Klimaat & Milieu |

Geef je mening over regelingen bedrijfsbeëindiging landbouw

Wil jij als agrariër je mening geven over de landelijke regelingen bedrijfsbeëindiging landbouw? Dat kan tot 13 juni 2022 via de website van de overheid. Het gaat om de twee regelingen die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vorige week heeft opengesteld voor vrijwillige bedrijfsbeëidiging van agrarische bedrijven bij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

De twee regelingen zijn: De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2). Met de LBV kunnen melkvee, varkens- en pluimveehouders hun bedrijf of een locatie ervan vrijwillig en met subsidie beëindigen. De te verlenen subsidie bestaat uit een marktconforme vergoeding van 100% voor de door te halen productierechten én een vergoeding van 100% voor het waardeverlies van de productiecapaciteit (forfaitair). Naast een generieke regeling, is maatwerk nodig, gericht op bedrijfslocaties die voor een specifiek Natura 2000-gebied de grootste depositiebelasting opleveren. De tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2) geeft provincies de mogelijkheid om deze zogenoemde piekbelasters gericht aan te kopen of te laten beëindigen.

Geef je mening

Op de website Overheid.nl kun je je mening geven over de beide regelingen. Meer informatie over deze landelijke regelingen vind je op de website Aanpak Stikstof. LTO Nederland geeft namens haar leden een reactie op de regelingen.