Water & Bodem |

Boeren in Oudewater starten proef met irrigatie via molgangen

Twee boeren uit Oudewater experimenteren ieder op een perceel met subirrigatie via molgangen in polder Ruige Weide. Doel is om zo de bodemdaling door veenoxidatie in het veenweidegebied te remmen. Het is een vervolg op de pilot bij agrariër Joost Samsom uit Wilnis. Hij ontwikkelde een draineermachine die als een mol ondergrondse gangen in de bodem trekt. Hierdoor zijn geen drainslangen meer nodig om het land te irrigeren.

De veenweidegebieden in Nederland hebben te maken met bodemdaling. Een belangrijke oorzaak van deze bodemdaling is dat in droge zomers de grondwaterstand in het midden van een veenweideperceel vele decimeters onder het slootpeil kan zakken. Hierdoor droogt het veen uit en klinkt het in.

Ondergrondse gangen

Daarom ontwikkelde Samsom een draineermachine die als een mol ondergrondse gangen in de bodem trekt. Hierdoor zijn geen drainslangen meer nodig om het land te irrigeren. Bij de aanleg van een ‘gewoon’ waterinfiltratiesysteem, liggen er pvc buizen of biodrains in de grond om water te kunnen infiltreren in het perceel.

Nadelen drainslangen

Een nadeel van dit systeem zijn de investeringskosten en het materiaal van de drains (veelal PVC-drainagebuis met PP-omhulling) die in de grond achter blijft, stelt Wij.land. Deze organisatie stelt boeren in staat nieuwe concepten te testen in pilots, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, natte teelten, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen

Subirrigatie

Subirrigatie is volgens Wij.land een eenvoudiger en goedkoper alternatief. Agrariërs kunnen zelf op relatief eenvoudige wijze een subirrigatiesysteem aanleggen. Dat gebeurt met een woelpoot met aan de onderzijde een kegelvormig lichaam. Door deze kegel door de grond te trekken ontstaat een gang, vergelijkbaar met een moldrain. In natte periodes kan het overtollige water via de gang naar de sloot stromen, in droge periode kan infiltratie optreden.

Lees meer over deze proef op de website Waterforum of bekijk deze video over de aanleg van moldrainage in Oudewater:

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video zie je de aanleg van een moldrainage, waarmee water in de bodem wordt gepompt, om zo bodemdaling in het veenweidegebied te remmen

Meer weten over bodemdaling?

Als Utrechtse agrariër kun je een belangrijke rol spelen bij het afremmen van de bodemdaling, het verbeteren van de kwaliteit en de biodiversiteit in het water en het tegengaan van wateroverlast en droogte.

Ga naar Water & Bodem