Natuur & Landschap |

Met subsidie aan de slag met agrarisch natuurbeheer in jouw gebied

Het is voor Utrechtse agrariërs mogelijk om subsidie te krijgen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB). Deze inzet zorgt onder andere voor meer weidevogels, bijen, vlinders, vissen en amfibieën in het agrarisch gebied. De afgelopen jaren hebben agrarische ondernemers van Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen meerdere projecten uitgevoerd om de natuur te versterken. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat de grutto zich meer laat zien in het gebied.

De productie van voedsel in het landelijk gebied kan de kwaliteit van natuur onder druk zetten. Agrarisch natuurbeheer bestaat uit maatregelen die boeren nemen om de natuurwaarden op en rond hun percelen te versterken. Het doel is om leefgebied aan bijzondere planten- en diersoorten te bieden. Het gaat om maatregelen zoals het niet bemesten van slootkanten, natuurvriendelijk slootschonen, onderhoud van bomenrijen en specifiek beheer voor weidevogels. Bij de laatst genoemde gaat het onder meer om later maaien, het tot diep in het voorjaar drassig houden van greppels of percelen en beheer van kruidenrijk grasland. Lees meer over de maatregelen en resultaten in het gebied van Rijn, Vecht en Venen.

Nieuwe subsidieperiode vanaf 2023

Om het agrarisch natuurbeheer mogelijk te maken, stelt de provincie Utrecht jaarlijks ongeveer 3,5 miljoen euro beschikbaar. De huidige subsidieperiode voor ANLB loopt in elk geval tot en met 2025. Vanaf het jaar 2023 begint een nieuwe subsidieperiode agrarisch natuurbeheer voor een periode van zes jaar en kan er weer een subsidieaanvraag worden ingediend. Over de regeling en openstelling hiervoor verschijnt de tweede helft van 2022 meer informatie op de website van de provincie Utrecht.

Subsidie aanvragen?

Vanaf het jaar 2023 kan er weer een subsidieaanvraag worden ingediend.

Ga naar subsidies