Welke slimme maatregelen op het boerenbedrijf kun je bedenken voor een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur? In het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur gaan we samen op zoek. Want door slimme combinaties tussen landbouw en natuur versterk je de biodiversiteit en tegelijkertijd maak je je bedrijf toekomstbestendiger.

We gaan bijvoorbeeld samen met boeren kijken hoe je in de Groene Contour natuur kan realiseren, zoals kruidenrijk grasland of landschapselementen, in combinatie met een economisch duurzame bedrijfsvoering. Ook ondersteunen we agrariërs met duurzame bedrijfsplannen zodat je aan de slag kan met duurzaamheid, biodiversiteit, bodembeheer, waterkwaliteit of kringlooplandbouw. En we onderzoeken de kansen van duurzame verdienmodellen.

Partners Duurzame Landbouw met Natuur

Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen: LTO Noord, Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts particulier grondbezit (UPG), Gezamenlijke collectieven Utrecht, Landschap erfgoed Utrecht (LEU), Natuurmonumenten (NM) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Lees meer over het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur.