Groene Contour

In het project Groene Contour kijken we naar de mogelijkheden van natuurrealisatie door boeren, in combinatie met een economisch duurzame bedrijfsvoering. Het project vindt plaats in de Groene contour: een verzameling van gebieden in Utrecht van in totaal 3.000 hectare groot.

 

Groene Contour binnen Natuurnetwerk Nederland

De provincie Utrecht heeft een groot aantal hectares (3.000) aangewezen als Groene Contour. Dit valt binnen het Natuurnetwerk Nederland. Het doel is om in de Groene Contour natuur te realiseren, denk aan kruidenrijk grasland of landschapselementen. De provincie wil verkennen wat de mogelijkheden zijn om dit samen met boeren te doen.

Fase 1 afgerond

Aan de hand van goede voorbeelden uit het hele land en de ontwikkeling van twee Utrechtse praktijkvoorbeelden hebben we diverse mogelijkheden voor natuurrealisatie verkend, daarnaast is een brede enquête uitgezet onder Utrechtse boeren. Op basis van de resultaten van de praktijkvoorbeelden en enquête hebben we een aanbeveling opgesteld voor de provincie.

Provincie Utrecht heeft een beleidskader ontwikkeld voor de Groene contour. Hierin zijn de uitkomsten van fase 1 van deze pilot voor een belangrijk deel opgenomen. Nu worden de juridische kaders getoetst en financiële regelingen uitgewerkt. Wanneer dit traject is afgerond, kunnen Utrechtse boeren in aanmerking komen voor financiering voor Groene contourrealisatie.

Fase 2

De verwachting is dat in 2022 fase 2 wordt opgestart. In deze fase willen we het Groene Contour-beleid breder bekend maken onder Utrechtse boeren. Samen met boeren willen we kansen verkennen voor Groene Contour-ontwikkeling en nieuwe praktijkvoorbeelden ontwikkelen.

Samen versterken we de natuur- en landschapswaarden in de Groene Contour en dragen we bij aan de ontwikkeling van een rendabele en natuurinclusieve landbouw in Utrecht.

Verkenning

Ben jij agrarisch ondernemer en wil je weten welke ‘groene contour percelen’ in de omgeving liggen? Of wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met de plattelandscoaches of het deelproject Duurzame bedrijfsplannen.

Contact

Voor vragen over het project Groene Contour kun je contact opnemen met:

Alexander Daniel
Natuur en Milieufederatie Utrecht
a.daniel@nmu.nl

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

Het project Groene Contour is onderdeel van het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. In dit trajectplan gaan we op zoek naar slimme maatregelen op het boerenbedrijf voor een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. Maatregelen die biodiversiteit versterken en tegelijkertijd een rol spelen in het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen: LTO Noord, Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts particulier grondbezit (UPG), Gezamenlijke collectieven Utrecht, Landschap erfgoed Utrecht (LEU), Natuurmonumenten (NM) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).