Polderkennis op peil - West

In Utrecht-West werkten zo’n 100 veehouders in 10 studiegroepen samen aan het thema ‘water op polderniveau’. In deze poldernetwerken stond de polder waar de boeren wonen en werken centraal. De boeren doorliepen met elkaar een traject dat in totaal ruim 3 jaar duurde. Meer dan de helft van de deelnemers geeft aan dat ze sinds deelname aan Polderkennis op Peil meer gemotiveerd zijn geraakt om maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Overzicht van genomen maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren:

  • Erf, kavelpaden en sleufsilo schoner houden/vaker vegen om afspoeling te
    voorkomen;
  • Veegmachine aangeschaft om erfafspoeling te voorkomen;
  • Overgestapt op roterend standweiden en nauwkeuriger kunstmest strooien;
  • Persapafvoer in de sleufsilo gerealiseerd;
  • Water bij de mest;
  • Probeer kuil schoner te houden;
  • Meer aandacht voor eiwit in ruwvoer.

De aanleiding voor deze aanpak gaat om ecologie en waterkwaliteit van de sloot, dat erg plaatselijk bepaald is. Sommige polders hebben bovendien te maken met bodemdaling, wateroverlast, kwel en een lokaal waterkwaliteitsprobleem. Er werd kennis gedeeld en bewustwording groeide over de rol die je als boerenondernemer hebt in de kwaliteit van het water. Maar ook in de mogelijkheden die je hebt om in te spelen op te veel of te weinig water.

Samenwerking in de polder

Dit initiatief was van de agrarische collectieven Rijn, Vecht en Venen en Lopikerwaard. Samen met de waterschappen AGV en HDSR is naar oplossingen gezocht voor problemen als kwel, waterafvoer, waterkwaliteit, bodemdaling en inlaat van gebiedsvreemd water. De samenwerking tussen de boeren onder begeleiding van PPP-Agro Advies leverde ook ideeën op voor aansluitende gebiedsprocessen in de polder.

Lokale aanpak voor echte impact

Polderkennis op peil ontstond vanuit het idee om gebiedsgebonden problemen als kwel, verzilting, wateroverlast en inlaat gebiedsvreemd water ook lokaal aan te pakken.

Bekijk de werkwijze en de resultaten in de eindrapportage Polderkennis op Peil

Of bekijk deze video:

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video vertellen partners hoe ze samenwerken aan water- en bodemkwaliteit in de polder