Projecten

Project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij

Energieneutrale bedrijfsvoering als ambitieus einddoel.

Lees meer...

Energilo

Melkveehouder Joost Samson uit Wilnis heeft een idee voor opslag van duurzame energie uitgewerkt. Hij berekende wat het kost en oplevert om zijn leegstaande mestsilo vol te pompen met water en te gebruiken als energieopslag. Voor het pompen wordt zonne-energie gebruikt. Wanneer het water weer uit de silo (energilo) stroomt, drijft deze een generator aan waardoor de opgeslagen energie op elk willekeurig momenten weer beschikbaar wordt op het bedrijf.

Lees meer...

Innovatief hergebruik spuiwater in fruitsector

Spuiwater uit de veehouderij toepassen in de fruitteelt als meststof, onkruidbestrijder en bladverteerder? Dit project onderzoekt de mogelijkheden.

Lees meer...

Stimuleren bestuivingsmix voor klimaatadaptatie

Hoe optimaliseer je de biodiversiteit aan bestuivers in de boomgaard? Dit project kijkt naar geschikte maatregelen.

Lees meer...

Pilot uitbreiden krabbenscheer

In 2016 zijn in sloten in Zegveld en omstreken krabbenscheerplanten uitgezet. Belangrijkste doel is de biodiversiteit in de sloten te bevorderen.

Lees meer...

Duurzaam bodembeheer Utrecht-West

Om in Utrecht-West op bedrijfsniveau de mineralenkringloop verder te sluiten, zijn bij dit project geschikte maatregelen voor veenbodems onderzocht. Thema’s als voeding, mest, bodemkwaliteit, slotenonderhoud en erfafspoeling zijn daarbij meegenomen.

Lees meer...

Digitale erfemissiescan

Met de digitale tool ‘Erfemissiescan gewasbescherming’ kunnen agrariërs het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart brengen.

Lees meer...

Meten aan erfafspoeling

Wat is het effect van erfafspoeling op de waterkwaliteit? Projecten LTO Noord gaat dit samen met  geïnteresseerde veehouders onderzoeken.

Lees meer...

Kavelruilloket Utrecht-West

Gebiedscommissie Utrecht-West wil met dit project kavelruilplannen aanjagen, ontwikkelen en uitvoeren. Om beweiding te bevorderen en de concurrentiepositie van grondgebonden bedrijven te verbeteren. En om het agrarische verkeer op kwetsbare wegen in het veenweidegebied te verminderen.

Lees meer...

Elektrificatie op het boerenerf

Een steeds grotere groep melkveehouders beschikt over een zon-PV installatie en produceert ‘zonnestroom’. Deze zonnestroom wordt voor een groot deel weer ingevoerd in het net omdat het moment van productie niet samenvalt met het moment van verbruik. Met de afschaffing van de salderingsregeling (2020) wordt het belangrijk om te onderzoeken hoe deze stroom efficiënter op het eigen bedrijf ingezet kan worden.

Lees meer...

Energiebesparing melkveehouderij ‘Van kopgroep naar peloton’

In de provincie Utrecht werkt een kopgroep van melkveehouders aan een energieneutrale bedrijfsvoering. Deze bedrijven willen de elektriciteit die ze verbruiken zelf produceren. Een laag elektriciteitsverbruik is een randvoorwaarde voor een energieneutrale bedrijfsvoering.

Lees meer...

Levendige boerensloot

In dit project werken HDSR, ANV Lopikerwaard en ANV De Utrechtse Venen samen aan waterkwaliteit. Het doel van dit project was het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de oever en de sloot door aangepast beheer.

Lees meer...

Steenmeel als bodemverbeteraar

Praktijknetwerk De Onderste Steen Boven heeft kennis verzameld en ontwikkeld over steenmeel: een breed werkende bodemverbeteraar met meerder functies in de bodem.

Lees meer...

Flexibel waterpeilbeheer in Utrecht-Oost

In Utrecht-Oost onderzoeken 3 veehouders de mogelijkheden van flexibel waterpeilbeheer voor hun bedrijfsvoering en het waterschap.

Lees meer...

Sorghum als nieuw voedingsgewas

Sorghum is ongeveer 10 jaar geleden geïntroduceerd In Nederland.

Lees meer...

Bewust en beter beweiden

Veehouders krijgen een training om hun beweidingsmanagement te verbeteren. Aan de hand van actuele bedrijfsgegevens over grasgroei en grasvoorraad.

Lees meer...

Bodemtemperatuur-afhankelijk bemesten

Hoe stem je in het vroege voorjaar de bemesting af op het moment dat gras nutriënten opneemt? En bij welke uitrij-omstandigheden is het risico op emissies gering? Dit project zoekt naar antwoorden om de emissie van meststoffen naar water en lucht in het westelijk veenweidegebied te verminderen.

Lees meer...

Proeftuin Veenweiden

In Proeftuin Veenweiden werken onderzoekers, adviseurs en melkveehouders aan geschikte maatregelen voor minder stikstofbelasting, een betere waterkwaliteit en een afnemende bodemdaling. Het gebiedsprogramma is bedoeld om ruimte voor ontwikkeling in het veenweidegebied te creëren.

Lees meer...

Natte teelten: Veen, voer en verder

Wat zijn de mogelijkheden van natte teelten als riet, lisdodde, miscanthus, wilde rijst en wilg in het veenweidegebied? Veen, voer en verder kijkt naar hun haalbaarheid als veevoer en strooisel voor de veehouderij. Als alternatief voor gras.

Lees meer...

Pilot Maatwerk Waterpakket

Bij dit project staat het ontwikkelen van een op kringlooplandbouw geïnspireerd waterpakket centraal, met een flexibel te kiezen combinatie aan maatregelen en activiteiten. Voor een betere waterkwaliteit in het veenweidegebied. Met andere woorden: kringlooplandbouw als blauwe dienst.

Lees meer...

Precisiewatermanagement

Onderwaterdrains met putbemaling regelen het vochtgehalte in de veenbodem mogelijk beter. In plaats van het slootwaterpeil is dan het grondwaterpeil leidend. Dit project onderzoekt deze vorm van watermanagement.

Lees meer...

Stimuleren onderwaterdrainage Zegveld en Wilnis

Sinds januari 2014 is de subsidieregeling voor onderwaterdrainage open. Onderwaterdrainage remt de bodemdaling en verbetert bijvoorbeeld de berijdbaarheid van de veenweidegrond.

Lees meer...

Nieuwe teelten: cranberry’s

Dit project onderzoekt de haalbaarheid van het telen van cranberry’s op laaggelegen veenweiden.

Lees meer...

Koolstofkringlopen

Utrechtse veehouders brengen de koolstofkringlopen op hun bedrijf in kaart. Om te ontdekken waar koolstof verloren gaat en hoe je het gebruik ervan kunt vergroten.

Lees meer...

Sturen op grondwater Spengen

In de polder Spengen experimenteren 7 agrariërs en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met drukdrainage. Voornaamste doel is de bodemdaling in de polder te beperken.

Lees meer...

Doorontwikkeling Kringlooplandbouw Oost

In Utrecht-Oost pleiten melkveehouders voor maatwerk om kringlopen te sluiten en bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Met dit project geven zij op bedrijfsniveau verder vorm aan kringlooplandbouw in het gebied.

Lees meer...

Polderkennis op peil

Verdeeld over 10 studiegroepen gaan in Utrecht-West zo’n 100 veehouders aan de slag met watergerelateerde problemen in hun eigen polders.

Lees meer...

Bewust boeren in Gouwe Wiericke

Op de grens van Utrecht en Zuid-Holland verkenden melkveehouders mogelijkheden en maatregelen voor een beter nutriëntenmanagement. Met als doel schoner water en een betere bodem.

Lees meer...

Van graslandvernieuwing naar verjonging

Op 6 grondsoorten verspreid over heel Nederland experimenteerden veehouders met graslandverjonging. In studiegroepen beproefden zij meerdere technieken en tijdstippen om door te zaaien.

Lees meer...

Samenwerken aan nutriëntenkringloop Kromme Rijn

Fruittelers passen kunstmest toe vanwege het gebruiksgemak. Nadeel is dat kunstmest niet duurzaam is en ook niet bijdraagt aan het organische stofgehalte van de bodem. Een viertal agrariërs in de Kromme Rijnstreek kijkt daarom naar mogelijkheden om het overschot aan dierlijke mest in de regio te gebruiken voor het bemesten van de boomgaarden.

Lees meer...

Proefpolder Kringlooplandbouw

In de polder Groot Wilnis-Vinkeveen verkennen 5 melkveehouders in 4 jaar tijd de mogelijkheden van kringlooplandbouw.

Lees meer...

Duurzaam Werken aan Bodem en Water

In Utrecht Oost en de Gelderse Vallei werkten meer dan 200 melkveehouders met hun gebiedspartners samen om mineralen op melkveebedrijven beter te benutten.

Lees meer...

Duurzaam Bodembeheer Gelderse Vallei en Eemland

Melkveehouders in de Gelderse Vallei en Eemland werkten 4 jaar lang aan het sluiten van nutriëntenkringlopen en duurzaam bodembeheer. Van 2010 tot 2015 is hiervoor de hele periferie rondom het boerenbedrijf ingezet, een voor Nederland uniek proces.

Lees meer...

Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter

Dit project wil agrariërs in Utrecht-Oost handvatten geven om direct met kringlooplandbouw aan de slag te gaan op hun bedrijf.

Lees meer...

Project Energieneutrale Melkveehouderij: Efficiënt op weg…

Energiebesparing is winst; voor de eigen portemonnee en voor het milieu. Dat is de insteek waarmee het project ‘Efficiënt op weg…’ haar bijdrage levert aan het traject richting een energie neutrale melkveehouderij.

Lees meer...

Studiegroepen energiebesparing voor veehouders

In Utrecht zijn 15 studiegroepen met in totaal 150 veehouders actief bezig (geweest) met energiebesparing.

Lees meer...

Lidrus: een hardnekkig onkruid

Wanneer koeien ruwvoer krijgen met lidrus, hebben de giftige stoffen in deze plant een negatief effect op de vertering van de koeien, de melkproductie en de mestkwaliteit. Het Louis Bolk Instituut kijkt samen met twee melkveehouders in het Utrechtse veenweidegebied naar een natuurlijke aanpak om lidrus te beheersen.

Lees meer...

Meer gras van eigen bodem

Het project 'Meer gras van eigen bodem' in Utrecht-West richt zich op een hoge benutting van vers gras voor het melkvee in de veenweiden. Doel is de input van buiten het bedrijf te beperken of de output te vergroten bij een gelijke input. 

Lees meer...

Venturidop zelfde bestrijdingsresultaat als standaard neveldop

Bij fruitteler Cornelis Uijttewaal in het Kromme Rijngebied is het bestrijdingsresultaat van drift reducerende doppen (venturidoppen) en standaard neveldoppen met elkaar vergeleken.

Lees meer...

Lokale Energieopslag in Mestsilo

Kan je duurzaam opgewekte energie ook lokaal opslaan?

Lees meer...