Pilot groene contour

Pilot groene contour

Binnen de pilot Groene contour werkten LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten en het Utrechts Particulier Grondbezit aan het ontwikkelen van verschillende scenario’s voor Groene contour ontwikkeling door boeren. Daarbij werd gekeken naar een renderende agrarische bedrijfsvoering in combinatie met een duurzame versterking van biodiversiteit op groene contour percelen. In oktober is het eindrapport van de pilot aan de provincie Utrecht aangeboden. De resultaten van deze pilot tonen dat Groene contour ontwikkeling door boeren zeker haalbaar is.

Groene Contour ontwikkeling

De provincie Utrecht heeft een groot aantal hectares (3.000) aangewezen als Groene contour. De Groene contour is een speciale categorie in het Utrechts natuurbeleid. Realisatie gebeurt op vrijwillige basis. Voor natuurontwikkeling in de Groene contour is geen provinciale subsidie beschikbaar (aankoop, afwaardering, inrichting). De realisatie van de natuur moet gefinancierd worden door andere functies.

Aangezien de realisatie van de Groene contour achter ligt op de verwachtingen, werd de Gedeputeerde Staten verzocht om in samenwerking met gebiedspartijen ontwikkelscenario’s op te stellen die een bijdrage kunnen leveren aan een versnelling in de Groene contourrealisatie. Dit heeft onder andere geleid tot de opdracht van de provincie voor de Groene contour pilot in het kader van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur.

Pilot Groene Contour

Vanuit dit deelproject onderzochten we op welke manier de Groene contour door boeren (in samenwerking met de verpachters) ingericht en beheerd kan worden, zodat er een gezonde bedrijfsvoering mogelijk is en tegelijkertijd de biodiversiteit wordt verhoogd. Verwacht wordt dat een minder strikte scheiding van natuur en landbouw binnen de Groene Contour kan leiden tot hogere waarden voor natuur en landschap. In eerste instantie zijn er twee ontwikkelscenario’s opgesteld voor een melkveebedrijf en een biologisch vleesveebedrijf die deel uitmaken van een landgoed.

Om breder te peilen in hoeverre er interesse is bij boeren om aan Groene contourrealisatie bij te dragen, is er een online enquête verstuurd. Deze is door 124 respondenten ingevuld. De twee ontwikkelscenario’s en de uitkomsten van de enquête waren de basis van de eindrapportage die aan de provincie aangeboden is.

Uitkomsten pilot

Op basis van de resultaten van deze pilot denken wij zeker dat Groene contour ontwikkeling door boeren haalbaar is. Er zijn landelijk diverse voorbeelden beschikbaar waarmee boeren een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteitswinst in combinatie met een renderende agrarische bedrijfsvoering. Daarnaast blijkt uit de enquête dat 78% van de respondenten interesse heeft om meer biodiversiteit te realiseren op percelen die ze in gebruik hebben.

Wel kwam duidelijk in de ontwikkelscenario’s naar voren dat er tijd en maatwerk nodig is om een plan op te stellen per bedrijf. Het is ook van belang om de natuurambities en de bedrijfsvoering op elkaar af te stemmen, wanneer een deel van de Groene contour realisatie uitgevoerd wordt door boeren met een renderende agrarische bedrijfsvoering. Verder zal een aantrekkelijk financieel instrumentarium nodig zijn, die voor de lange termijn garanties geeft, om de Groene Contour realisatie te versnellen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de pilot Groene contour kun je contact opnemen met Max Zevenbergen: m.zevenbergen@nmu.nl

Duurzame Landbouw met Natuur

Het project is onderdeel van het trajectplan 'Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht', een samenwerking tussen verschillende landbouw- en natuurorganisaties. Samen werken we aan duurzame en natuurvriendelijke agrarische bedrijfsvoering in de provincie Utrecht.

 

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy