Nieuws

Gratis bedrijfsplan en advies voor verbetering bodem en biodiversiteit

Ben je agrarisch ondernemer in de provincie Utrecht? Wil je werken aan een gezondere bodem, meer wateropslag of meer doen voor biodiversiteit? Dan kan het lonen om je aan te melden voor het project ‘Duurzame Bedrijfsplannen Utrecht’. Er zijn inmiddels al 25 Utrechtse deelnemers geholpen door middel van een bedrijfsplan.

Lees meer...

Agrarische lezer: geef uw mening over website LaMi!

Geef uw mening! Onze website LaMi.nl willen wij verbeteren: beter passend maken bij uw vragen en informatiebehoefte met betrekking tot het verduurzamen van uw bedrijf. Uw inbreng als gebruiker/lezer is daarbij voor ons belangrijk. Dus vul de enquete in!

Lees meer...

Fruittelers in Kromme Rijnstreek gebruiken mest uit de buurt

Zo’n twintig fruittelers in de Kromme Rijnstreek gebruiken sinds kort organische mest van veehouders in de buurt. Ze wilden minder kunstmest gebruiken, meer gebruik maken van dierlijke mest uit de streek, lokaal samen werken en de bodem verbeteren. In een video leggen ze uit hoe het werkt.

Lees meer...

Leer meer over korte ketens en verdienmodellen

Hoe richt je een verdienmodel in voor het agrarisch bedrijf van de toekomst? Welke kansen liggen er in nieuwe concepten en korte ketens? Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven tijdens een nieuwe serie masterclasses voor agrariërs in de Foodvalley. Wil je meer weten? Meld je aan voor een online informatiesessie op 7 september.

Lees meer...

Boerderij de Bonte Parels in Westbroek opent eigen kwarkbar op 4 september

Meer consumenten naar het boerenerf, het verhaal over het boerenleven vertellen en verzuiveling van hun koeienmelk. Dat waren de drie wensen van Rutger en Christianne Hennipman van het biologische melkveebedrijf de Bonte Parels in Westbroek. Met hulp van plattelandscoach Franca van Nunen is hun wens uitgekomen. Zaterdag 4 september openen ze de KoeWARKbar.

Lees meer...

Bodemdaling remmen met infiltratiedrains in agrarische percelen Groot Wilinis-Vinkeveen

Dit najaar start het project Veenweide Infiltratiesysteem om de bodemdaling in Groot Wilnis-Vinkeveen te remmen. Bij 75 agrariërs worden op vrijwillige basis infiltratiedrains aangelegd. Met infiltratiebuizen wordt de grondwaterstand midden in de graslandpercelen in droge perioden verhoogd, waardoor de veenoxidatie, en daarmee de bodemdaling, in die percelen wordt beperkt.

Lees meer...

Aanvullende financiering aanvragen voor omschakelen naar stikstofarme en duurzame bedrijfsvoering

Sinds 13 juli kunnen agrariërs aanvullende financiering aanvragen voor de omschakeling naar een stikstofarme, meer extensieve en duurzame bedrijfsvoering. Nu nog sneuvelen deze plannen vaak vanwege het onzekere rendement op korte en lange termijn. Met een financiële ondersteuning via het Nationaal Groenfonds kunnen deze onzekerheden weggenomen worden.

Lees meer...

Beter telen door koppelen van data aan boerenwijsheid?

Melkveehouders in de Foodvalley gaan aan de slag met een app die helpt om precisielandbouw toe te passen op hun percelen. De app maakt gebruik van satellietdata die bijvoorbeeld aangeven op welke plekken op het perceel je een mindere of juist betere opbrengst hebt. Door deze data te koppelen aan je eigen inzicht kun je wellicht beter telen.

Lees meer...

Hoe breng je een positieve boodschap vanuit het boerenerf?

"De landbouwsector wordt vaak aangevallen op één aspect van duurzaamheid. Maar duurzaamheid is complex. Laat het totaalplaatje zien van je prestaties op bijvoorbeeld het gebied van bodembeheer, dierenwelzijn, natuur en landschap en klimaat en energie. Maar ben ook transparant over wat er nog kan verbeteren op je boerenbedrijf." Dit schrijft Frank Verhoeven in de nieuwste kringloopcolumn.

Lees meer...

Subsidie voor verplaatsen boerenbedrijf buiten natuurnetwerk

Utrechtse boeren met een bedrijf in Natuurnetwerk Nederland (NNN) kunnen subsidie aanvragen om het bedrijf vrijwillig te verplaatsen naar een locatie buiten het natuurnetwerk. Je kunt de subsidie aanvragen voor kosten die direct samenhangen met de verplaatsing van je bedrijf. Bijvoorbeeld voor noodzakelijke investeringen op de nieuwe bedrijfslocatie, zoals voor aanpassing, modernisering of verduurzaming van de bedrijfsgebouwen. Ook bijkomende notaris- en verhuiskosten kunnen hiervan betaald worden. De hoogst mogelijke subsidie per verplaatsing is 500.000 euro. 

Lees meer...

Subsidie voor samenwerken aan innovaties in de landbouw

De provincie Utrecht stelt 600.000 euro beschikbaar aan Utrechtse boeren om samen te komen tot nieuwe ideeën ten behoeve van de verduurzaming en daarmee toekomstbestendigheid van de sector. De subsidieregeling ‘Samenwerking voor Innovaties’ moet ertoe leiden dat marktpartijen gezamenlijk plannen uitwerken voor een meer winstgevende aanpak van natuurinclusieve, klimaatneutrale- en kringlooplandbouw.

Lees meer...

Melkveehouder laat kringlooplandbouw zien met ‘De Boerenposter’

Er zijn verschillende routes naar kringlooplandbouw en deze route is voor iedere boer anders. Ron van Burgsteden van melkveehouderij Laapeers uit Leusden laat zien wat hij doet om kringlooplandbouw binnen zijn bedrijf vorm te geven. Dit doet hij aan de hand van ‘De Boerenposter’.

Lees meer...

Webinar stikstofaanpak: aanpassen management kan meer opleveren dan aanpassen stal

Als je minder stikstof wilt uitstoten, is in sommige gevallen een aanpassing in het management een beter alternatief. Dit blijkt uit een aantal doorrekeningen die op vrijdag 11 juni zijn gepresenteerd tijdens de webinar ‘De integrale stikstofaanpak van de kringloopboer’. Je kunt de webinar terugkijken.

Lees meer...

Jonge melkveehouders investeren in zonnepanelen

Melkveehouders Linda en Wilco Versteeg uit Rhenen hebben maar liefst 800 zonnepanelen op hun koeienstallen laten plaatsen. De ondernemers hebben voor de investering gebruik gemaakt van de provinciale subsidie voor jonge landbouwers (JOLA). “Wij wekken dankzij de zonnepanelen nu zelf duurzaam energie op voor ons bedrijf”, vertelt Linda over hun verduurzaming.

Lees meer...

Demonstratie mechanische onkruidbestrijding in de biologische fruitteelt

Op 15 juni vindt op het biologische fruitteeltbedrijf Merkens in Werkhoven een demonstratie plaats van mechanische onkruidbestrijding. Er worden nieuwe machines gedemonstreerd waarmee je het hele jaar door het onkruid de baas kan blijven. Mechanische onkruidbestrijding is een belangrijk onderdeel van de biologische fruitteelt. Fruitteeltbomen gedijen immers beter als zij geen concurrentie ondervinden van onkruid. Dus als je meer wilt weten, meld je dan voor 11 juni aan voor de demonstratie.

Lees meer...

Plattelandscoach begeleidt veehouder in Woudenberg bij bedrijfsbeëindiging

De heer en mevrouw Folmer uit Woudenberg hebben een kalvermesterij met 460 vleeskalveren. Ze zijn inmiddels op leeftijd en gaan nu hun bedrijf beëindigen. Plattelandscoach Dik Veefkind heeft de familie Folmer begeleid in dit proces.

Lees meer...

Webinar op 11 juni over de integrale stikstofaanpak van de kringloopboer

Hoe kun je als kringloopboer een belangrijke rol spelen in de stikstofaanpak? Zijn er alternatieven voor het aanpassen van stallen om de stikstofdepositie te kunnen verminderen? Een integrale stikstofaanpak lijkt veel potentie te hebben. In het webinar op 11 juni van Boerenverstand illustreren ze dit en wordt er gediscussieerd over het huidige stikstofbeleid.

Lees meer...

Vraag subsidie aan voor agrarisch bedrijfsadvies of educatie

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat dit voorjaar opnieuw open. Vanaf 31 mei kun je een voucher aangevragen voor een bedrijfsadvies op maat, een verdiepingscursus stikstof in de landbouw of een cursus bedrijfscoach stikstof.

Lees meer...

Vraag subsidie aan voor jouw bijdrage aan landschap en biodiversiteit

Ben jij beheerder van agarische grond in de provincie Utrecht en wil je een bijdrage leveren aan het landschap en de biodiversiteit? Dan kun je nog dit jaar subsidie aanvragen voor de aanleg en het beheer van zogenaamde kleine landschapselementen, zoals knotwilgen en houtwallen.

Lees meer...

Digitale cursus voor varkenshouders over effectief gebruik luchtwassers

Ben jij varkenshouder en wil je meer rendement halen uit je luchtwasser? Volg dan een gratis digitale cursus waarin je in een uur leert hoe je effectiever de lucht uit je stallen filtert, zodat er minder vervuilde lucht naar buiten komt.

Lees meer...

Luister naar collega boeren in podcast over verdienmodellen

Als agrarisch ondernemer aan de slag met het verduurzamen van je bedrijf én tegelijkertijd een kloppend verdienmodel opbouwen? Een aantal collega boeren vertelt hierover in een podcast over verdienmodellen. De podcast kun je eenvoudig via je telefoon en headset beluisteren.

Lees meer...

Tips en tools voor toekomstbestendig agrarisch veenweidegebied

Hoe maak je agrarisch veenweidegebied toekomstbestendig? Veertig melkveehouders in het Veenweidegebied rondom Kamerik en Kanis hebben hierover meegedacht in het gebiedsproces ‘Veenweiden in Beweging’. Er zijn tools uitgekomen met informatie over onder andere bodemdaling, klimaatneutrale landbouw en economisch rendabele bedrijven.

Lees meer...

Minder krachtvoer nodig door voeren van vers gras

Het weiden en voeren van vers gras heeft veel voordelen. Tijdens de webinar “In je sas met vers gras” op 22 april zijn veel van deze voordelen voorbij gekomen. Een van de conclusies is dat de krachtvoerkraan veel verder dicht kan, waardoor zelfs met een lage ureum een flinke BEX winst geboekt wordt.

Lees meer...

Doe jij mee met pilots bodem- en waterkwaliteit?

Ben jij veehouder in de regio Foodvalley en wil je meedoen met pilots over mestverbetering, vanggewas na maïs en precisielandbouw? Meld je aan via Boer aan het Roer. Er worden nog zes deelnemende veehouders gezocht met een gescheiden mestkelder, vier veehouders met maispercelen en 15 percelen van veehouders met grasland.

Lees meer...

Stel het juiste rantsoen voor jouw bedrijf samen

Hoe maak je het optimale rantsoen voor jouw melkveebedrijf? Elk melkveebedrijf heeft zijn eigen achtergrondsituatie. Dus het optimale rantsoen verschilt dan ook van bedrijf tot bedrijf. Binnen het project Kringlooplandbouw van A naar Beter is een serie van drie filmpjes opgenomen over het samenstellen van rantsoenen op verschillende typen melkveebedrijven.

Lees meer...

Plattelandscoach helpt melkveehouder met verdienmodel eigen zuivelproduct

Melkveehouder Tijmen van Zessen en zijn vrouw Miranda produceren hun eigen duurzame zuivel. Plattelandscoach Franca van Nunen heeft ze geholpen met een nieuw verdienmodel. Binnenkort openen ze hun melkhuisje met ‘Zouwe Zuivel’ voor het publiek.

Lees meer...

Doe mee met webinar “In je sas met vers gras” op 22 april

De krachtvoerkosten zijn momenteel erg hoog. Misschien wordt het zelfs wel structureel. Hoe zorg je dit jaar dat je minder eiwitaankoop nodig hebt, en wat levert het op? De prijs van soja is 500 euro per ton, terwijl gras maar 190 euro per ton kost. Maar hoe zet je het om in melk? Tijdens de webinar "In je sas met vers gras" op 22 april krijg je antwoord op deze en andere vragen.

Lees meer...

Hoe bepaal je beste tijdstip voor voorjaarbemesting?

Hoe stem je in het vroege voorjaar de bemesting af op het moment dat gras nutriënten opneemt? En bij welke uitrij-omstandigheden is het risico op emissies klein? Om hier een goed beeld van te krijgen is met 14 melkveehouders en twee loonwerkers in het westelijke Veenweiden gebied de voorjaarsbemesting geëvalueerd. 

Lees meer...

Betere waterkwaliteit: een hele tour voor waterschap en boer

Een duurzaam melkveebedrijf dat toekomstbestendig is én een betere waterkwaliteit. Dat is een flinke uitdaging voor zowel het waterschap als de boer. In de Proefpolder Kringlooplandbouw werkten waterbeheerders en melkveehouders in Groot Wilinis-Vinkeveen vier jaar samen met onderzoekers en adviseurs aan een schoner watersysteem. Een van de conclusies is dat agrariërs zelf voldoende kennis moeten hebben en regie moeten houden.

Lees meer...

Overweeg je bedrijfsbeëindiging rond N2000-gebied? Vrijwillige opkoop mogelijk!

Heb jij een veehouderijbedrijf in een straal van maximaal tien kilometer rond een Natura 2000-gebied in Utrecht? Dan kun je je vrijwillig aanmelden voor een opkoopregeling bij de provincie Utrecht. De regeling geldt voor bedrijven met een forse uitstoot van stikstof.

Lees meer...

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy