Natuurinclusieve landbouw |

Combineer bufferzone bij sloten met kruidenrijk grasland

Wil je de basispremie in het nieuwe GLB aanvullen? Dan kan dat met eco-activiteiten zoals niet-productieve delen grasland, beweiden en kruidenrijk grasland. In het 7e Nitraatactieprogramma (NAP) is het wettelijk verplicht om een bufferzone te hebben naast watervoerende sloten. Daar mag je niet bemesten en geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Beweiden is wel toegestaan.

Slim combineren van maatregelen

De bufferzone rondom de sloten kun je inzaaien met kruidenmengsels (>1 meter). De slootkant (niet-productief) functioneert als bufferzone voor de afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen en het vergroot de biodiversiteit. Hierdoor hoeft de bufferzone maar 1 meter te zijn in plaats van 2 of 5 meter. Dit is alleen van toepassing bij de overige wateren en niet de KRW wateren. Zo combineer je de verplichting uit het NAP met de eco-regeling. Eventueel kun je nog een beheerpakket vanuit het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) hierbij inzetten. Verder draagt de combinatie bij aan de voorwaarde van 10 procent kruidenrijk grasland van veel zuivelmerken.

Beheer kruiden langs slootkant

De slootkant wordt niet bemest en is open waarmee het een ideale omgeving is voor kruiden. Er is echter weinig bekend over hoe je een sloot en de aangrenzende landbouwgrond het beste kunt beheren, wanneer je zowel de biodiversiteit als de waterkwaliteit wilt verbeteren. Binnen het project ‘Verdienen met duurzame veehouderij’ gaan melkveehouders Arjan en Wessel van Rijn een strook inzaaien met verschillende kruidenmengsels voor slootkanten. In slootkanten mengsels komen kruiden voor als; dotterbloem, koekoeksbloem, pinksterbloem, rolklaver, valeriaan, paarse dovenetel en watermunt. De uitdaging, naast het achterhalen van het juiste wijze van beheer, is om ervoor te zorgen dat de koeien de kruiden niet opeten.

Meer weten?

Neem contact op met Edith Finke, Adviseur Mest & Mineralen DLV Advies: e.finke@dlvadvies.nl. Het project ‘Verdienen met duurzame melkveehouderij Utrecht’ is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Wat kun jij doen voor het landschap?

Als agrariër kun je iets moois doen voor het landschap door bij te dragen aan de aanleg en het beheer. En in sommige gevallen kun je het ook koppelen aan een verdienmodel.

Ga naar Natuur en Landschapsbeheer