Precisiewatermanagement

Onderwaterdrains met putbemaling regelen het vochtgehalte in de veenbodem mogelijk beter. In plaats van het slootwaterpeil is dan het grondwaterpeil leidend. Dit project onderzoekt deze vorm van watermanagement.

Precisiewatermanagement

Onderwaterdrains verminderen vernatting en maaivelddaling en vergroten de draagkracht op veengrond. Om hun werking te vergroten en verfijnen, is het actief aan- en afvoeren van water met een pomp een optie. Hierbij zijn de drains aangesloten op een verzamelput en staan ze niet meer rechtstreeks in verbinding met een sloot.

Bij het project is onderzocht wat het effect van onderwaterdrains met putbemaling is op het grondwaterstandsverloop. Daarvoor is op het Kennis Transfer Centrum Zegveld in een veldproef de werking van onderwaterdrains met putbemaling vergeleken met de gangbare onderwaterdrains en een situatie zonder drainage, onafhankelijk van het slootpeil. De grondwaterstand is actief gestuurd op een niveau van 30 à 35 cm beneden het maaiveld. Deze hoogte is in eerder onderzoek vastgesteld als optimaal compromis tussen voldoende draagkracht en minimale bodemdaling voor de percelen ter plaatse.

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat putbemaling zorgt voor extra infiltratie om het waterpeil hoger te houden. En voor extra drainage bij wateroverlast vanwege hevige regen. Zowel nat- als droogteschade zijn hiermee te voorkomen. Het lukt om de grondwaterstand rond 35 cm ten opzichte van het maaiveld te handhaven. Dit vermindert de daling van de bodem mogelijk met 75%. Het heeft ook een positief effect op de grasgroei en de draagkracht van de bodem.

De aan- en afvoer van water is bij het project ook inzichtelijk gemaakt. Hierbij is een systeem ontwikkeld dat de bemaling automatisch stuurt volgens de actuele grondwaterstand, en zo mogelijk de weersvoorspelling.

Het project startte in het voorjaar van 2016 en is eind maart 2018 afgerond. Het is deels gefinancierd door het programma Aanpak Veenweiden. Kijk voor meer informatie op veenweiden.nl.

Project Precisiewatermanagement
Uitvoerder Wageningen Livestock Research, het Veenweiden Innovatiecentrum en KTC Zegveld
Contactpersoon Idse Hoving
 

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy