Water op orde

De landbouw in Utrecht krijgt vaker te maken met droogte en wateroverlast. Dieren, graslanden en gewassen hebben daar last van. Oorzaak is klimaatverandering. Naast bijvoorbeeld schade aan de gewassen kan klimaatverandering de bodemdaling in het veenweidegebied versnellen. Als Utrechtse agrariër kun je een belangrijke rol spelen bij het afremmen van de bodemdaling, het verbeteren van de kwaliteit en de biodiversiteit in het water en het tegengaan van wateroverlast en droogte.

Schone en levendige sloot

Schoon water is onmisbaar voor de landbouw, natuur en mens. Nieuwe en afgeronde projecten dragen in Utrecht bij aan een betere waterkwaliteit en een grotere biodiversiteit in de sloten. Wil je meer weten over ecologisch beheer van sloten, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een vergoeding voor beheerpakketten? Lees meer in de brochure De boerensloot leeft.

Agrarisch natuur- en waterbeheer

De collectieven voor agrarisch natuurbeheer zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. Daaronder vallen tegenwoordig ook maatregelen die bedoeld zijn om de biodiversiteit van het oppervlaktewater te vergroten. Lees meer hierover bij Natuurinclusieve landbouw.

Wil je meer weten over agrarisch waterbeheer? Neem eens een kijkje op de website van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Subsidieregeling Waterkwaliteit en Bodem

Er zijn regelmatig subsidies voor agrariërs beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de bodem. Voor agrariërs in het gebied van het waterschap HDSR is er een regeling voor duurzaam waterbeheer tot eind 2024 open. Ook voor agrariërs in het gebied van het Waterschap AGV is er een regeling voor waterkwaliteit en bodem open. Bij de provincie Utrecht kun je tot eind 2024 subsidie aanvragen voor maatregelen die bodemdaling remmen.

Schone boerenerven

Op het verharde boerenerf gaan via erfafspoeling waardevolle grondstoffen voor het bedrijf verloren. Sommige activiteiten op het erf zijn mogelijk ook nadelig voor het milieu. Bijvoorbeeld het lozen van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en andere schadelijke stoffen in het milieu en in het oppervlaktewater. Volgens wetgeving is dit ook niet toegestaan. Los daarvan heeft ieder agrarisch bedrijf schoon en veilig water nodig voor de bedrijfsvoering.

Erfemissiescans

Om hiervoor aandacht te vragen en de bewustwording te vergroten, ondersteunen we sectoren en waterschappen bij bewustwordingsprojecten. Bijvoorbeeld door erfemissiescans aan te bieden. En op dit moment lopen er dus subsidieregelingen van waterschap HDSR en waterschap AGV als je maatregelen wilt nemen tegen erfafspoeling.

Afremmen bodemdaling

Om de bodemdaling af te remmen en het waterbeheer duurzamer te maken, heeft Gebiedscommissie Utrecht-West op verzoek van provincie Utrecht het programma Aanpak Veenweiden opgesteld. Dit is inmiddels afgerond. Er wordt vanuit de provincie nog wel geïnvesteerd in onderzoek van het Veenweiden Innovatiecentrum op KTC Zegveld. Zij werken onder andere aan druppelinfiltratie en ander beheer sloot en slootkanten. Lees meer over deze projecten.

Duurzaam waterbeheer en klimaatverandering

In Utrecht-Oost werkt het waterschap Vallei en Veluwe aan projecten en activiteiten om vooral de droogte- en natschade op de zand- en kleigronden te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door het organische stofgehalte van de landbouwbodems te verhogen en te sturen op grondwater.

Onderzoek voor minder wateroverlast

In de polders langs het Amsterdam Rijnkanaal hebben agrariërs last van wellen in hun percelen. Om bij te dragen aan een oplossing, hebben provincie Utrecht, LTO Noord, Rijkswaterstaat en waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoek gedaan naar maatregelen om de wateroverlast te beperken. De methoden die volgens de boeren succesvol waren:

  • Opbrengen van kleidek;
  • Drainslang en opbrengen klei;
  • Takkenbossen en een dubbele drainbuis, afgedekt met klei en grond;
  • Drainslang in een ruim bed van schelpen (circa 30 centimeter);
  • Drainslang in bed van zand.

Wil je meer weten over het onderzoek, de methoden en de kosten? Lees meer in de eindrapportage Uit de Kwel.

Wil je meer informatie?

Ben je geïnspireerd door bovenstaande informatie en wil je meer weten over maatregelen die je kunt nemen om de waterkwaliteit te verbeteren?

Neem contact op