Nieuws

Geef uw mening over landbouw en biodiversiteit in de Groene contour Utrecht

Graag nodigen wij u uit om uw mening te geven over de mogelijkheden van natuurbeheer door boeren in de Groene contour. De Groene contour bestaat uit verschillende gebieden in de provincie Utrecht waar op vrijwillige basis gewerkt kan worden aan meer biodiversiteit. De Provincie Utrecht wil graag weten of boeren uit deze gebieden interesse hebben om hier aan bij te dragen.

Lees meer...

Op zoek naar advies over verduurzaming of biodiversiteit op uw bedrijf?

Bent u op zoek naar advies op het gebied van verduurzaming en/of biodiversiteit op uw bedrijf? Dan bent u bij het project 'Duurzame Bedrijfsplannen' aan het juiste adres. In dit project gaan we met (melk)veehouders, akkerbouwers en tuinders uit de provincie Utrecht aan de slag met biodiversiteit en duurzaamheid op uw agrarisch bedrijf.

Lees meer...

Meld je aan voor gratis workshop Nieuwe Verdienmodellen

Op 29 september start de eerste van een reeks workshops over nieuwe verdienmodellen. Aan het eind van de bijeenkomst bent u globaal op de hoogte hoe nieuwe verdienmodellen werken, op welke wijze u ze naar uw bedrijfssituatie kunt vertalen en hoe u er mee aan de slag kunt. De cursus is bedoeld voor agrariërs, erfbetreders, beleidsmakers en andere belangstellenden die in hun werkveld te maken hebben met de agrarische sector. Na de workshop is er mogelijkheid tot verdere verdieping via de Masterclass Korte Ketens.

Lees meer...

Innovaties voor veehouderij testen in de praktijk

Bent u veehouder in de Foodvalley regio en wilt u uw bedrijf beschikbaar stellen om innovaties in de praktijk te testen? Meld u dan aan voor Boer aan het Roer! Boer aan het Roer is de proeftuin van Regio Deal Foodvalley, waar de komende jaren innovaties worden getest voor de toekomstige veehouderij. Meedoen betekent dat een van de innovaties op uw bedrijf wordt geïmplementeerd en geëvalueerd.

Lees meer...

Cursus bodembiologie voor agrarisch ondernemers en loonwerkers

Vanuit de Regiodeal Foodvalley biedt waterschap Vallei en Veluwe bodemcursussen aan voor agrarisch ondernemers en loonwerkers. De bodemcursussen zijn een basis voor verdere kennisontwikkeling vanuit pilots op het gebied van onder andere vanggewassen en het nuttig toepassen van maaisel.

Lees meer...

Masterclass over verbetering bedrijfsvoering en verdienmodel

Wilt u uw bedrijf een stap verder brengen qua bedrijfsvoering en een kloppend verdienmodel? Meld je dan aan voor de Masterclass Produceren in de korte(re) keten. In zes sessies werkt u stap voor stap aan het verbeteren van uw onderneming en businessmodel.

Lees meer...

Vergoeding voor grondeigenaren die bijdragen aan goed watersysteem

Deze zomer is het opnieuw goed merkbaar: tekort aan regen, hoge temperaturen, veel verdamping en droogvallende sloten. Voor het derde jaar op rij. Dat is slecht voor de leefomgeving, de natuur en het leven van dieren en planten en vraagt om gezamenlijke oplossingen. Waterschap Vallei en Veluwe biedt met de regeling Watersparen een vergoeding aan grondeigenaren die hieraan meedoen.

Lees meer...

Uitnodiging demomiddag ‘Melken met veel vers gras en Mestkeuken’

Tijdens een demomiddag donderdag 3 september op het bedrijf van Coen Overvest in Doorn zijn er demonstraties en worden verschillende thema's in de kringlooplandbouw besproken. Er wordt onder andere verteld over veel vers gras voeren en het sturen van de eiwitgift op basis van een ureummeter. Er wordt uitgelegd hoe je optimaal vers gras kunt voeren en je krijgt een toelichting op de mestkeuken. Ook is er een rondleiding op het bedrijf van Coen Overvest. Heb je interesse, dan kun je je gratis opgeven voor de demomiddag. 

Lees meer...

Online bijeenkomsten ‘Laat de natuur het werk doen’

Hoe kun je als veehouder, akkerbouwer of fruitteler optimaal samenwerken met de natuur? Op zo’n manier dat de planten, de dieren én je bedrijf er allemaal van profiteren? Over die vragen organiseren vier Utrechtse landbouw- en natuurorganisaties in het najaar vier online bijeenkomsten. De eerste, over bodembeheer, is op dinsdag 22 september om 19:30 uur.

Lees meer...

Melkveehouderij uit Baambrugge realiseert toekomstbestendige koeienstal

De familie Nelis heeft een melkveehouderij in Baambrugge. Agnes (59) werkt met haar man Gerard (61) en zoon Arjan (26) in het boerenbedrijf. Via de provincie Utrecht kreeg het bedrijf subsidie uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) voor de realisatie van een nieuwe stal. "De duurzame stal geeft zoveel meer comfort aan de dieren en het geeft ons meer werkruimte en overzicht."

Lees meer...

Schrijf je in voor praktische bijeenkomsten kringlooplandbouw, kruiden en natuur

Ziet u er ook naar uit om weer eens gezellig met collega-boeren bij elkaar te komen en na te denken over de ontwikkeling van uw bedrijf? Nu de corona maatregelen zijn versoepeld, kan het gelukkig weer. Collectief Utrecht Oost organiseert in juli enkele praktische bijeenkomsten over kringlooplandbouw, kruidenrijk grasland en natuur op het boerenbedrijf. U bent van harte welkom!

Lees meer...

Fruittelers bekijken biologische teelt in Werkhoven

Een groep fruittelers heeft op 22 juni het bedrijf van Jacco Merkens in Werkhoven bezocht om zich te verdiepen in de biologische fruitteelt. De groep heeft afgelopen winter de cursus biologische fruitteelt van Delphy gedaan en wilde nu van een teler horen hoe het is om biologisch te werken.

Lees meer...

Kruiden zijn functioneel voor melkveebedrijven

Op 3 juni is er een demonstatiebijeenkomst geweest op een kruidenrijkperceel bij het bedrijf van Henri Kuijer in Hoogland. Tijdens deze bijeenkomst werd uitgelegd dat het graskruidenmengsel Nutriherb, dat in 2019 is ingezaaid, goed verteerbaar blijkt te zijn. 

Lees meer...

Nieuwe columns over ontwikkelingen kringlooplandbouw

In de nieuwe columns vanuit het project 'Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter' is er veel aandacht voor de weersomstandigheden in ons land. De extreme droogte afgewisseld met zeer natte periodes. Wim van der Geest vraagt zich af welke lessen we kunnen leren en welke conclusies we kunnen trekken. Zijn collega Wim de Hoop ziet grote verschillen in opbrengsten en kwaliteit van gras in de eerste snede van 2020. De Hoop heeft ook een interessante column geschreven over nut en noodzaak van een ureummeter voor de kwaliteit van voeding en melk.

Lees meer...

Water is belangrijk bij toedienen van drijfmest

Marco van der Wind in Woudenberg gaf op 16 mei een demonstratie van bemesting met watertoevoeging. Het was een droog voorjaar vanaf half maart tot in mei na de eerste snede. Dat was voor Marco de reden om voor de tweede snede zijn land te bemesten met veel watertoevoeging bij de drijfmesttoediening. En om de kunstmest net daar voor toe te dienen in vloeibare vorm met een spaakwielbemesting. Met als doel dat zowel de dierlijke- als kunstmest in vloeibare vorm direct in de bodem een betere benutting heeft van de toegediende mineralen. 

Lees meer...

Melkveehouder uit Tienhoven gaat biologisch boeren

"Mijn gevoel zegt dat ik de biologische kant op moet. Zo maak ik de meeste kans in dit gebied om te kunnen blijven boeren". Wilco van der Vaart (41) uit Tienhoven is melkveehouder en natuurinclusieve boer. Zijn bedrijf ligt in het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Samen met zijn vrouw en kinderen (7 en 9) houdt hij 95 melkkoeien en 50 stuks jongvee. Ze maken momenteel de overstap naar biologisch boeren.

Lees meer...

Nieuwe editie Aanjager is uit

De nieuwe Aanjager is enkele weken geleden bij boeren door de hele provincie op de mat gevallen. In deze editie staan we stil bij de coronacrisis en lees je interessante artikelen over onder andere energieneutrale melkveehouderij, biologische fruitmotbestrijding en de voordelen van notenbomenteelt. Ook is er in deze editie aandacht voor nieuwe verdienmodellen. Boerderij ‘Tussen de Hagen’ in Stoutenburg heeft naast koeien nu ook bomen, kippen en varkens. Ron van Zandbrink is enthousiast over de natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Lees meer...

(Online) workshops notenteelt gaan van start

Notenteelt, zowel walnoten als hazelnoten staat opnieuw in de belangstelling. Door de stijgende consumptie van walnoten en hazelnoten en de nog lage lokale productie, is het voor bedrijven intressant te onderzoeken of notenteelt een alternatieve teelt op hun bedrijf kan zijn, of dat uit bestaande boomgaarden een hoger rendement kan komen. Vanuit het Project Duit (Duurzaam Fruittelen in Utrecht) organiseren we een cursus die voorlopig zoveel mogelijk online zal plaatsvinden.

Lees meer...

Demovelden kruidenrijk grasland ingezaaid

Kruidenrijk grasland is een hot item! Het staat nog in de kinderschoenen en roept veel praktische vragen op bij melkveehouders. Om antwoord te kunnen geven op de vragen zijn binnen het project Natuurlijke veehouderij Utrecht in samenwerking tussen veehouders en loonwerkers demovelden kruidenrijkgrasland aangelegd.

Lees meer...

Kijk naar de metselbij

Begin 2020 is een nieuw POP3 project gestart in Utrecht ‘Bestuivingsmix en biodiversiteit in de boomgaard’. In 2020-2022 zijn er demonstraties, trainingen, workshops en coaching over wilde bijen gepland.

Lees meer...

Ganzen verjagen: hoe doet u dat?

Heeft u dit jaar last (gehad) van ganzen op uw percelen? En heeft u de vogels actief proberen te weren van uw land? Er zijn veel verschillende manieren om dat te doen; de Faunabeheereenheid Utrecht (FBE Utrecht) is benieuwd naar uw aanpak! De FBE wil graag meer inzicht in de toepassing en het effect van deze middelen. Met een korte enquête brengen we in kaart welke maatregelen u in de afgelopen twaalf maanden heeft genomen en wat u van deze maatregelen vindt.

Lees meer...

Subsidie voor kleine landschapselementen

De provincie Utrecht investeert extra geld in de verbetering van het landschap en de biodiversiteit in de provincie. Dat gebeurt door middel van een subsidie voor beheerders van agrarische grond die zogenoemde kleine landschapselementen (KLE), zoals knotwilgen, houtwallen, lanen en poelen willen aanleggen. Kleine landschapselementen zorgen voor een mooier landschap waar het prettig wonen, werken en recreëren is. In Maarssen is bijvoorbeeld recent een houtsingel van 1.200 vierkante meter met streekeigen beplanting aangelegd, dankzij de subsidie.

Lees meer...

Subsidie agrarische initiatieven verbeteren waterkwaliteit of remmen bodemdaling open vanaf 2 april

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ weer open per 2 april 2020. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De afgelopen twee jaar konden boeren ook al een beroep doen op de regeling.

Lees meer...

Energieneutrale melkveehouderij; afgewogen keuzes vormen de kern voor het succes

Het project Energieneutrale Melkveehouderij is afgerond. Dit project is gestart in de provincie Utrecht om te onderzoeken hoe een melkveehouderij energieneutraal kan ondernemen. De combinatie van elektriciteit besparen en duurzame energie opwekken is economisch interessant voor melkveehouders. Maar waar en hoe begin je als agrarisch ondernemer, welke investering levert het meeste op?

Lees meer...

Provincie Utrecht investeert 28 miljoen euro in landelijk gebied

De provincie Utrecht trekt in 2020 ongeveer 28 miljoen euro uit voor het verder verbeteren van het landelijk gebied. Met het geld zet de provincie onder meer in op betere leefbaarheid van dorpen, natuurontwikkeling, nieuwe recreatiemogelijkheden en doorontwikkeling van duurzame landbouw.

Lees meer...

Subsidie voor toekomstbestendige bedrijven jonge boeren

De provincie Utrecht stelt geld beschikbaar aan jonge Utrechtse boeren om hun bedrijf te verduurzamen. In totaal komt er vier ton subsidie beschikbaar voor investeringen in onder meer klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de boerenbedrijven. Met de subsidie geeft de provincie jonge boeren de mogelijkheid hun bedrijf op een toekomstbestendige manier in te richten, met bijvoorbeeld zonnepanelen of door het gebruik van innovatieve bemestingsmethoden.

Lees meer...

Aanmelding open voor Boer aan het Roer

Agrarisch ondernemers en innovatoren kunnen zich aanmelden voor het landbouwprogramma van de Regio Deal Foodvalley. In het programma wordt onder de titel Boer aan het Roer invulling gegeven aan ontwikkelingen en innovaties voor de agrarische sector. Daarvoor wordt een proeftuin ingericht met plaats voor 70 agrarische pilotbedrijven.

Lees meer...

Leergang: Wat speelt er in de markt

Maak jij voedselproducten voor de lokale markt in de provincie Utrecht? En ben je toe aan volgende stappen daarin? Of sta je juist nog aan het begin van het traject om producten te gaan ontwikkelen en ben je benieuwd wat daar allemaal bij komt kijken? Schrijf je dan nu in voor de eerste van onze drie leergangen 'Wat speelt er in de markt?' op dinsdag 28 januari 2020. Team Lokaal Voedsel Utrecht gaat jou helpen om beter te presteren op de lokale voedselmarkt.

Lees meer...

Evert Jan van Roekel is de beste kringloopboer van Utrecht-Oost

Binnen het project ‘Kringlooplandbouw Utrecht-Oost, van A naar Beter’ is de beste kringloopboer van Utrecht-Oost verkozen. De eer is dit jaar voor Evert Jan van Roekel en zijn gezin die in het plaatsje Rhenen een gemengd melkvee- en varkensbedrijf runnen. 

Lees meer...

Presentaties over subsidieregeling jonge landbouwers

Op 3 december 2019 is er een informatieavond geweest met tips en informatie voor jonge boeren die gebruik willen maken van de POP3-subsidieregeling voor jonge landbouwers, de zogenoemde JoLa-regeling. Er zijn die avond 3 presentaties gegeven met handige tips en informatie. 

Lees meer...

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy