beginnen? LTO Noord organiseert in Utrecht een reeks masterclasses voor jonge agrariërs over ondernemen. Tijdens deze masterclasses gaan jullie samen met andere jonge ondernemers aan de slag. Via bijeenkomsten, webinars, trainingen, inspirerende excursies en coaches, willen wij jou een stap verder helpen. Wil je hier meer over weten? Kom naar de online kick-off op 23 maart, een vrijblijvende online bijeenkomst, waarin wij jou meer vertellen over zowel de praktische als inhoudelijke kanten van de Masterclass.

Lees meer...

Meld je aan voor bijeenkomst 13 april over ontwerp en aanleg bomen op boerenbedrijf

Wil je meer weten over het ontwerp en de aanleg van bomen op het boerenbedrijf? Op 13 april organiseert de NMU in samenwerking met boer Ron van Zandbrink en Sjef van Dongen een online bijeenkomst voor boeren en beleidsmakers.  Aan de hand van verschillende voorbeeldprojecten met beeldmateriaal bespreken we hoe bomen ingepast kunnen worden in het boerenbedrijf. Zo kunnen natuur en landbouw samen gaan in een agroforestry project voor natuurinclusieve landbouw.

Lees meer...

Wil je advies over verduurzaming of biodiversiteit op jouw bedrijf?

Wil je met jouw bedrijf aan de slag met duurzaamheid, biodiversiteit, bodembeheer, waterkwaliteit of kringlooplandbouw en weet je niet waar je moet beginnen? Dan ben je bij het project 'Duurzame Bedrijfsplannen' aan het juiste adres. In dit project stellen wij voor (melk)veehouders, akkerbouwers en tuinders uit de provincie Utrecht duurzame bedrijfsplannen op over deze thema’s.

Lees meer...

Schrijf je in voor nieuwe reeks bodemcursussen voor boeren en loonwerkers

Vanaf 16 maart 2021 worden weer online cursussen bodembiologie voor boeren en loonwerkers aangeboden. Afgelopen winter hebben al zo’n 50 enthousiaste deelnemers op verschillende locaties een soortgelijke cursus gevolgd. Veel deelnemers hebben inmiddels in meer of mindere mate de zorg voor hun bodem aangepast. Dus heb je ook interesse? Schrijf je in voor 12 maart.

Lees meer...

Online tool ‘De Boerenposter’ maakt inzichtelijk aan welke duurzaamheidsthema’s de boer bijdraagt

De online tool 'De Boerenposter'is is ontwikkeld is om de agrariër te helpen al zijn of haar duurzame prestaties beter te communiceren naar beleidsmakers, erfbetreders, de maatschappij of andere geïnteresseerden. De poster maakt inzichtelijk hoe de boer aan de verschillende duurzaamheidsthema’s bijdraagt. Tegelijk laat het ook zien hoe complex dit kan zijn en aan hoeveel aspecten van zijn of haar bedrijfsvoering de boer gelijktijdig werkt. Het is een hulpmiddel voor het goede gesprek tussen boer, burger, (erf)betreder en beleidsmakers.

Lees meer...

Subsidie aanvraag mogelijk voor GLB pilots veenweiden en kringlooplandbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt vanaf 1 maart subsidie beschikbaar voor GLB pilots veenweiden (5,3 miljoen euro) en kringlooplandbouw (4 miljoen euro). De Veenweide-pilots richten zich op verhoging van de grondwaterstand in het agrarisch gebied, waardoor de bodemdaling vermindert en er minder CO2-uitstoot is. De pilots voor kringlooplandbouw richten zich onder meer op duurzamer beheer van landbouwbodems en koolstofvastlegging. Naast collectieven kunnen ook een of meer landbouwers in een samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

Lees meer...

Melkveehouders kunnen gebruik maken van subsidie voor onderzoek en ontwikkeling verduurzaming stallen

Melkveehouders kunnen gebruik maken van de tweede subsidieronde voor onderzoek en ontwikkeling van brongerichte verduurzaming van stallen. Om het toegankelijker te maken zijn er wat wijzingen op de eerste regeling gekomen. Alle wijzigingen hebben te maken met innovatie. De beschikbaar gestelde subsidie bedraagt 25 miljoen euro, waarvan 8,8 miljoen ten goede komt aan de melkveehouderij.

Lees meer...

Smalle weegbree doet het beter op droge grond met weinig stikstof

In het project Natuurlijke Veehouderij Utrecht zijn in 2020 proeven met kruidenrijk grasland gedaan. Uit de resultaten bleek dat smalle weegbree, cichorei en verschillende klaversoorten het heel goed deden zolang de bodem niet ‘overvoerd’ werd met stikstof. Smalle weegbree is een overjarig kruid met een diepe penwortel en is zeer droogte tolerant. Bovendien heeft het een goede voederwaarde en voor de diergezondheid een anti bacteriële werking. Een stikstof- en vochtrijke bodem maakt smalle weegbree, net als veel andere kruiden, lui. Het gras profiteert van de vruchtbare bodem en verdringt de kruiden.

Lees meer...

Webinar over Nieuwe Verdienmodellen terugkijken

Hoe verdien je nu én in de toekomst een inkomen op het agrarisch bedrijf? Boer aan het Roer, onderdeel van Regiodeal Foodvalley, organiseerde op 24 februari een introductie webinar die nu terug te kijken is. Later volgt een reeks podcasts waarin agrarisch ondernemers hun ervaringen delen.

Lees meer...

Honderd ondernemers en erfeigenaren aangemeld voor advies van plattelandscoach

Drie maanden geleden startte het project ‘Plattelandscoaches’. Dit project biedt Utrechtse agrarische ondernemers en erfeigenaren de mogelijkheid zich gratis te laten coachen door een onafhankelijke plattelandscoach. Deze week heeft de 100ste deelnemer zich aangemeld.

Lees meer...

Aardbeienboer uit Lopikerkapel investeert in klimaatbestendige teelt

Tussen rivieren de Enge IJssel en de Lek ligt het fruitteeltbedrijf van Jan Scholman (36) en zijn vrouw Judith (35). Het bedrijf uit Lopikerkapel heeft met een provinciale subsidie voor jonge landbouwers (JOLA) een innovatieve overkapping gebouwd. Onder deze overkapping zijn hun aardbeien beter bestand tegen weersextremen. “De eerste resultaten van de nieuwe overkapping zijn veelbelovend. De teelt heeft mooie productieresultaten gehaald met schitterende aardbeien van goede kwaliteit”, zegt boer Jan over het effect van de innovatie. 

Lees meer...

Boerenbedrijven in Zegveld gaan aan de slag met natuurvriendelijke oevers

Twaalf boerenbedrijven die gelegen zijn aan de Slimmenwetering in Zegveld gaan aan de slag om 2500 m aan natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Collectief Rijn Vecht en Venen heeft hiervoor subsidie aangevraagd bij POP3, waarvan de helft wordt gefinancierd door de EU uit het Europese voor Fonds voor Plattelandsontwikkeling en de andere helft door de Provincie Utrecht. 

Lees meer...

Agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor verbetering waterkwaliteit of remmen bodemdaling

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem weer open per 2 februari 2021. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap, te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Agrariërs kunnen tot 1 juni 2021 aanvragen indienen.

Lees meer...

Veehouders en fruittelers in Kromme Rijnstreek zorgen voor regionale kringloop

Het gebruik van organisch materiaal in de fruitteelt is de afgelopen decennia te veel verwaarloosd. Als dierlijke mest wordt ingezet in de fruitteelt, gaat het vaak om mest van verder af gelegen en onduidelijke oorsprong en samenstelling. Door één-op-één samenwerking tussen veehouders en fruittelers in de Kromme Rijnstreek kunnen veel knelpunten worden weggenomen. Transportafstanden kunnen laag blijven en regionale kringlopen worden gesloten.

Lees meer...

Boeren kunnen per 1 februari weer met korting kruiden aanschaffen dankzij crowdfunding

Om meer kruidenrijk grasland te stimuleren, sloegen Urgenda, LTO en Pure Graze de handen ineen en startten een crowdfundingsactie voor 1001 hectare kruidenrijk grasland. Gangbare melkveehouders kunnen een ‘Saladebuffet’ voor maximaal 3 hectare met 50% korting aanschaffen en krijgen daar uitgebreide begeleiding bij. Na een tijdelijke stop gaat de actie vanaf 1 februari weer verder.

Lees meer...

Mobiele theedrogerij zorgt voor lokale voedselproductie in westelijk veenweide gebied

Matthijs Westerwoudt en Daan van Diepen van Wilder Land hebben een mobiele drogerij gemaakt om samen met mensen uit het westelijk veenweide gebied bij boeren theekruiden te kunnen oogsten én er (streek)thee van te maken. Deze kruiden worden geoogst en worden ter plekke verwerkt tot kruidenthee doormiddel van een mobiele oogst- en verwerkingfaciliteit.

Lees meer...

Meer organische stof zorgt voor een gezondere bodem

De bodem is een belangrijke en dure productiefactor, ook voor een veehouder. Melkveehouder Gerben van Bennekom uit Renswoude en loonwerker Albert Schimmel uit Woudenberg werken samen aan het verbeteren van het organisch stofgehalte in de bodem.

Lees meer...

Webinars 3 en 10 februari over Klimaat en Verdienmodellen

Vanuit het project 'Doorontwikkeling Kringlooplandbouw Utrecht-Oost' vinden deze maand nog twee webinars plaats die dieper ingaan op een aantal aspecten van kringlooplandbouw in de melkveehouderij. Op 3 februari gaat het over Klimaat en op 10 februari is het onderwerp Verdienmodellen. Een webinar over Stikstof vond plaats op 27 januari en is inmiddels terug te kijken.

Lees meer...

Zeven boeren doen onderzoek naar verbetering van landbouwgrond met het maaisel Bokashi

Kan maaisel van natuurgrond landbouwgrond verbeteren? De coöperatie Binnenveldse Hooilanden onderzoekt dit in de pilot ‘Beter bodembeheer met Bokashi’ binnen Boer aan het Roer. Het doel: uitzoeken of het verwerken van natuurmaaisel tot Bokashi leidt tot bodemverbetering met een positief effect op het verdienmodel. Vrijdag 18 november is het materiaal voor het eerst uitgereden in het Binnenveld.

Lees meer...

Boeren onderzoeken slim doorzaaien van kruidenrijk grasland met speciale doorzaaimachine

Kruidenrijk grasland door zaaien zonder hiervoor de bodem intensief te moeten bewerken. Kan dat? Een aantal boeren onderzoekt dit. Daarvoor zetten ze een speciale doorzaaimachine in.

Lees meer...

Goed biestmanagement vermindert gedwongen afvoer

Het immuunsysteem van een kalf werkt tijdens de eerste levensweken onvoldoende waardoor het kalf gevoelig is voor infecties. In biest zitten de anti-stoffen die nodig zijn om immuniteit op te bouwen en biest is daarmee van invloed op het vervangen van melkkoeien. Meer biest en van een goede kwaliteit betekent meer weerstand.

Lees meer...

Blog Saskia Joha: ‘HET verdienmodel bestaat niet’

Saskia Joha, projectleider duurzame verdienmodellen van het trajectplan Duurzame landbouw met Natuur, schrijft de komende maanden een blog over de mogelijkheden van nieuwe en aanvullende verdienmodellen. In haar eerste blog ‘HET verdienmodel bestaat niet’ vertelt ze dat er niet één blauwdruk is die je op alle bedrijven in Utrecht kunt plakken. 

Lees meer...

Doe mee met online Masterclass ‘Stikstof in de landbouw’

Agrarisch ondernemers die meer willen weten over de achtergronden van de stikstofproblematiek en wat dit betekent voor hun bedrijf kunnen gratis de online Masterclass 'Stikstof in de landbouw' volgen. De masterclass is bedoeld voor ondernemers uit alle sectoren (melkvee, intensief en landbouw). Het gaat om een eerste verkenning van het dilemma en inzicht in de uitdagingen die voor ons liggen. 

Lees meer...

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy