Nieuws

Bijeenkomsten voor melkveehouders over energiemanagement

Beter energiemanagement leidt tot geldbesparing. Door slimmer met energie om te gaan wordt niet alleen je portemonnee maar ook het klimaat ontlast. LTO Noord wil alle melkveehouders in Nederland helpen met energiemanagement en energiebesparing. Hoe meer ervaring wij hiermee hebben, hoe beter wij melkveehouders hierover kunnen informeren. Hierbij vragen we je hulp en samenwerking, ongeacht of je lid bent van LTO Noord.

Lees meer...

Maak volledig gesubsidieerd gebruik van een onafhankelijke plattelandscoach

De landbouwsector is altijd in beweging en staat ook nu voor verschillende uitdagingen. De provincie Utrecht vindt het daarom essentieel om agrarische ondernemers en erfeigenaren juist nu op onafhankelijke wijze bij te staan en te faciliteren.

Lees meer...

Doe mee met verkiezing ‘Beste bodemaanpak Utrecht-Oost’

Er is veel te doen over duurzaam bodembeheer in de landbouw. Meningen over goed bodembeheer lopen uiteen. Elke bodem is verschillend en ontstaanswijze en ligging in het
landschap spelen een grote rol. Maar uiteindelijk maakt de boer zijn bodem! Daarom vindt binnen het project ‘Kringlooplandbouw Utrecht-Oost’ een verkiezing plaats van de beste bodemaanpak. Er zijn twee twee categorieën: grasland en bouwland.
 

Lees meer...

Meer lokaal voedsel door zuivelbroedplaats Abcoude

De familie Hak boert al sinds 1898 op de boerderij Anna’s Hoeve in het Utrechtse dorp Abcoude. Het melkveebedrijf maakt op het eigen erf onder meer boerenyoghurt en kaas. Die producten worden direct verkocht in hun Streekwinkel of gaan naar winkels in de buurt. Op dit moment staan Henno en Femke Hak aan het roer van het familiebedrijf. Ze willen voor hun producten een zo kort mogelijk route van boer naar consument.

Lees meer...

Online bijeenkomst 11 november over voedselbossen en agroforestry

Bomen combineren met landbouw. Hoewel dat al een eeuwenoude praktijk is, zijn 'agroforestry', 'voedselbossen' of 'boslandbouw' termen die de laatste jaren steeds vaker gebruikt worden en waarvan de mogelijkheden actief onderzocht worden. Hierover vindt op 11 november een online bijeenkomst plaats.

Lees meer...

Kruiden doorzaaien in bestaand grasland

Loonwerker Albert Schimmel en melkveehouder Gerben van Bennekom hebben kruiden en klaver doorgezaaid in bestaand grasland. Doorzaaien van kruiden is lastig omdat ze bij de opkomst concurreren met het aanwezige gras. Het gras groeit sneller en neemt het licht weg bij de kruiden. Meestal kiest men dan ook voor opnieuw inzaaien van grasland hoewel dat minder goed is voor de bodem.

Lees meer...

Webinar biologische aanpak fruitmot 10 november 2020

Vanuit het project Duurzaam Fruittelen in Utrecht (DUIT) wordt dinsdag 10 november een webinar georganiseerd over de aanpak van fruitmot. In 2020 zien we meer aantasting door fruitmot op de bedrijven, vooral in peer. Het is daarom extra belangrijk om na te denken over de bestrijdingsstrategie in 2021. Er zijn er veel mogelijkheden voor de biologische aanpak. Wil je weten hoe je op je eigen bedrijf fruitmot biologisch kunt aanpakken? Meld je aan voor de webinar op 10 november.

Lees meer...

Video-demonstratie over melken met veel gras

Binnen het project 'Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter' is gestart met een serie video-demonstraties. Deel 1 gaat over het voeren van vers gras op melkveebedrijf Overvest in Doorn. Overvest realiseert een zeer laag krachtvoerverbruik en een optimale eiwitbenutting door het meten van ureum en dit tijdig bij te sturen.

Lees meer...

Online bijeenkomst 14 oktober over kruidenrijk grasland

De laatste tijd hoor je veel over kruidenrijk grasland. Maar waarom? Welke effecten heeft kruidenrijk grasland op bijvoorbeeld diergezondheid? Of op de biodiversiteit?  En hoe maak je grasland eigenlijk kruidenrijk? Daarover gaat een online bijeenkomst op 14 oktober.

Lees meer...

Pionierende boer uit Snelrewaard onderzoekt andere aanpak bodemdaling

Hoe gaan boeren in landen over de hele wereld om met een dalende bodem? En wat kunnen wij van hen leren? Melkveehouder Rick de Vor uit Snelrewaard deed onderzoek naar boeren op veengrond, het afremmen van bodemdaling en mogelijke verdienmodellen. “Met ons bedrijf zitten wij aan de rand van het veenweidegebied, zo’n 8 hectare van ons land is veengrond. Daarom was ik benieuwd hoe boeren in andere landen omgaan met bodemdaling.”

Lees meer...

Geef uw mening over landbouw en biodiversiteit in de Groene contour Utrecht

Graag nodigen wij u uit om uw mening te geven over de mogelijkheden van natuurbeheer door boeren in de Groene contour. De Groene contour bestaat uit verschillende gebieden in de provincie Utrecht waar op vrijwillige basis gewerkt kan worden aan meer biodiversiteit. We willen graag weten of boeren uit deze gebieden interesse hebben om hier aan bij te dragen.

Lees meer...

Op zoek naar advies over verduurzaming of biodiversiteit op uw bedrijf?

Bent u op zoek naar advies op het gebied van verduurzaming en/of biodiversiteit op uw bedrijf? Dan bent u bij het project 'Duurzame Bedrijfsplannen' aan het juiste adres. In dit project gaan we met (melk)veehouders, akkerbouwers en tuinders uit de provincie Utrecht aan de slag met biodiversiteit en duurzaamheid op uw agrarisch bedrijf.

Lees meer...

Meld je aan voor gratis workshop Nieuwe Verdienmodellen

Op 29 september start de eerste van een reeks workshops over nieuwe verdienmodellen. Aan het eind van de bijeenkomst bent u globaal op de hoogte hoe nieuwe verdienmodellen werken, op welke wijze u ze naar uw bedrijfssituatie kunt vertalen en hoe u er mee aan de slag kunt. De cursus is bedoeld voor agrariërs, erfbetreders, beleidsmakers en andere belangstellenden die in hun werkveld te maken hebben met de agrarische sector. Na de workshop is er mogelijkheid tot verdere verdieping via de Masterclass Korte Ketens.

Lees meer...

Innovaties voor veehouderij testen in de praktijk

Bent u veehouder in de Foodvalley regio en wilt u uw bedrijf beschikbaar stellen om innovaties in de praktijk te testen? Meld u dan aan voor Boer aan het Roer! Boer aan het Roer is de proeftuin van Regio Deal Foodvalley, waar de komende jaren innovaties worden getest voor de toekomstige veehouderij. Meedoen betekent dat een van de innovaties op uw bedrijf wordt geïmplementeerd en geëvalueerd.

Lees meer...

Cursus bodembiologie voor agrarisch ondernemers en loonwerkers

Vanuit de Regiodeal Foodvalley biedt waterschap Vallei en Veluwe bodemcursussen aan voor agrarisch ondernemers en loonwerkers. De bodemcursussen zijn een basis voor verdere kennisontwikkeling vanuit pilots op het gebied van onder andere vanggewassen en het nuttig toepassen van maaisel.

Lees meer...

Masterclass over verbetering bedrijfsvoering en verdienmodel

Wilt u uw bedrijf een stap verder brengen qua bedrijfsvoering en een kloppend verdienmodel? Meld je dan aan voor de Masterclass Produceren in de korte(re) keten. In zes sessies werkt u stap voor stap aan het verbeteren van uw onderneming en businessmodel.

Lees meer...

Vergoeding voor grondeigenaren die bijdragen aan goed watersysteem

Deze zomer is het opnieuw goed merkbaar: tekort aan regen, hoge temperaturen, veel verdamping en droogvallende sloten. Voor het derde jaar op rij. Dat is slecht voor de leefomgeving, de natuur en het leven van dieren en planten en vraagt om gezamenlijke oplossingen. Waterschap Vallei en Veluwe biedt met de regeling Watersparen een vergoeding aan grondeigenaren die hieraan meedoen.

Lees meer...

Uitnodiging demomiddag ‘Melken met veel vers gras en Mestkeuken’

Tijdens een demomiddag donderdag 3 september op het bedrijf van Coen Overvest in Doorn zijn er demonstraties en worden verschillende thema's in de kringlooplandbouw besproken. Er wordt onder andere verteld over veel vers gras voeren en het sturen van de eiwitgift op basis van een ureummeter. Er wordt uitgelegd hoe je optimaal vers gras kunt voeren en je krijgt een toelichting op de mestkeuken. Ook is er een rondleiding op het bedrijf van Coen Overvest. Heb je interesse, dan kun je je gratis opgeven voor de demomiddag. 

Lees meer...

Online bijeenkomsten ‘Laat de natuur het werk doen’

Hoe kun je als veehouder, akkerbouwer of fruitteler optimaal samenwerken met de natuur? Op zo’n manier dat de planten, de dieren én je bedrijf er allemaal van profiteren? Over die vragen organiseren vier Utrechtse landbouw- en natuurorganisaties in het najaar vier online bijeenkomsten. De eerste, over bodembeheer, is op dinsdag 22 september om 19:30 uur.

Lees meer...

Melkveehouderij uit Baambrugge realiseert toekomstbestendige koeienstal

De familie Nelis heeft een melkveehouderij in Baambrugge. Agnes (59) werkt met haar man Gerard (61) en zoon Arjan (26) in het boerenbedrijf. Via de provincie Utrecht kreeg het bedrijf subsidie uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) voor de realisatie van een nieuwe stal. "De duurzame stal geeft zoveel meer comfort aan de dieren en het geeft ons meer werkruimte en overzicht."

Lees meer...

Schrijf je in voor praktische bijeenkomsten kringlooplandbouw, kruiden en natuur

Ziet u er ook naar uit om weer eens gezellig met collega-boeren bij elkaar te komen en na te denken over de ontwikkeling van uw bedrijf? Nu de corona maatregelen zijn versoepeld, kan het gelukkig weer. Collectief Utrecht Oost organiseert in juli enkele praktische bijeenkomsten over kringlooplandbouw, kruidenrijk grasland en natuur op het boerenbedrijf. U bent van harte welkom!

Lees meer...

Fruittelers bekijken biologische teelt in Werkhoven

Een groep fruittelers heeft op 22 juni het bedrijf van Jacco Merkens in Werkhoven bezocht om zich te verdiepen in de biologische fruitteelt. De groep heeft afgelopen winter de cursus biologische fruitteelt van Delphy gedaan en wilde nu van een teler horen hoe het is om biologisch te werken.

Lees meer...

Kruiden zijn functioneel voor melkveebedrijven

Op 3 juni is er een demonstatiebijeenkomst geweest op een kruidenrijkperceel bij het bedrijf van Henri Kuijer in Hoogland. Tijdens deze bijeenkomst werd uitgelegd dat het graskruidenmengsel Nutriherb, dat in 2019 is ingezaaid, goed verteerbaar blijkt te zijn. 

Lees meer...

Nieuwe columns over ontwikkelingen kringlooplandbouw

In de nieuwe columns vanuit het project 'Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter' is er veel aandacht voor de weersomstandigheden in ons land. De extreme droogte afgewisseld met zeer natte periodes. Wim van der Geest vraagt zich af welke lessen we kunnen leren en welke conclusies we kunnen trekken. Zijn collega Wim de Hoop ziet grote verschillen in opbrengsten en kwaliteit van gras in de eerste snede van 2020. De Hoop heeft ook een interessante column geschreven over nut en noodzaak van een ureummeter voor de kwaliteit van voeding en melk.

Lees meer...

Water is belangrijk bij toedienen van drijfmest

Marco van der Wind in Woudenberg gaf op 16 mei een demonstratie van bemesting met watertoevoeging. Het was een droog voorjaar vanaf half maart tot in mei na de eerste snede. Dat was voor Marco de reden om voor de tweede snede zijn land te bemesten met veel watertoevoeging bij de drijfmesttoediening. En om de kunstmest net daar voor toe te dienen in vloeibare vorm met een spaakwielbemesting. Met als doel dat zowel de dierlijke- als kunstmest in vloeibare vorm direct in de bodem een betere benutting heeft van de toegediende mineralen. 

Lees meer...

Melkveehouder uit Tienhoven gaat biologisch boeren

"Mijn gevoel zegt dat ik de biologische kant op moet. Zo maak ik de meeste kans in dit gebied om te kunnen blijven boeren". Wilco van der Vaart (41) uit Tienhoven is melkveehouder en natuurinclusieve boer. Zijn bedrijf ligt in het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Samen met zijn vrouw en kinderen (7 en 9) houdt hij 95 melkkoeien en 50 stuks jongvee. Ze maken momenteel de overstap naar biologisch boeren.

Lees meer...

Nieuwe editie Aanjager is uit

De nieuwe Aanjager is enkele weken geleden bij boeren door de hele provincie op de mat gevallen. In deze editie staan we stil bij de coronacrisis en lees je interessante artikelen over onder andere energieneutrale melkveehouderij, biologische fruitmotbestrijding en de voordelen van notenbomenteelt. Ook is er in deze editie aandacht voor nieuwe verdienmodellen. Boerderij ‘Tussen de Hagen’ in Stoutenburg heeft naast koeien nu ook bomen, kippen en varkens. Ron van Zandbrink is enthousiast over de natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Lees meer...

(Online) workshops notenteelt gaan van start

Notenteelt, zowel walnoten als hazelnoten staat opnieuw in de belangstelling. Door de stijgende consumptie van walnoten en hazelnoten en de nog lage lokale productie, is het voor bedrijven intressant te onderzoeken of notenteelt een alternatieve teelt op hun bedrijf kan zijn, of dat uit bestaande boomgaarden een hoger rendement kan komen. Vanuit het Project Duit (Duurzaam Fruittelen in Utrecht) organiseren we een cursus die voorlopig zoveel mogelijk online zal plaatsvinden.

Lees meer...

Demovelden kruidenrijk grasland ingezaaid

Kruidenrijk grasland is een hot item! Het staat nog in de kinderschoenen en roept veel praktische vragen op bij melkveehouders. Om antwoord te kunnen geven op de vragen zijn binnen het project Natuurlijke veehouderij Utrecht in samenwerking tussen veehouders en loonwerkers demovelden kruidenrijkgrasland aangelegd.

Lees meer...

Kijk naar de metselbij

Begin 2020 is een nieuw POP3 project gestart in Utrecht ‘Bestuivingsmix en biodiversiteit in de boomgaard’. In 2020-2022 zijn er demonstraties, trainingen, workshops en coaching over wilde bijen gepland.

Lees meer...

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy