Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

Erfeigenaren in de provincie Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor het omzetten van landbouwgrond naar natuur of landschap of het verhogen, verbeteren en herstellen van natuur of landschap. Binnen de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) kan subsidie worden aangevraagd voor eenmalige functieverandering, investeringsmaatregelen en inrichtingsmaatregelen voor aandachtsoorten in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of de Groene Contour.

De hoogte van de subsidie functieverandering voor:

  • Nieuwe natuur of te ontwikkelen natuur binnen het NNN;
  • Te ontwikkelen natuur binnen het zoekgebied (Groene Contour);
  • Buiten het zoekgebied;

bedraagt ten hoogste het verschil in de marktwaarde van de landbouwgrond en de marktwaarde van de grond nadat de functieverandering heeft plaatsgevonden.

De hoogte van de subsidie voor investeringsmaatregelen en noodzakelijke activiteiten en maatregelen bedraagt maximaal 100 % van de subsidiabele kosten. Hiervoor kan jaarlijks één voorschot verstrekt worden, tenzij er in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald.

Lees meer over de voorwaarden voor het aanvragen van deze subsidie.