Nieuws

Openstelling voor POP3-subsidie

Heeft u plannen voor het innoveren en moderniseren van uw agrarisch bedrijf? Via de provincie Utrecht kunt u hiervoor POP3-subsidies aanvragen. Hieronder vindt u een overzicht van de openstellingen in 2019.

Lees meer...

Belangstelling voor zonnepanelen in De Ronde Venen

Op donderdag 4 april 2019 organiseerde CLM in het kader van het traject Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht, een bijeenkomst over zonnepanelen in de gemeente De Ronde Venen. Tijdens deze avond kwamen de verschillende opties voor zonne-energie aan de orde. Daarmee sloot de organisatie aan bij vragen uit de praktijk: Moet ik het dak verhuren? Zelf panelen leggen? Of een combinatie van beiden door mee te doen met een postcoderoosregeling?

Lees meer...

Veehouders experimenteren met bemesting in Proefpolder

Hoe ver kun je nu teruggaan in je kunstmestgift op de veenweiden? En in hoeverre kun je sturen in de benutting van dierlijke mest? Een aantal veehouders in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen gaat daarom zelf proeven aanleggen en meten onder begeleiding van PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut. Om daarmee hoogtegevoel te krijgen bij het effect van het verlagen van de kunstmestgift, het verdunnen van de drijfmest en het moment van aanbrengen van de mest.

Lees meer...

Subsidieregeling HDSR ‘Regionaal partnerschap Bodem en Water’ open op 1 mei

HDSR stelt op 1 mei 2019 de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap Bodem en Water’ open voor haar eigen beheergebied.

Lees meer...

Cursus duurzaam bodembeheer voor verpachters en eigenaren

Een duurzame landbouw begint met een gezonde en vruchtbare bodem.  Daarom kan duurzaam gezond en veilig voedsel worden geproduceerd. Een gezonde  landbouwbodem is bovendien de randvoorwaarde voor het bergen en leveren van voldoende water, het vastleggen van organische stof, een gezond bodemleven, de beschikbaarheid van voedingsstoffen én voor flora en fauna. Op landbouwpercelen helpt een hoger organische stofgehalte van de bodem om beter vocht vast te houden. UPG organiseert een cursus duurzaam bodembeheer voor verpachters en eigenaren.

Lees meer...

Nieuwe ideeën voor oude stallen en schuren

Een toenemend aantal boeren stopt met hun agrarische activiteiten. Wat gebeurt er vervolgens met de stallen en de schuren  op het boerenerf? Tijdens de bijeenkomst “Van VAB naar FABulous” op 28 maart a.s. kan inspiratie worden opgedaan.  Zowel mensen met vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) die hier een FABuleuze nieuwe bestemming voor zoeken, als mensen die juist een geweldig een idee hebben en hiervoor een locatie zoeken, zijn welkom op deze avond. Ook mensen die kennis hebben van hoe je dat aanpakt, die willen investeren of die gewoon mee willen denken met de ideeën van anderen, zijn van harte welkom.

Lees meer...

Tweede info-avond over kleine windmolens vol

Er is veel belangstelling voor kleine windmolens. Ook de tweede informatieavond die we organiseren over kleine windmolens is al volgeboekt. U kunt zich daar niet meer voor inschrijven. U kunt wel uw gegevens achterlaten. Dan zenden we u na afloop een rapportage waarin alle informatie verwerkt is. Ook zullen wij u op de hoogte stellen van eventuele nieuwe bijeenkomsten/excursie met betrekking tot kleine windmolens.

Lees meer...

POP3-regelingen voor het Utrechtse platteland

Agrariërs die op een duurzame en innovatieve manier hun bedrijf willen runnen, kunnen gebruik maken van POP3-subsidies. Ook maatregelen voor een vitaler platteland komen in aanmerking voor subsidie. In maart, april en mei 2019 worden er POP3-subsidieregelingen opengesteld voor maatregelen en activiteiten op het gebied van niet-productieve investeringen voor natuur en landschap, landbouwstructuurversterking, samenwerking bij innovaties, fysieke investeringen voor modernisering en innovatie van het landbouwbedrijf, kennisoverdracht en ten behoeve van LEADER.

Lees meer...

Cursus Duurzaam Bodembeheer

Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) heeft een nieuwe themajaar aangekondigd. Het staat geheel in het teken staat van toekomstbestendig particulier grondbeheer. Het komende jaar gaan zij zich richten op duurzaam bodembeheer, biodiversiteit, verdienmodellen, natuur-inclusieve landbouw en watermanagement. Binnenkort organiseren zij in dit kader ook een cursus duurzaam bodembeheer voor hun leden én hun pachters.

Lees meer...

Veel animo voor kleine windmolens onder agrariërs

Onder agrariërs is veel interesse voor windenergie. Dat bleek uit de grote opkomst bij de informatiebijeenkomst over kleine windmolens op 21 februari in boerderij Fortzicht in Groenekan, waar voor- en nadelen van kleine windmolens op agrarische bedrijven werden besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Lees meer...

Boeren Kockengen aan de slag met afremmen bodemdaling en CO2-emissie

Tien melkveehouders in de omgeving van Kockengen hebben donderdag 7 februari een intentieovereenkomst ondertekend waarmee ze aangeven dat ze samen aan de slag willen om de bodemdaling van de veengrond verder te beperken. Zij doen dat door de gezamenlijke aanleg van zogenaamde onderwaterdrainage.

Lees meer...

Bodemmeterproef levert vooral tijdswinst en betere mestbenutting op

Het melkveebedrijf van Jan Graveland ligt in de polder Ruige Weide in Oudewater. Op zijn 26,5 hectare grasland staan 60 melkkoeien. Samen met nog zo’n 70 andere agrariërs doet hij nu een jaar mee aan een proef met bodemmeters die de temperatuur van de bodem meten.

Lees meer...

CO₂-besparing bij elektrificatie van erfwerkzaamheden op melkveebedrijf

Erfwerkzaamheden uitvoeren met elektriciteit in plaats van diesel heeft voordelen. Een elektrisch voersysteem, elektrische mestmixer, voeraanschuifrobot of elektrische shovel draagt bij aan een lagere uitstoot van CO₂. Als de gebruikte elektriciteit duurzaam wordt opgewerkt op het eigen bedrijf, is een besparing tot een equivalent van 8 gram CO₂ per kg melk mogelijk.

Lees meer...

Wat vindt u van onze informatievoorziening?

We ondersteunen u zo goed mogelijk om uw ambities op het gebied van landbouw en milieu te realiseren. We informeren u met behulp van onze nieuwsbrieven en aankondigingen per e-mail, de website www.lami.nl en de Aanjager. Vindt u daarin de informatie die u zoekt of die u inspireert? Heeft u tips of suggesties voor ons? Vul de online enquête in en laat het ons weten, dan kunnen wij u en uw collega’s in de toekomst nog beter bedienen!

Lees meer...

Start nieuw project ‘Bestuivingsmix Fruitteelt voor klimaatadaptatie’

De fruitteelt is gebaat bij een goede bestuiving. Om het risico te spreiden is een mix van verschillende soorten bestuivende insecten gewenst. Zeker als onder koude omstandigheden de bijen niet vliegen zijn andere insecten onontbeerlijk. Wilde bijen vliegen al bij 8°C en zijn niet selectief. Door de klimaatverandering is de kans op grillig weer tijdens de bloei van het fruit groter. Met het project: Bestuivingsmix Fruitteelt gaan fruittelers in Utrecht aan de slag met de inzet van wilde bijen en andere bestuivers. Delphy en het Louis Bolk Instituut coördineren en begeleiden de activiteiten op de bedrijven.

Lees meer...

Jeroen van Wijk Nuffield Scholar 2019

Tijdens de Nuffield Nederland najaarsbijeenkomst in november heeft ook Jeroen van Wijk uit Odijk een Nuffield Scholarship 2019 ontvangen. Hij is een van de 7 innovatieve agrariërs die met dit scholarship de kans krijgt om zich persoonlijk, zijn bedrijf en daarmee ook zijn sector te ontwikkelen. Het scholarship gaat namelijk naar innovatieve agrariers die gezien worden als de ‘future leaders of the industry’.

Lees meer...

Nieuw adres? Laat het ons weten

Met behulp van onze nieuwsbrief en aankondigingen houden we u op de hoogte van het laatste nieuws over duurzame landbouw in de provincie Utrecht. Als uw postadres bij ons bekend is, ontvangt u van ons ook twee à drie keer per jaar de Aanjager: een speciale krant met rapportages en inspirerende interviews over projecten in de Utrechtse landbouw. Binnenkort komt weer een nieuwe Aanjager uit. Wilt u zeker weten dat u die ontvangt? Zorg er dan voor dat uw adresgegevens bij ons bekend zijn.

Lees meer...

Water bergen met boerenverstand in Papekop

Bij hevige regenval helpt agrariër Harold Vlooswijk uit Papekop Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden door water te bergen op een perceel grasland in Papekop. Dit gebeurt om wateroverlast te voorkomen.

Lees meer...

Verkeersveiligheid en dieselbesparing

Op dinsdag 20 november 2018 waren circa 40-50 loonbedrijven te gast bij Loonbedrijf Post in Eemnes voor de studieclubavond Kring Utrecht. Het thema van deze avond was ‘Verkeersveiligheid en brandstofbesparing’. Het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV) presenteerde de tweedaagse training ‘Veilig en duurzaam rijden die zij in opdracht van provincie Utrecht organiseert. Deze training is gratis voor bestuurders van landbouwvoertuigen uit de provincie Utrecht in de leeftijdscategorie 18-25 jaar. Meer informatie zie Training veilig en duurzaam rijden.

Lees meer...

Training veilig en duurzaam rijden

In de maanden januari, februari en maart 2019 organiseert het NIV (Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid) in opdracht van de provincie Utrecht gratis tweedaagse rijvaardigheidstrainingen voor bestuurders van landbouwvoertuigen uit de provincie Utrecht in de leeftijdscategorie 18-25 jaar. Cursisten moeten werkzaam zijn bij (loon-)bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Utrecht. Met het aanbieden van deze training wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren.

Lees meer...

Bent u al bezig met de informatieplicht energiebesparing?

Op 5 juli 2017 zijn voor agrarische bedrijven de zogenaamde “erkende maatregelen voor energiebesparing” in het Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht geworden. Alle erkende maatregelen hebben een terugverdientijd van minder dan 5 jaar en zijn dus economisch zeer interessant! Of ze nu verplicht zijn of niet, ze zijn sowieso de investering waard.

Lees meer...

Subsidieregelingen voor de landbouw

Er zijn verschillende regelingen waar duurzame landbouwers iets aan kunnen hebben. Bekijk het overzicht hieronder.

Lees meer...

Project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij draagt bij aan vitaal landelijk gebied

Gebiedscoöperatie O-gen en gebiedscommissie Utrecht-West werken samen aan verschillende projecten uit de Agenda Vitaal Platteland (AVP) van de provincie Utrecht. Het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij is één van deze vele projecten. Lees in de voortgangsrapportage AVP hoe dit project bijdraagt aan een krachtig en vitaal landelijk gebied, waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

Lees meer...

Kalender POP3-openstellingen 2019

Volgend jaar is naar verwachting het laatste jaar dat er nog POP3-subsidiemaatregelen worden opengesteld. De provincie Utrecht is van plan om voor vrijwel alle maatregelen nog een openstelling te doen.

Lees meer...

Deelnemen aan het project ‘Elektrificatie op het boerenerf’

Wilt u meer inzicht in de mogelijkheden van direct gebruik van zonne- of windstroom op uw melkveebedrijf en maakt u gebruik van een of meer elektrificatietechnieken? Dan is deelname aan dit project voor u interessant.

Lees meer...

Deelnemen aan het project ‘Energiebesparing melkveehouderij: van kopgroep naar peloton’

Wilt u op uw bedrijf een gerichte en doeltreffende energiebesparing realiseren op basis van meet- gegevens? In dit landelijke project wordt het elektriciteitsverbruik van acht melkveebedrijven gevolgd met op afstand afleesbare tussenmeters.

Lees meer...

Lezingen over kringlooplandbouw

In Utrecht-Oost en de Gelderse Vallei hebben vanaf 2007 meer dan 200 melkveehouders samen met hun gebiedspartners aan kringlooplandbouw gewerkt. Elk op zijn eigen manier. Er is veel kennis en ervaring opgedaan en ook al veel bereikt. De collectieven Utrecht-Oost en Eemland delen samen met de adviesbureaus Boerenverstand, K&G advies en KCGG hun kennis graag.  Zij kunnen lezingen en/of workshops verzorgen binnen uw organisatie of voor groepen melkveehouders.

Lees meer...

Geslaagde fruitteeltbijeenkomst over subsidieregelingen

De kantine bij Familie van Wijk in ’t Goy was maandag 15 oktober bijna te klein! Bijna 70 geïnteresseerde fruittelers, adviseurs, watermakelaars en vertegenwoordigers van HDSR en provincie Utrecht woonden de informatiebijeenkomst over subsidieregelingen. Niet alleen de POP3-subsidies van de provincie kwamen aan bod, maar ook de regeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ van HDSR.

Lees meer...

Nieuwsgierige melkveehouders gezocht

Binnenkort starten 3 projecten waarin het meten van het elektriciteitsverbruik op uw bedrijf centraal staat. Bent u nieuwsgierig of uw melkmachine wel zo zuinig is als de fabrikant beweert? Heeft u een interessante besparingsmaatregel genomen en wilt u precies weten wat dit oplevert? Of heeft u zonnepanelen en bent u nieuwsgierig hoe u de opgewekte energie het efficiëntst inzet op uw bedrijf? Doe dan mee! 

Lees meer...

Aftrekpercentage Energieinvesterings-regeling (EIA) wordt verlaagd

Afgelopen Prinsjesdag is bekend geworden dat het kabinet de EIA (net als de MIA en de VAMIL-regeling) voor nog een periode van vijf jaar wil voort zetten. Wel wordt voorgesteld het EIA-aftrekpercentage in 2019 te verlagen van 54,5% naar 45%.

Lees meer...