Nieuws

Nieuwsgierige melkveehouders gezocht

Binnenkort starten 3 projecten waarin het meten van het elektriciteitsverbruik op uw bedrijf centraal staat. Bent u nieuwsgierig of uw melkmachine wel zo zuinig is als de fabrikant beweert? Heeft u een interessante besparingsmaatregel genomen en wilt u precies weten wat dit oplevert? Of heeft u zonnepanelen en bent u nieuwsgierig hoe u de opgewekte energie het efficiëntst inzet op uw bedrijf? Doe dan mee! 

Lees meer...

Subsidie voor jonge landbouwers

Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen jonge boeren voor de derde maal gebruik maken van de Jonge Landbouwers (JOLA) subsidieregeling. De provincie Utrecht stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van 400.000 euro, waarvan 200.000 euro van de Europese Unie.

Lees meer...

Regelingen waar u wat aan kunt hebben

Er zijn verschillende regelingen waar duurzame landbouwers iets aan kunnen hebben. Bekijk het overzicht hieronder.

Lees meer...

Project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij draagt bij aan vitaal landelijk gebied

Gebiedscoöperatie O-gen en gebiedscommissie Utrecht-West werken samen aan verschillende projecten uit de Agenda Vitaal Platteland (AVP) van de provincie Utrecht. Het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij is één van deze vele projecten. Lees in de voortgangsrapportage AVP hoe dit project bijdraagt aan een krachtig en vitaal landelijk gebied, waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

Lees meer...

Kalender POP3-openstellingen 2019

Volgend jaar is naar verwachting het laatste jaar dat er nog POP3-subsidiemaatregelen worden opengesteld. De provincie Utrecht is van plan om voor vrijwel alle maatregelen nog een openstelling te doen.

Lees meer...

Deelnemen aan het project ‘Elektrificatie op het boerenerf’

Wilt u meer inzicht in de mogelijkheden van direct gebruik van zonne- of windstroom op uw melkveebedrijf en maakt u gebruik van een of meer elektrificatietechnieken? Dan is deelname aan dit project voor u interessant.

Lees meer...

Deelnemen aan het project ‘Energiebesparing melkveehouderij: van kopgroep naar peloton’

Wilt u op uw bedrijf een gerichte en doeltreffende energiebesparing realiseren op basis van meet- gegevens? In dit landelijke project wordt het elektriciteitsverbruik van acht melkveebedrijven gevolgd met op afstand afleesbare tussenmeters.

Lees meer...

Lezingen over kringlooplandbouw

In Utrecht-Oost en de Gelderse Vallei hebben vanaf 2007 meer dan 200 melkveehouders samen met hun gebiedspartners aan kringlooplandbouw gewerkt. Elk op zijn eigen manier. Er is veel kennis en ervaring opgedaan en ook al veel bereikt. De collectieven Utrecht-Oost en Eemland delen samen met de adviesbureaus Boerenverstand, K&G advies en KCGG hun kennis graag.  Zij kunnen lezingen en/of workshops verzorgen binnen uw organisatie of voor groepen melkveehouders.

Lees meer...

Geslaagde fruitteeltbijeenkomst over subsidieregelingen

De kantine bij Familie van Wijk in ’t Goy was maandag 15 oktober bijna te klein! Bijna 70 geïnteresseerde fruittelers, adviseurs, watermakelaars en vertegenwoordigers van HDSR en provincie Utrecht woonden de informatiebijeenkomst over subsidieregelingen. Niet alleen de POP3-subsidies van de provincie kwamen aan bod, maar ook de regeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ van HDSR.

Lees meer...

Aftrekpercentage Energieinvesterings-regeling (EIA) wordt verlaagd

Afgelopen Prinsjesdag is bekend geworden dat het kabinet de EIA (net als de MIA en de VAMIL-regeling) voor nog een periode van vijf jaar wil voort zetten. Wel wordt voorgesteld het EIA-aftrekpercentage in 2019 te verlagen van 54,5% naar 45%.

Lees meer...

Boeren in Spengen maken kans op waterinnovatieprijs

In de polder Spengen zijn 7 boeren actief hun grondwaterpeil aan het sturen door middel van drukdrainage. Dit project genaamd ‘Boeren aan het roer’, maakt kans op de Waterinnovatieprijs. Daarnaast is er ook een Publieksprijs. Met uw stem kunt u mede bepalen of zij die winnen.

Lees meer...

Energie besparen loont bij ons en bij iedereen!

Het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam is één van de drie deelnemers aan het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij in Utrecht. ‘Wat hier kan op dit bedrijf, kan overal in de melkveehouderij en in alle bedrijfstakken’, zegt Jan Oskam.

Lees meer...

Subsidieregeling voor bodem en water verlengd

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt 200.000 euro beschikbaar aan agrariërs in Utrecht/Zuid-Holland die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. De subsidieregeling waarmee dit geld beschikbaar wordt gesteld is verlengd. Het aanvraagformulier kan tot en met 31-12-2018 worden ingediend. Zie hiervoor op de website van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Lees meer...

Melkveebedrijven op weg naar optimaal energieverbruik

Het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht heeft 28 september een open dag gehouden bij zorgboerderij De Veldmuis in Eemdijk. Greet Ruitenberg van Ruitenberg Advies en Sander Wijsman (Wijsman Advies) gaven presentaties over de resultaten die door de voorbeeldbedrijven gehaald zijn in het project en hoe je als melkveehouder op stalverlichting kunt besparen. Eigenaar Menno Veldhuizen lichtte toe hoe hij bezig is met energiebesparing op zijn melkveehouderij. 

Lees meer...

Subsidieregelingen fysieke investeringen op landbouwbedrijven

Op maandag 24 september stelde de provincie Utrecht twee POP3-subsidieregelingen open die gericht zijn op fysieke investeringen door agrarische ondernemingen. De subsidieregelingen zijn bestemd voor innovatieve investeringen én voor een bredere uitrol van reeds bestaande technieken in de agrarische sector. In totaal is er ruim 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Aanvragen kunnen tot en met maandag 19 november (17:00 uur) worden ingediend. Het is mogelijk om als groep agrariërs gezamenlijk een aanvraag in te dienen. Wij helpen daarbij.

Lees meer...

Kringlooptips voor melkveehouders

Zowel biologische als gangbare melkveehouders kunnen kringlopen op hun bedrijf sluiten. Aangetoond is dat kringloopboeren efficiënter met hun mineralen omgaan, waardoor er bijvoorbeeld minder krachtvoer en kunstmest nodig is. Zo besparen zij aanzienlijk op de kosten. Door kringlopen te sluiten, dragen melkveehouders ook bij aan klimaatdoelstellingen. In de Kringloopkalender staan per maand handige tips voor de melkveehouderij.

Lees meer...

Bedrijvenproef Sturen met grondwater in Spengen

In de polder Spengen zijn 7 boeren actief hun grondwaterpeil aan het sturen, onafhankelijk van het slootpeil middels drukdrainage.

Lees meer...

Brede belangstelling voor demomiddag sorghum

Sorghum als gewas voor de (melk)veehouderij is in opkomst. Dat bleek tijdens de demodag afgelopen woensdag. Een gezelschap van ruim 70 boeren, loonwerkers, studenten van Aeres MBO Barneveld en andere belangstellenden werd welkom geheten door Hans Hubers van Gebiedscoöperatie O-gen. De machineloods van demo-boer Hendrik Jan van de Vliert in Woudenberg was voor deze gelegenheid omgebouwd tot sorghum kenniswerkplaats.

Lees meer...

Melkveehouderij Veldhuizen toont energiebesparingsmogelijkheden op open dag 28 september

Op vrijdag middag 28 september zijn melkveehouders, erfbetreders, omwonenden en andere geïnteresseerden van harte welkom op het voorbeeldbedrijf van familie Veldhuizen in Eemdijk. Het energieverbruik op melkveebedrijven verschilt enorm. Energie-efficiënte melkveebedrijven gebruiken tot wel 70% minder dan grootverbruikers. Daarom wordt op het Voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij van Veldhuizen 3 jaar lang het energieverbruik gemonitord en besparingsmogelijkheden uitgeprobeerd. Bent u benieuwd wat dit in de praktijk oplevert? Kom dan van 13:30 tot 16:30 uur naar de open dag aan de Eemdijk 17 te Eemdijk.

Lees meer...

Informatiebijeenkomsten subsidieregelingen provincie Utrecht

Vanaf  24 september stelt de provincie Utrecht 2 subsidieregelingen open voor agrariërs die willen investeren in modernisering en verduurzamen van de bedrijfsvoering. Er kan 40% subsidie worden verkregen op investeringen die bijdragen aan provinciale doelen. De subsidieregeling staat open tot en met maandag 19 november 2018. Wij organiseren twee informatiebijeenkomsten om u verder te informeren over de regelingen.

Lees meer...

12 september: demomiddag sorghum

Sorghum als 3e gewas voor de (melk)veehouderij is in opkomst. Dit jaar zijn sorghumproefvelden opgezet op drie locaties in Nederland: Aldeboarn (Friesland op veen), Wijnandsrade (Zuid-Limburg op löss) en Woudenberg (Utrecht op zand). Bent u benieuwd hoe de sorghum er deze zomer bij staat op het demonstratie-perceel in Woudenberg? Houd dan de middag van woensdag 12 september vrij. We organiseren een demomiddag waar u in 3 workshops alles hoort over deze proef en over andere praktische zaken en ervaringen rondom sorghumteelt.

Lees meer...

Aangepast koeienvoer kan bijdragen aan milieudoelstellingen

Hoe zorgt u voor gezonde koeien én werkt u ook nog aan reductie van ammoniakemissie, grondgebondenheid en het broeikasvraagstuk?

Lees meer...

Help het Utrechtse landschap te laten bloeien

Kleine landschapselementen bepalen grotendeels de eigenheid van het Utrechtse landschap: bloeiende slootkanten, statige lanen, kleine bosjes en houtwallen, meidoornbloemen en knotwilgen. Helpt u mee om ze te behouden? Het Platform Kleine Landschapselementen helpt, adviseert en geeft subsidie.

Lees meer...

Nieuwe boiler aanschaffen, wordt het gas of elektrisch?

Waar vroeger het merendeel van de boilers op melkveehouderijbedrijven elektrisch waren is de melkveehouderij met de uitrol van het aardgasnet deels overgeschakeld op  gasboilers. Op dit moment heeft ongeveer 45% van de bedrijven een gasboiler en ruim 55% van de bedrijven een elektrische boiler. De lage aardgasprijs was jarenlang een belangrijke overweging om over te stappen. Is aardgas nog steeds voordeliger dan elektriciteit?

Lees meer...

Wat laten de meetresultaten zien? Energiebesparingsavond 26 september Benschop

Het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij (ENM) werkt aan maatregelen en voorbeelden om het energiegebruik op melkveebedrijven te verlagen. Op drie voorbeeldbedrijven wordt nauwkeurig gemeten hoeveel energie er gebruikt wordt en door welke apparatuur. Na meer dan een jaar meten, is het tijd om de eerste resultaten te presenteren. Dat doen we op een drietal energiebesparingsavonden, verspreid over de provincie. Met als afsluiting een open dag op het voorbeeldbedrijf van de familie Veldhuizen in Eemdijk.

Lees meer...

Hoe overleeft uw grasland de droogte?

De hoge temperaturen en extreme droogte van de afgelopen weken stellen veel boeren voor een probleem. Hoe houdt u uw grasland in goede conditie? U bent op 14 augustus van harte welkom voor een graslanddemo op het bedrijf van familie Van der Wind in Woudenberg. Daar kunt u de werking van boerenstuwtjes bekijken. Ook kunt u workshops volgen over waterbeheer, graslandvernieuwing en het gebruik van droogteresistente(re) gras- en kruidenmengsels.

Lees meer...

Dit najaar nieuwe ronde energiechallenge melkveehouderij

Het project ‘Efficiënt op weg…’ start in het najaar van 2018 een nieuwe ronde van de energiechallenge voor Utrechtse melkveehouders. Doel is voornamelijk om deelnemers bewust te maken van het energiegebruik op het bedrijf. Elke melkveehouder kan meedoen en er zijn mooie prijzen te winnen. Maar ook deelnemers die geen prijs winnen, worden er beter van. Energiebesparing is namelijk winst; voor de eigen portemonnee en voor het milieu.

Lees meer...

Proefveld sorghumteelt aangelegd

Op 24 mei 2018 zijn in Utrecht Oost proefvelden ingezaaid met 5 sorghum rassen en 1 maïsras. Sorghum is een milieuvriendelijk gewas dat goed bestand is tegen droogte en weinig bemesting vraagt.

Lees meer...

Voor niets gaat de zon op!

Op het voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij van de familie Peek is een zonneboilersysteem aanwezig. Het elektriciteitsverbruik hiervan is in het project door aanpassingen met 40% verlaagd. Het energieverbruik voor het maken van warm water ligt nu net onder het niveau dat in een optimale situatie haalbaar wordt geacht. Onderstaand leest u welke maatregelen genomen zijn en hoe u kunt bepalen of een zonneboilersysteem interessant is voor uw bedrijf. Heeft u een zonneboilersysteem en wilt u weten of dit goed functioneert? Plaats net als Peek een tussenmeter en monitor uw verbruik.

Lees meer...

Geslaagde fruitteelt-excursie naar Erichem

Woensdag 13 juni woonden bijna 30 fruittelers (waarvan het grootste deel uit Utrecht) de excursie naar het fruitteeltbedrijf van Johan de Ruiter in Erichem bij. Deze excursie was door gebiedscoöperatie O-gen en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) georganiseerd. Het centrale onderwerp was het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door vergroting van biodiversiteit . Na een korte toelichting over zijn bedrijf en zijn bedrijfsfilosofie om aan de slag te gaan met de LBS-methode (lokken-behouden-sparen) nam Johan de aanwezigen mee naar het machinepark.

Lees meer...