Subsidie voor verbeteren waterkwaliteit – HDSR

Agrariërs in het werkgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) kunnen vanaf 12 april 2023 weer een subsidieaanvraag indienen voor maatregelen die bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit. Daarvoor is  170.000 euro beschikbaar. Er is dit jaar geen subsidie beschikbaar voor activiteiten die de bodemdaling remmen.

 

 

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

Voor de waterkwaliteitsmaatregelen zijn er twee categorieën investeringen:

  1. De aanschaf van een drinkbak of een erfveegmachine: hiervoor geldt het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-principe. Voor de categorie drinkbakken geldt een maximum subsidiebedrag van € 2.000,-. Voor erfveegmachines is het maximum 2.500 euro. Er is voor maximaal 15 drinkbakken en 15 erfveegmachines subsidie beschikbaar.
  2. Voor de andere waterkwaliteitsmaatregelen geldt een eerste openstellingstermijn tot en met 15 juli 2023. Na sluiting van deze termijn wordt de subsidie toegewezen aan goedgekeurde aanvragen. Als er in genoemde periode meer aanvragen binnenkomen dan er budget is, wordt de subsidie via loting toegewezen. Is er nog budget over, dan volgt een 2e ronde tot en met 30 november 2023. Hiervoor geldt dan wel weer het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Natuurvriendelijk oever met flauw talud

De subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro per maatregel. Voor natuurvriendelijke oevers met een flauw talud geldt een maximum van 10.000 euro. Bij stapeling van meerdere waterkwaliteitsmaatregelen geldt een maximum van 5.000 per agrarisch bedrijf.

Betreft een van de maatregelen de aanleg van een natuurvriendelijke oever met een flauw talud? Dan kan dit bedrag oplopen tot een maximum van 10.000 euro per agrarisch bedrijf.

Geen subsidie maatregelen bodemdaling

In vergelijking met het afgelopen jaar, is de belangrijkste wijziging dat er geen subsidie meer is voor activiteiten die de bodemdaling remmen. Hiervoor kun je al bij de provincie Utrecht subsidie aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling waterkwaliteit vind je op de website van HDSR.

Voor agrariërs in het werkgebied van Waterschap AGV is tot en met 30 juni 2023 een regeling open voor waterkwaliteit en bodem. Bekijk de subsidie van AGV.